Byregnskap i Oslo – kunnskap om handel og næring til bruk i politikken

Del : fbtw

OHF har i lang tid jobbet for at kommunen bedre skal utrede konsekvensene for handel og næringsliv når politikk utformes og gjennomføres. Politikken må ta verdiskaping på alvor, for eksempel når nye regler for transport, gateleie og serveringsregler blir vedtatt. Nå er en slik metode mye nærmere i bruk for Oslo.

Oslo kommune har bestemt at et byregnskap skal utarbeides, og i første omgang for sentrum av Oslo. Sentralt i regnskapet er informasjon om omsetning, og en måte å hente slike tall repetitivt og fra offisielle kilder. Byregnskapet forventes å bestå av ytterligere ulike elementer som eksempelvis antall bosatte, antall ansatte i næringslivet, fordeling på bransjer, reisevaner og fotgjengertrafikk, bruken av byrommet – bylivet og bymiljøets kvaliteter. Eier av tiltaket blir Plan- og bygningsetaten, som vil flette dette inn i sitt programarbeid Bilfritt Byliv. De utlyste i forrige uke en anbudskonkurranse på Doffin om oppdraget.

Hogne Hove, assisterende direktør i Plan- og bygningsetaten, sier følgende om byregnskapet for Oslo sentrum:

Hvordan endres bylivet når gateparkeringen forsvinner?

– Med Bilfritt byliv åpnes bykjernen i Oslo og gis tilbake til innbyggerne. Parkeringsplasser fjernes til fordel for mer byliv. Det gir nye forutsetninger for kulturliv, næring og den enkelte innbygger.
Byøkonomi handler om markedskreftenes rolle som drivkraft i byutviklingen. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan markedet påvirkes av endringene som skjer i sentrum nå. Derfor har vi lyst ut et oppdrag om å lage en del av et byregnskap for Oslo, forklarer Hove.

Byregnskapet planlegges utviklet over tre ulike moduler; byliv, byøkonomi og bymiljø. Hva forventer dere skal komme ut av byregnskapet?

– I denne omgang har vi lyst ut et oppdrag som skal se på ulike elementer som omsetning i næringene, ansatte i næringslivet, fordeling på bransjer, og bruken av bygningene. Oppdraget har tilbudsfrist 9. januar. I tilbudet skal det foreslås en metode for hvordan man kan måle endringer i byen når det gjelder byøkonomi
– Vi gjør dette i samarbeid med næringslivet. Byregnskapet skal være et felles kunnskapsgrunnlag på tvers av bransjer for å dokumentere endringer i byen. Et av målene er å utvikle en metode der byens regnskap for sentrum kan følges over tid, fortsetter Hove.

Hvordan vil en slik kunnskap kunne prege fremtidig politikk fra Oslo kommune?

– Byregnskapet for sentrum skal deles inn i områder. På den måten kan man se hvilke forskjeller det er i utviklingen mellom de ulike delene av bykjernen. Vi ønsker å legge til rette for et attraktivt sentrum for alle som bor og lever i byen har lyst til å bruke. Med et eget byregnskap kan vi følge utviklingen, og se både konkrete effekter og ringvirkninger av de tiltakene vi setter i gang, avslutter Hove.

Kunnskapsbasert politikk er avgjørende i fremtidens smarte byer
– Oslo er en by i stadig endring, og politikk som styrer denne utvikling må bygge på oppdatert kunnskap om handel og byøkonomi. OHF er derfor svært tilfreds med at kommunen går i gang med dette tiltaket. Gjennom et slikt verktøy vil prosjekter og tiltak bli orientert mot betydningen for handel og næring, samtidig som vi får fortløpende målt hvordan arbeidsplasser, butikker, omsetning og mer blir påvirket av tiltak og endringer. Vi trenger et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger om transport, handel og byliv, sier Jon Anders Henriksen, konst. adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Det vil utarbeides sammenlignende analyser med andre bydeler slik at man får et inntrykk av hvilke endringer som påvirker utviklingen. OHF deltok i pilotarbeidet med en liknende tilnærming for Grünerløkka i 2016 / 2017, det såkalte Løkkaregnskapet. Erfaringene herfra tas nå videre i dette prosjektet.
– Byen trenger en tett dialog mellom næringslivets aktører og kommunen om handelstall og næringsutvikling. Dette tiltaket er et bra skritt i riktig retning. I Løkkaregnskapet var ikke omsetningstall inkludert. Å ta med denne faktoren er helt avgjørende for at verktøyet skal bli relevant og aktuelt, sier Henriksen.

 

Spørsmål eller kommentar til oss? Ta gjerne kontakt med Jon Anders Henriksen, konst. adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening, om det er noe du har lyst å diskutere med oss i denne saken.