Ingen «Christiania» i Oslo

Del : fbtw
Byrådet i Oslo sier nei til Oslos eget «mini-Christiania» – et skjermet værested for rusmiljøet.

Bystyret ba i 2019 byrådet utrede muligheten for et passende værested for rusavhengige i Oslo. Forslaget ble fremmet av Julianne Ferskhaug (V) og Aina Stenersen (Frp). Byrådet har nå konkludert på bakgrunn av et notat fra Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester, som utredet fordeler og ulemper ved et eget utendørs værested der rusmisbrukere kan omsette og bruke illegale rusmidler.

Stor belastning for nærmiljøene

Det er ingen tvil om at store ansamlinger av rusmisbrukere er en belastning for næringene i omkringliggende områder. Vurderingene til byrådet baserer seg derfor blant annet på følgende:

«Det erfaringene fra Elgsletta viser oss, er at etablering av et værested for rusmiljøet vil medføre en stor belastning for nærmiljøet. En eventuell etablering vil, selv om det er skjermet for omgivelsene, bety trafikk av folk som skal til og fra stedet, og økt kriminalitet i områdene rundt. Forskjellen fra dagens situasjon, som også medfører kriminalitet i området, vil være at det etablerte værestedet vil ha mer varig karakter og dermed medføre lite håp om endring for nærmiljøet.»

Historikk

Åpne rusmiljø med kjøp, salg og bruk av illegale rusmidler har vært en del av bylivet i Oslo sentrum siden 1960-tallet. De siste årene har rusmiljøet oppholdt seg i Brugata og Storgata, hovedsakelig utenfor Gunerius kjøpesenter. I tillegg har det i mange år vært omsetning og bruk av illegale rusmidler langs Akerselva og i Vaterlandsområdet, samt utenfor Fyrlyset i Urtegata på dagtid.

De siste tiårene har det åpne rusmiljøet flyttet på seg som et resultat av stor tilstedeværelse av synlig politi. Dette er noe som påvirker og legger en demper på uønsket oppførsel, og bidrar til at tiden rusmisbrukerne bruker i områdene blir kortere. Etter at politiet de siste årene har nedskalert sin tilstedeværelse, har det reetablert seg et åpent rusmiljø i Brugata Storgata.

Oslo kommune har de siste årene bedt om at politiet gjenopptar tilstedeværelsen i rusmiljøene, og er glad for at ressursene politiet fikk tilført våren 2020 er videreført i statens budsjett for 2021 slik at den økte bemanningen kan opprettholdes.

Ikke kommunens ansvar

Byrådsavdelingen mener at det ikke er en kommunal oppgave å legge til rette for en markedsplass for kjøp og salg av narkotiske stoffer. Kjøp og salg av narkotika er fortsatt straffbart etter straffelovens bestemmelser. Velferdsetatens utredning viser at de åpne russcenene først og fremst er en markedsplass. Selv om man kan ha en viss aksept for at folk med rusproblemer har behov for å få kjøpt de rusmidlene de trenger, er det ikke ønskelig å akseptere at Oslo har store markedsplasser for kjøp og salg av narkotika, enten markedsplassen er uformell som i dag, eller formell som ved etablering av et skjermet værested.

Her kan du lese mer om vurderingene som ligger til grunn for beslutningen om ikke å etablere et fast værested for rusmisbrukere.

Kontaktperson hos OHF –næringspolitisk direktør, Jon Anders Henriksen