Anbefaling – øk kompetansen i bedriften!

Del : fbtw

Blant tiltakene som nå er ment å styrke bedriftene, er tilskudd til intern kompetanseheving. Dette kan kanskje passe for våre medlemmer som har vært nødt til å permittere mange ansatte?

Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av korona-krisen kan nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring. De økonomiske rammene er på 24 millioner kroner.

Målet er å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne og sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansette. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og lengre sikt.

Hva kan det gis tilskudd til?

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel:

 • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne
 • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
 • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
 • Datasikkerhet
 • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder
 • Gi arbeidstakere norskopplæring
 • Øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud

Merk at dette ikke utelukker at du kan søke om andre områder.

Utbetaling og rapportering

75 prosent av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning. De resterende midlene utbetales etter godkjent sluttrapport.

Slik søker du

Søknaden registreres via www.regionalforvaltning.no

Det er ingen søknadsfrist og innkomne søknader behandles forløpende.

 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av følgende:
 • kurs- eller opplæringstilbudet som skal gjennomføres
 • omfang og organisering av opplæringstilbudet
 • samarbeidspartner eller ekstern kursaktør
 • kostnads og finansieringsbudsjett (med egenfinansiering)
 • tidsplan for prosjektet

Innkomne søknader vurderes etter en helhetsvurdering i henhold til mål og kriterier.