Avbestilling

Del : fbtw

En kjøper har rett til å avbestille en vare, men hva skjer om en kjøper avbestiller en vare som påfører selger et tap?

Etter  § 38 skal forbrukeren betale når selgeren krever det. “Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal forbrukeren betale når selgeren krever det”.

Denne delen er for så vidt ukomplisert, men hva om varen ennå ikke er levert til kjøper? Om ikke annet er avtalt, kan kjøper da avbestille etter lovens § 41.

Avbestiller forbrukeren tingen før levering,  kan selgeren ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Hvis ikke noe annet følger av avtalen, kan selgeren i stedet kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen.

Regelen er strengere mot selgeren enn kjøperen. I  § 52, der hovedregelen er at selgeren har rett til å fastholde kjøpet, og bare gir avbestillingsrett mot erstatningsansvar ved tilvirkningskjøp øremerket for kjøperen. Forbrukerkjøpslovens regel betyr at kjøperen ved ethvert bestillingskjøp kan avbestille mot å dekke selgerens tap.

Ved avbestilling og/eller hevning kan kjøper kreve sitt tap dekket etter § 52.

Erstatning for kontraktsbrudd fra den ene parts side skal svare til det økonomiske tapet,  herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Det er altså først når et utsalgssted kan dokumentere tap, at en butikk kan kreve erstatning.