Fridtjof Nansens plass

Bilfritt ved Oslo rådhus?

Del : fbtw

«Bilfritt byliv» la nylig frem sin første sak, som er å gjøre om Fridtjof Nansens plass til et bilfritt område. OHF følger opp forslaget.

OHF er sterkt engasjert i det pågående politiske arbeidet med byrådets plan om bilfritt sentru, slik det ble beskrevet i byrådserklæringen fra oktober i 2015.

Bilfrie tiltak

Så langt har det vært ingen større politiske saker som har omhandlet temaet, men det kommer til uttrykk gjennom tiltak i Sykkelprosjektet, forhandlinger om Oslopakke III og ikke minst med etableringen av ny midlertidig etat «Bilfritt byliv».

«Bilfritt byliv» vil gjøre om Fridtjof Nansens plass (Borggården ved Rådhuset) til et bilfritt område ved å forby parkering og legge stengsler for biltrafikk.

Kort høringsfrist

Saken er på kort høring, og OHF har sendt saken til alle våre medlemmer i sentrum. Dette drøftes i høringsforslaget:

Fridtjof Nansens plass er en sliten plass preget av bilbruk og lite byliv, men med kvaliteter.

  • Gjennomgangstrafikk, og ønsket om å fjerne denne
  • Parkering for biler, MC, handicappede, elbiler, sykler og drosjer
  • Parkering for varelevering skal finne sted etter nærmere bestemmelser
  • Turistbusser, og hvordan beholde turisme i området
  • Rådhusets garasje (til bruk for Oslo kommune/Rådhusforvaltningen)

Det skal ikke omreguleres, det vil si at det kun er trafikktiltak som ikke krever reguleringsplan som skal iverksettes. Dette gir rom for tre forskjellige alternativer (alle parkeringsplasser er forutsatt fjernet i alle alternativer):

  1. Skilte Fridtjof Nansens plass som gågate
  2. Stenge fysisk adkomst for kjøretøy nord for innkjøringen til Rådhusets garasje, og skilte innkjøring forbudt i Roald Amundsens gate fra Stortingsgata og Kronprinsesse Märthas plass.
  3. Stenge fysisk som nevnt i 2, men tillate innkjøring fra Stortingsgata over Roald Amundsens gate, men slik at trafikken ledes enveiskjørt vestover over Kronprinsesse Märthas plass.

OHF vil følge opp forslaget, og sikre at varelevering og nødvendig transportmuligheter er sikret for næringsdrivende i området.

Helhetlig bylogistikkplan

Som nevnt i nyhetsbrevet i januar, mener vi at arbeidet med en helhetlig bylogistikkplan må utformes og vedtas, før enkeltstående tiltak iverksettes.

Dersom dette prinsippet skal fravikes, må det vises særlig oppmerksomhet mot lokale butikker og næringsdrivende, slik at ikke ubotelig skade påføres dem.

Ta kontakt med OHFs Jon Anders Henriksen for innspill eller kommentarer. Frist er satt til 24.mai i år.

Les hele høringsforslaget her