Oppfordring til handelslekkasje!

Del : fbtw

I statsbudsjettenigheten mellom de borgerlige partiene ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å øke sjokolade- og sukkervareavgiften med 83 prosent. Både Høyre og Fremskrittspartiet har tidligere lovet å fjerne sukkeravgiften – bare de kom i regjering. Også avgiften på alkoholfrie drikkevarer økes. Her er økningen på rundt 42 prosent.

– Dette er et eksempel på politisk kortsiktighet som rammer Norges største private næring, sier Jon Anders Henriksen, konst. administrerende direktør i OHF. Dagligvarehandelen blir bedt om å gi politikerne nærmere to milliarder kroner ekstra i avgifter, og det er klart dette vil føre til negative konsekvenser for norske arbeidsplasser og økt grense- og netthandel.

Nordmenn brukte 14,9 milliarder kroner på grensehandel de siste 12 månedene (SSB). Handel fra utenlandske nettbutikker var på ca 9 milliarder. Virke har uttalt at Norge taper 6 000 arbeidsplasser som følge av en tollfri grense på 350 kroner. Ønsker politikerene virkelig at disse tallene skal bli enda større? Dette vedtaket er en gavepakke til de som selger sukkerholdige varer på nett, og rett over grensen. Hvis man vil begrense sukkerforbruket må man gjøre det med tiltak som ikke gjør det mindre lønnsomt å drive butikk i Norge. Vi er allerede godt i gang med samarbeidsavtalen mellom dagligvarehandelen, produsentene og myndighetene som ble inngått i høst. Nå kommer  dette vedtaket plutselig, helt  uten dialog med næringen.

Trude Novak, butikksjef i Bunnpris Båstad og medlem i OHF Dagligvaregruppen, har tre butikker Østfoldregionen. Hun sier at for dem som ligger så nære svenskegrensen, vil dette få dramatiske konsekvenser.
– Staten oppfordrer på denne måten til handel av sukkerholdige varer i Sverige. Dette kommer til å skape flere svenske arbeidsplasser og tapte skatteinntekter i Norge, noe som neppe er hensikten, fortsetter hun.

29,3 prosent av grensehandelen i Norge var ifølge SSB’s undersøkelse fra handlende bosatt i Oslo og Akershus. Svensk Handels undersøkelse av grensehandelen til Norge opererer med langt høyere tall for samlet grensehandel enn det som fremkommer i SSB’s undersøkelse.

OHF arbeider for forutsigbare og stabile vilkår for handelsnæringen. Altfor ofte bestemmer politikere skatter, avgifter og regler som hverken er konsekvensutredet eller følger en plan for å styrke konkurransekraften til vår næring. Gjennom årene vi sett mange eksempler på  lite gjennomtenkte vedtak, blant annet økt momsfritak ved netthandel, søndagsåpne butikker og transportavgifter. Stortinget og norske politikere oppfordres til å tenke på hvordan de kan styrke norske bedrifters konkurranseevne, og ikke la handelen sitte igjen med svarteper i forhandlinger mellom partiene.

Kaker i mathallen

Godteri eller kake? Beskrivelsen avgjør om det blir sukkeravgift eller ei – ikke sukkerinnholdet. Marengs er kake, ikke godteri.
Foto: VisitOSLO / Didrick Stenersen

Styret i Dagligvaregruppen

Del : fbtw

Styreleder

Claus Richard Eriksen

Kjøpmann SPAR Tåsen

Mobil:  909 43 079

 

Styremedlem

Fredrik Lindell

Kjøpmann Extra Korsvoll | Distriktssjef Norsk butikkdrift

Mobil: 413 13 012

 

Styremedlem

 

Knut Lislegaard

Kjøpmann Bunnpris President | Bunnpris Løren | Bunnpris Sørumsand | Bunnpris Theresegate | Bunnpris Konowsgate | Bunnpris Broa | Bunnpris Torghallen

Telefon: 951 52 494

Styremedlem

Nicolai Maaø

Konsept og driftssjef Coop Prix

Mobil: 957 25 993

 

Styremedlem

Trude Novak

Kjøpmann Bunnpris Båstad | Bunnpris Rakkestad | Bunnpris Vålerveien

Mobil: 938 36 992

 

Styremedlem

Rune Berg

Kjøpmann Meny Bjølsen 

Mobil: 900 25 218

 

Styremedlem

Svein Erik Eidsmo

Svein Erik Eidsmo

Kjøpmann REMA 1000 Ryen

Mobil: 908 65 228

 

Seniorklubben Carl Johan

Del : fbtw
Seniorklubben Carl Johan samler personer som har, eller har hatt, tilknytning til dagligvarehandelen i et sosialt og faglig miljø.

Seniorklubben Carl Johan samler personer som har/har hatt mangeårig tilknytning til dagligvarehandelen eller annen varehandel i et sosialt og faglig miljø.

Seniorklubben har sitt utspring fra hyggelige årlige sammenkomster blant aktive dagligvarekjøpmenn i Oslo, en samværsform som startet i 1960-årene. Formell stiftelse av Seniorklubben Carl Johan fant sted under et stiftelsesmøte 4. mai 1982 hvor klubbens vedtekter ble vedtatt.

Som medlemmer kan i dag opptas personer som har/har hatt mangeårig tilknytning til dagligvarehandelen eller annen varehandel i Oslo og Akershus. Det er ingen fastlagt aldersgrense for medlemskap i klubben.

Ved ønsket om mer informasjon om klubben og dens arbeid, og ved ønsket om innmelding, send e-post til Per Gunnar Rasmussen med mailadresse pegura@online.no

Årsplan for 2021:

Justert årsplan for 2021

Myndighetenes forlengede og nye tiltak med sikte på å redusere spredning av Covid 19, har ført til nødvendige endringer i Seniorklubbens aktiviteter. I styremøtet 18. februar ble det derfor utarbeidet en ny aktivitetsplan for 2021. Forhåpentligvis vil smittefaren etter hvert avta slik at denne justerte årsplan vil kunne la seg gjennomføre.

  • 28 april: Årsmøte på restaurant Engebret
  • 9 juni: Dagstur med besøk på Villa Fridheim, Veikåker gård, Kistefos-muséet og med avsluttende middag på Kleivstua
  • 18– 20. august: Noteringstur til Stavanger og til blomsterøya Sør-Hidle med fantastiske Flor og fjære
  • 21 september: Dagstur til Oscarsborg Festning, Konventionsgården i Moss og til Ramme gård.
  • 23 november: Lutefiskaften

Styret i seniorklubben:

  • President: Per Gunnar Rasmussen | pegura@online.no
  • Visepresident: Anne-Marie Hokholt | fhokho@online.no
  • Kasserer: Bjørn Henriksen | b.henriksen@online.no
  • Sekretær: Guri Thorvaldsen | guri@teamenergi.no

Æresmedlemmer:

Ifølge Seniorklubbens vedtekter kan medlemmer som har gjort betydelige tjenester for klubben, utnevnes til æresmedlem.

Finn Muggerud var Seniorklubbens første æresmedlem, utnevnt på årsmøtet i 2007. Finn var gjennom mer enn 50 år en aktiv tillitsmann og leder i en rekke av handelens organisasjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Han var en av stifterne av Seniorklubben Carl Johan og deltok aktivt i klubben til han døde høsten 2019.

Hans Sauro ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet i mars 2011 og fikk overrakt håndlaget hedersdiplom for lang og tro tjeneste

I 1989 ble Hans tildelt OHFs Hederstegn i gull, foreningens høyeste utmerkelse. Sauro begynte sitt private kjøpmannskap i Oslo i 1972 etter 25 år i kooperasjonen, den gang som medlem og senere formann i Oslo Kolonialkjøpmenns Forening. I landssammenheng kom han med i daværende NKLF i 1975. Her var han med frem til 1988, de siste 6 årene som DF’s styreleder.

Sauro var også blant de som gjorde forarbeidene for det som ble HSH i 1990. Han har også vært med i styret i SCJ i 12 år frem til 2009 før han ønsket å trekke seg tilbake etter 4 år som president.

Sauro har hatt en lang rekke tillitsverv og posisjoner innenfor norsk dagligvarehandel og handelens mange samarbeidende organisasjoner i inn- og utland. For dette har han blant annet alle de nordiske lands høyeste utmerkelse innen dagligvarehandelen.

Arnstein Lund ble i april 2014 utnevnt til æresmedlem av Seniorklubben Carl Johan. Utnevnelsen fant sted under en lunsj i forbindelse med et bedriftsbesøk hos Asko i Vestby.

Bakgrunnen for utnevnelsen var det betydelige arbeidet Arnstein har nedlagt gjennom mange år for Seniorklubben Carl Johan. Hans Sauro ga et tilbakeblikk på de mange roller og tillitsverv som Arnstein har hatt i en rekke av handelens organisasjoner.

Som et bevis på sitt æresmedlemskap i Seniorklubben ble det overrakt et diplom utformet av kunstneren Einar Lautin.

Vedtekter for Dagligvaregruppen

Del : fbtw

Stiftet 9. april 1895. Revidert siste gang 9. november 2011.

OHF Dagligvaregruppen har som formål å ivareta dagligvarehandelens og kjøpmannens interesser som selvstendig bransjeorganisasjon i et integrert samarbeide med Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (FK). Dette samarbeidet er regulert i egen avtale av 03.10.95 som sikrer foreningsdriften, økonomien og egenkapitalen.


§ 2 Medlemskap
Som medlem kan opptas ethvert firma i dagligvarebransjen i Oslo-området, samt personlige medlemmer jfr. § 3. Filialer registreres også som selvstendige medlemmer, og betaler kontingent og serviceavgift etter fallende skala, jfr. § 5. Alle medlemmer er uten tilleggsbetaling obligatoriske medlemmer av OHF og FK.

§ 3 Personlige medlemmer
Som personlige medlemmer kan foreningen ta opp tidligere bedriftsmedlemmer og personer som har, eller har hatt yrkesmessig tilknytning til dagligvarehandelen.

§ 4 Medlemskap, avslag og eksklusjon
Styret kan gi avslag på medlemsskap eller ekskludere et medlem hvis medlemmet har bidratt til å skade bransjens alminnelige omdømme, eller opptrådt klart illojalt overfor et annet foreningsmedlem.Før styret treffer beslutning om eksklusjon skal medlemmet underrettes, og gis rimelig frist til å gi en skriftlig uttalelse. Et ekskludert medlem har rett til å forelegge sin sak for første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. I mellomtiden skal vedkommende medlem suspenderes fra all foreningsvirksomhet.

§ 5 Kontingent og serviceavgift
Kontingent og serviceavgift fastsettes av Oslo Handelsstands Forening og Oslo Handelsstands Felleskontors generalforsamling for så vel bedrifts- som personlige medlemmer. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen 01.06. i foreningsåret, strykes. Øvrige regler om betaling fastsettes av OHF og FK som nevnt ovenfor.

§ 6 Utmeldelse
Utmeldelse skal skje skriftlig. Medlemskapet regnes som fornyet for ett år hvis utmeldelse ikke foreligger pr. 31.12.

§ 7 Styret
Det er kun bedriftsmedlemmer som er valgbare til styret, som består av 5 medlemmer og 2 vararepresentanter. Begge vararepresentantene møter fast på styremøtene.

Alle saker av vesentlig betydning for foreningen skal foreligges for styret.

Styreleder og nestleder velges for en periode på ett år ved særskilt valg på generalforsamlingen. Øvrige styremedlemmer velges for to år, slik at det velges henholdsvis ett eller to styremedlemmer annethvert år. Vararepresentanter velges for ett år.

Sammenhengende funksjonstid for alle kategorier styremedlemmer, inklusive styreleder, er maksimalt 12 år.

Ved behov kan styret invitere et hvilket som helst medlem til å delta i styrets møter for kortere eller lengre tid. Spørsmålet om honorar for vedkommende avgjøres i hvert enkelt tilfelle, jfr. § 11.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 ordinære styremedlemmer eller vararepresentanter er tilstede. Som styremedlem regnes i denne sammenheng også styreleder og nestleder. Ved stemmelikhet avgjør fungerende styreleder saken.

Nestleder leder styret og foreningen, hvis styreleder er forhindret. Hvis begge er forhindret fungerer det styremedlem som har lengst styreansiennitet.

Det skal føres protokoll, som godkjennes på neste ordinære styremøte.

Styremedlemmer og andre som representerer foreningen mottar honorar fastsatt av generalforsamlingen, samt dekning for andre faktiske kostnader etter styrets bestemmelse.

§ 8 Komiteer
Styret kan nedsette komitéer eller arbeidsutvalg etter behov.

§ 9 Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes etter behov, dog minimum en gang pr. år i forbindelse med generalforsamlingen. Her skal det også være anledning for alle medlemmer til å få behandlet enhver sak av interesse for foreningen.

§ 10 Sekretariat
Oslo Handelsstands Felleskontor sørger for tilfredsstillende sekretariat. Foreningens sekretær skal delta på alle styremøter, men ikke som medlem av styret.

§ 11 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april, og kalles inn med 14 dagers varsel. Kun medlemmer som har betalt forfalt kontingent og serviceavgift har adgang. Fullmakter kan ikke benyttes, kun personlig fremmøte gir stemmerett. Personlige medlemmer er ikke valgbare til styreverv.

Ordinær generalforsamling skal behandle følgende:

1. Årsberetning
2. Fastsettelse av honorar
3. Valg
3.1 Styreleder for 1 år
3.2 Nestleder for 1 år
3.3 Styremedlemmer for 2 år – jfr. § 7
3.4 2 vararepresentanter for 1 år
3.5 3 medlemmer av Valgkomiteen for 2 år, henholdsvis 2 år og 1 år annethvert år
3.6 En representant til styret i OHF og FK i det tilfelle styreleder ikke ønsker å ta på seg dette vervet.
4.0 Regnskap for OHF og FK som en orienteringssak.
5.0 Andre saker som styret ønsker behandlet. Medlemmer kan også fremme forslag, senest innen 1. mars det året det holdes generalforsamling.

Det er kun saker som er oppført på dagsordenen som kan behandles. Generalforsamlingen treffer alle vedtak med simpelt flertall. Vedtektsendring krever ¾ flertall blant de fremmøtte. Det skal føres protokoll som skal være tilgjengelig for medlemmer senest 14 dager etter generalforsamlingen.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvor det i alle saker, bortsett fra innholdet i dagsorden, gjelder samme regler som for ordinær generalforsamling.

Styret plikter å innkalle til ekstraordinær generalforsamling dersom 15 % av medlemmene krever det skriftlig.

§ 13 Økonomi
Foreningen har felles økonomi med OHF og FK. Aktiviteter ut over ordinær foreningsdrift skal budsjetteres og forelegges styret i FK innen utgangen av oktober måned.

§ 14 Vedtektsendring
Medlemsforslag om vedtektsendringer må være sendt inn skriftlig innen 1. mars. Styret kan for egen del heller ikke behandle forslag om vedtektsendringer etter 1. mars.

§ 15 Oppløsning av foreningen
Hvis det fremkommer krav om foreningens oppløsning, skal det forelegges generalforsamlingen på vanlig måte. For at en slik beslutning kan fattes, kreves at

? av medlemmene er tilstede og at ¾ av de fremmøtte stemmeberettigede stemmer for oppløsning. Oppfylles ikke disse forutsetningene, kan kravet fremsettes på neste ordinære generalforsamling. Oppfylles forutsetningene heller ikke denne gang, må kravet fremmes for en ekstraordinær generalforsamling innen 1 måned fra annen gangs behandling. Ved tredje gangs behandling stilles det ikke krav til antall fremmøtte. Det kreves imidlertid fremdeles

¾ flertall. Hvis Oslo Handelsstands Forening skulle bli oppløst, og OHF Dagligvaregruppen deretter besluttes oppløst, skal foreningens midler bindes i et fond i inntil 10 år. Hvis det i løpet av perioden stiftes en ny representativ dagligvareforening i Oslo, med samme formål som tidligere, tilfaller midlene denne. Siste generalforsamling velger fondsstyre

Årsberetning/protokoll for Dagligvaregruppen

Del : fbtw
2012

2011

2010

Saker og aktiviteter

Del : fbtw
Styret i Dagligvaregruppen har satt ned prosjektgruppene som arbeider med følgende saker:
Alderskontroll
Felles teknisk løsning for alderskontroll, redusere muligheten for salg av legitimasjonspliktig vare til mindreårige. Prosjektgruppe: Roger Andersen (leder), Marianne Krøtø Andersen og Svein Erik Eidsmo.
Prosjektmål – sikre en tryggere omsetning av produkter med 18 års grense. Utfordringene er at ansatte ikke ber om legitimasjon, kjøpere bruker falsk legitimasjon, og at idkortene er med bilder av dårlig kvalitet.  Det er innledet et samarbeid med HØR (Handelens Ølsalgs råd) i HSH, der det sitter representanter fra alle profilhus og bryggerier. Målet med samarbeidet er å få alle kjeder i Norge til å bruke samme standard for kassarutine ved alderskontroll. Det ble i november 2010 avhold et samarbeidsmøte i HSH sine lokaler, og på møte ble det god stemning for å standardisere rutinene. Det er berammet et nytt møte i januar 2011, der man håper at alle profilhusene er positive til å sette i gang med pilotbutikker.Sikkerhet – anmeldelser av naskeri/tyveri
Elektronisk anmeldelsesskjema fra butikk ved naskeri/tyveri- dagens situasjon i Oslo er enorme mørketall. prosjektgruppe, Janne Holtet Westbye (leder), Thomas Helmersen og Roar Johansen.

Elektronisk anmeldelser, Direktoratet og politiet er kontaktet for avklaring i hvor lang tid det vil ta før elektronisk anmeldelse kan iverksettes for vår næring. Dessverre har dette blitt lovet ferdigstilt lenge, men svaret er fortsatt at dette ligger noe frem i tid. Prosjektgruppen arbeider med å få fortgang i ordningen, samt at det er informert til direktoratet at foreningen ønsker å bidra i selve utformingen for å unngå retur av anmeldelser ved manglende utfylt skjema. Det er inngått samarbeid for å kartlegge reel størrelse for antall anmeldelser nakseri/tyveri, mellom to vaktselskaper og foreningen i 2010. Naskeri-Prosjektet har som hovedmål å fremvise de enorme mørketall som i dag ligger i antall anmeldte naskeri/tyveri fra butikk, og hvilken bistand man får fra politiet. Foreningen har tidligere gjort utvalgsundersøkelser for å kartlegge dette volumet, men gjennom dette prosjektet settes fokus og hjelp til butikkene for å sende inn sine anmeldelser til politiet. Dessverre har mange i handelsnæringen gitt opp å anmelde og politiets statistikk som legger grunnlag for disponering av deres ressurser, er svært lav når det gjelder antall anmeldelser, kun rundt 4500 saker i 2009.Lærlingordningen
Prosjektgruppe: Knut Lislegaard (leder) og John Arne Brennsund. Det skal arbeides for å heve status i dagligvarebransjen, få dagligvare som førstevalg. Prosjektgruppen vil se på mulige løsninger for å gjøre ordningen populær og kjent.

Opplæringskontoret har sammen med OHF oppdatert og korrigert OHFs nettside med link til . Saken er omtalt i flere reportasjer i fagbladene. Prosjektgruppen har stått to dager på stand når Norges Varemesse har arrangert yrkesmesse. De har fått verdifulle kontakter gjennom samtaler med elever og foreldre. Det er lagt stor vekt på å informere og reklamere for salgsfaget. Opplæringskontoret ved Tina har holdt informasjonsmøte for styret i OHF Dagligvaregruppen. Arbeidet med å gjennomføre studietur for lærlinger og årets lærling fortsetter.