Oppsigelse og avskjed

Del : fbtw

Det følger av arbeidsmiljøloven at en oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

En oppsigelse uten saklig grunn, vil som hovedregel bli satt til side som ugyldig ved eventuell domstolsbehandling. Hva som er saklig grunn vil bero på omstendighetene i den konkrete saken.

Mangelfulle arbeidsprestasjoner og gjentatte forsentkomminger til tross for tidligere advarsler, er begge eksempler på forhold som kan gi saklig grunn for oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold, hvis omstendighetene for øvrig ikke tilsier noe annet.

Nedbemanning og omorganisering er eksempler på situasjoner som kan gi arbeidsgiver saklig grunn for å gå til oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold, men i slike situasjoner må også utvelgelsen av den som sies opp også være basert på saklige kriterier og være saklig.

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny stilling i virksomheten som blir ledig i løpet av det første året etter oppsigelsestidens utløp, forutsatt at vedkommende er skikket til stillingen og har vært ansatt i minst 12 måneder de to siste årene.

Avskjed er den strengeste måten en arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet på. I motsetning til oppsigelsessituasjonen, der arbeidstaker fortsetter i stillingen og får lønn i sin oppsigelsestid, må den avskjediget gå på dagen fordi arbeidsforholdet opphører umiddelbart.

Avskjed forutsetter at arbeidstaker har begått et grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Underslag, tyveri, langvarig ulovlig fravær, konkurrerende virksomhet med arbeidsgiver, er eksempler på forhold som kan gi avskjedsgrunn, men også her må hver sak vurderes konkret før man kan fastslå dette.

En avskjediget har som hovedregel ikke krav på å stå i stillingen under sakens behandling, dersom han går til sak fordi han mener at avskjeden er urettmessig. Avskjed rammer arbeidstaker hardt. Det skal derfor mye til for at en avskjed anses rettmessig.