Bedrifter i byens 10 punkter for en mer næringsvennlig kommune

Del : fbtw

Bedrifter i byens 10 punkter for en mer næringsvennlig kommune

Oslos næringsliv representerer mange sysselsatte. Disse bedriftene skaper årlig store inntekter og bidrar dermed til kommunens inntekter.

 

1.  Transportpolitikk for hele regionen

Oslopakkene har gitt stor verdi til hele regionen, der tverrpolitisk enighet har sikret gode transportløsninger. Osloregionen er en sammensveiset region. Næringslivet trenger at Oslo og Akershus inngår næringsvennlige og smarte transportpolitiske løsninger i revideringen av Oslopakke III og i neste rullering av Nasjonal Transportplan. Løsningene må omfatte Oslo og Akershus.

• Oslo og Akershus står sterkest når de står sammen om framtidens samferdselsløsninger

2.  Bygg ut kollektivtilbudet og utvid arbeidsmarkedet

Næringslivet trenger et større arbeidsmarked å rekruttere fra. Ved å bygge ut kollektivsystemet bidrar kommunen til at flere arbeidsgivere og arbeidstakere treffes og sannsynligheten for rett kompetanse på rett sted øker. Oslo og Akershus er et felles arbeidsmarked. Å bygge ut rundt kollektivknutepunktene er det som er bærekraftig i en region med stor befolkningsutvikling.

Det er kollektivtransport som først og fremst skal frakte innbyggerne til og fra jobb. Kollektivutbygging gjør at arbeidskraften ikke står fast i kø. Dermed frigjøres også kapasitet på veiene til næringstransport. Samtidig må veikapasitet bygges ut der næringslivet lider store tap på grunn av forsinkelser.

• Framtidens arbeidsreiser foregår kollektivt. Bygg ved kollektivknutepunkt!

3.  Bylogistikkplan for varelevering, håndverkstrafikk og kundetransport

Næringslivet lider under dårlig fremkommelighet for varer og tjenester som brukes i næringsvirksomhet i Oslo. Samferdselsplanene må legge til rette for næringsvirksomhet i Oslo. Byrådet må ta med seg næringsorganisasjonene på råd i sin gjennomføring av bilfritt sentrum.

• Byrådet må sikre økt framkommelighet for næringstransport. Ta næringslivet med på råd!

4. Bruk bedrifter som har lærling- alltid!

Håndverkerfagene er under sterkt press og konkurrerer mot stadig flere ufaglærte. Byens næringsorganisasjoner jobber aktivt med at flere bedrifter skal ta samfunnsansvar og bli lærebedrift. Kommunens viktigste bidrag er å etterspørre produkter og tjenester fra lærebedrifter. Dette gjelder ikke minst de kommunale foretakene Undervisningsbygg og Omsorgsbygg.

• Kloke innkjøp er å bruke bedrifter som tar samfunnsansvar og har lærlinger!

5. Tilbudet om videregående opplæring må tilpasses arbeidslivets behov

Alle framskrivinger av arbeidsmarkedets behov peker i samme retning: Norge trenger tusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer. Det er viktig at kommunen dimensjonerer utdanningstilbudet mer i tråd med hva som er behovet i arbeidslivet, framfor søkernes førstevalg. På den måten kommer flere unge seg raskt ut i arbeid etter endt utdanning.

• Utdanningstilbudet må gjenspeile arbeidslivets behov og ikke utdanne ungdom til ledighet

6. Ha nulltoleranse mot arbeidslivskriminalitet

Useriøse bedrifter som systematisk bryter arbeidsmiljøloven presser seriøse bedrifter ut av drift og undergraver den norske modellen. Kommunen bør utestenge leverandører som er dømt for arbeidslivskriminalitet.

• Å etterspørre lærlinger i bedriften, der det er relevant, er en del av innsatsen for et seriøst arbeidsliv.

7. Økt innsats for en trygg by

En trygg by betyr at både innbyggere, næringsdrivende, kunder og ansatte opplever byens rom som trygt. Trygghet betyr også at næringslivet skal være seriøst og by på trygg handel og trygge tjenester. Mer synlig politi i gatene, enklere løsninger for anmeldelser, bedre oppfølging av tyveri, nasking og skadeverk og kontantløs handel kan være en del av dette.

8. Reduser skjemaveldet for bedrifter i byen

Unødige krav til dokumentasjon er svært kostnadsdrivende. Forenkling må være en kontinuerlig prosess og nye rapporteringskrav bør erstatte tidligere krav, ikke legges til!

• Reduser byråkratiet og samarbeid med næringslivet

9. Involver næringslivet tidlig i beslutningsprosesser- arbeidsplasser står på spill!

Oslo kommune bør konsekvensutrede politikk og enkeltvedtak knyttet til næringsutvikling, verdiskaping, arbeidsplasser og byliv før politiske planer og vedtak iverksettes. Det vil skape en forutsigbarhet og rom for positiv næringsutvikling over tid. Skatt- og avgiftspolitikken må være forutsigbar. Skatter og avgifter må holdes på et minimum slik at de ikke driver opp kostnadene for den enkelte virksomhet.

• Sørg for en forutsigbar næringspolitikk

10. Oslo kommune kan styrke innovasjonskraften i Oslos næringsliv – særlig blant de etablerte bedriftene

Det er et stort potensial for å bedre utnytte offentlige anbud til å stimulere til innovasjon. Bruk av ny teknologi og andre smarte løsninger i offentlig sektor kan effektivisere arbeidsprosesser, forbedre tjenestetilbudet for brukerne og skape nye markeder og næringsutvikling for norske bedrifter.

Tradisjonelle næringer som daglig konkurrerer i markedet, kan utfordres mer i deres innovasjons- og nyskapingsarbeid. Innovasjonspolitikk som tar sikte på å kartlegge bedre hva som skjer av nyskaping i etablerte bedrifter, vil kunne gi løft i Oslo næringslivs konkurransekraft.

Næringslivet er en naturlig partner for å løse kommunens klima- og miljømål.

• Stimuler til innovasjon ved å etterspørre produkter og tjenester som ennå ikke finnes i Oslo kommune

OHIF, OHF og NHO OA