As is-salg

Del : fbtw

Har kjøperen rettigheter når varen er kjøpt «som den er»?

Hvis en ting er solgt «som den er» eller med lignede alminnelige forbehold, foreligger det mangel om tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av:

  • forbeholdet
  • kjøpesummens størrelse og
  • forholdene ellers, jf. forbrukerkjøpslovens § 17

Det foreligger også mangel om selgeren har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som selgeren burde kjenne til og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet.

Mangel foreligger også om tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte eller ikke kan ha virket inn på kjøpet.

Det vises til forbrukerkjøpslovens § 16 første ledd bokstav b og c, sml. kjøpslovens § 19.

Forbrukeren eller kjøperen står med andre ord ikke uten rettigheter ved såkalte as is-salg. Forskjellen er bare at det skal noe mer til før kjøperen kan påberope seg mangel.

Hvis mangel først foreligger, kommer de ordinære mangelsbeføyelser til anvendelse; tilbakehold av kjøpesummen, retting og omlevering, prisavslag, heving og erstatning, jf. forbrukerkjøpslovens § 26, sml. kjøpslovens § 30 første ledd.

Forutsetningen er at mangelen ikke kan legges kjøperen til last, og at kjøperen har reklamert i tide.

Det finnes muligheter for forbrukeren til å angre seg og levere tingen tilbake uavhengig av om varen har mangel eller ikke, jf. lov om angrerett. Denne lov gjelder ved forbrukersalg utenfor fast utsalgssted og fjernsalg, typisk netthandel.

Loven gir i utgangspunktet forbrukeren rett til å returnere tingen, uten noen begrunnelse, i 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves er mottatt, jf. angrerettlovens § 11, jf. 1. Det kan under ingen omstendighet avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av angrerettloven, jf. § 3.