«Bilfri by» – hva nå?

Del : fbtw

OHF støtter utviklingen av gågater og torg. Dette kan gjøres ved bilfrie gater – ikke bilfri by!

Handel og byliv avhenger av forskjellige transportløsninger, og vi trenger alle sammen for at byen skal fungere best mulig. En forbudslinje mot bil, vil etter vår mening ikke hjelpe i byutviklingen.

OHF støtter utviklingen av gågater og torg. En god gågate har publikumsrettede aktiviteter i førsteetasjene, nok plass til varelevering og er tilrettelagt for gående.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF, vil at politikere skal rådføre seg med handel og næringsliv i enda større grad.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF, vil at politikere skal rådføre seg med handel og næringsliv i enda større grad.

Transportmiddel til formål

Men hvordan skal vi sørge for at tilrettelagt varelevering ikke betyr at varer blir levert ineffektivt og miljøskadelig? Hvordan sikre at vi bare bruker privatbilen når det er nødvendig, og kollektivt, gange eller sykkel ellers?

Vårt svar har vært å jobbe frem en omforent og helhetlig løsning, der vi ved hjelp av prising, teknologi og styrket kollektivtilbud, vil få folk til å velge transportmiddel i forhold til formålet.

Venter på MDG

Det nye byrådet har lovet en rådføring med næringslivet, og bystyret har til og med pålagt byrådet å rådføre seg med næringslivet og handelsstanden (9. desember 2015).

OHF har hatt gode og konstruktive samtaler med Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre, men venter fortsatt på svar fra MDG og samferdselsbyråden Lan Marie Berg Nguyen.

Vi ønsker en dialog om praktiske løsninger, som sikrer at utviklingen av gater, strøk og torg, ivaretar butikkene i sentrum.

Hva blir gjort/bør gjøres?

  • En bylogistikkplan for effektiv, miljøvennlig og lønnsom varelevering i sentrum utformes av Bymiljøetaten i Oslo kommune sammen med næringslivet. Planen ventes fremmet høsten 2016. Frem til denne foreligger, mener vi at det er galt å endre rammevilkårene for varelevering vesentlig.
  • Ruter la nylig frem deres langsiktige strategi (M2016) med mye innhold som OHF støtter opp under. Men at Ruter fjerner p-plasser uten å tenke konsekvenser for andre enn trikken, og tar bort trikkeholdeplasser uten å tenke konsekvenser for lokalt handel og næringsliv, støtter OHF ikke. Ruters planer og tiltak må være en del av en helhetlig løsning.
  • Forskjellige undersøkelser viser at det er ledig kapasitet i sentrumsnære parkeringshus. Skal sentrum være tilgjengelig og bilkjøring unngås i sentrale gater, bør p-hus etableres langs hovedveiene (ring 1 og 2). Det er viktig at det er enkelt å nå gågatene til fots eller ved bruk av bysykkel/trikk fra disse p-husene.
  • Flere syklister er bra for både helse, miljø og fremkommelighet. Våre medlemmer erfarer dessverre at sykler blir parkert inntil lyktestolper, avløpsrenner, foran butikkinnganger og ellers til hinder for fotgjengere og varelevering. Sykkelparkering er en detalj som bør ordnes raskere enn andre tiltak.
  • OHF har gjennomført to undersøkelser blant medlemmene og næringsdrivende. Vi spurte ledere i handelen om hvordan de ser på ideen om bilfri by, og deretter en ny handleposeundersøkelse som blir omtalt når Gunnar Larssen holder foredrag på ROM-konferansen 19. januar.