Kontroll av legitimasjon

Del : fbtw

En inndratt salgsbevilling påvirker driften og gir konsekvenser for butikken og ansatte.

Det oppleves frustrerende og urettferdig når ansatte prøver å etterleve lover og regler, men blir lurt av mindreårige som benytter falsk legitimasjon.

Disse begår et lovbrudd ved å lure medarbeideren i kassa, men konsekvensen er ofte at butikken blir straffet. Salg og skjenking til mindreårige er en overtredelse av alkoholloven, og butikken har ansvar for at dette ikke skjer.

Hvordan kontrollere ID:

  • Vær høflig og diskret
  • Kontroller bildet på kortet og se på personen. Sammenlign ansiktsform, hår, frisyre, øyne, nese, munn, tenner og skjegg. Ligner det?
  • Se på fødselsdatoen: Samsvarer alderen på legitimasjonen med alderen til personen foran deg?
  • Se på navnet på kortet og på personen: Er det samme kjønn?
  • Se på utløpsdatoen: Er kortet gyldig?

Oslo kommunes kontrollører oppfordrer ansatte til å stille oppfølgingsspørsmål dersom de er i tvil om legitimasjonen:

  • Har du annen legitimasjon?
  • Hvilken bank bruker du?
  • Hva er fødselsnummeret ditt?
  • Hva er stjernetegnet ditt?
  • Kan du gi meg en signatur?

Konsekvenser for den som bruker falsk ID:

Du blir nektet å kjøpe alkohol og/eller kastet ut fra stedet. Blir saken anmeldt, havner den på rullebladet og kan gjøre det vanskelig med enkelte yrker, studieplasser og reiser/studier i utlandet.

Den som forandrer på legitimasjon for å få det til å fremstå som man har fylt 18 år, og så bruker det i butikken, gjør seg skyldig i dokumentfalsk, jf. straffeloven § 182.

Dersom man ikke har forandret på legitimasjonen, men benytter en annens som sitt eget (f.eks. egen bror eller venn), rammes dette av straffeloven § 372 annet ledd.

OHF Dagligvaregruppen på saken

Gruppen mener at årsaken til salg av alkohol fra butikk til mindreårige ikke bare skyldes selger, men at mindreårige kjøpere benytter teknologi og kreative metoder som det er vanskelig å avdekke. De ber kommuner om å ha fokus på at mindreårige alkoholkjøpere faktisk begår lovbrudd.

Når stenger ølsalget?

Del : fbtw

Kommunene har egne bestemmelser når det kommer til ølsalg i butikk:

FOLLO:

NEDRE ROMERIKE:

ØVRE ROMERIKE:

I tillegg til alkoholloven og hjemkommunens forskrift, så har lov om åpningstider innvirkning på hvor lenge butikkene kan selge alkohol. Bevillingshaver kan selv bestemme egen salgstid innenfor disse rammene.

Les også:

Virksomhetsoverdragelse

Del : fbtw

Problemstillingen oppstår i de tilfeller det nye selskapet kun ønsker det gamle selskapets eiendeler og ikke ønsker å ansette noen av de tidligere ansatte eller kanskje bare noen.

Bakgrunnen for dette kan være at det nye selskapet synes de tidligere ansatte har for gode betingelser eller at de er overtallige i den nye virksomheten.

Regelverket

Spørsmålet er regulert i arbeidsmiljøloven og bygger stort sett på EUs direktiver om virksomhetsoverdragelse. Formålet med reglene er å ivareta arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med overføring av virksomhet og forhindre at omorganiseringer skjer på bekostning av de ansatte i de berørte virksomhetene.

Den store hovedregelen ved overdragelse av virksomhet er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter overføres til den nye arbeidsgiver. Dette innebærer at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår skal opprettholdes når virksomheten skifter innehaver. Reglene gir videre den ansatte et vern mot oppsigelse på grunn av overføringen. Dette gjelder også kollektive pensjonsrettigheter.

Det er imidlertid ikke all overføring av virksomhet som ansees for å være en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand. Tre hovedvilkår må være oppfylt for at reglene i arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse:

Tre vilkår som må være oppfylt:

1) Overføringen må gjelde en selvstendig virksomhet eller del av virksomheten.
2) Virksomheten må være overført til ny arbeidsgiver på grunnlag av avtale eller ved fusjon.
3) Virksomheten må ha bevart sin identitet etter overføringen. Dette betyr at virksomheten som blir overført til ny arbeidsgiver i det vesentlige må være den samme som hos gammel virksomhet.

Disse tre vilkårene må i utgangspunktet vurderes samlet. Relevante momenter kan være antall ansatte som blir med over til den nye virksomheten, hvor store deler av produksjonsapparatet og infrastrukturen (maskinpark, eiendom mv.) som overtas, i hvilken grad den nye virksomheten retter seg mot samme kundekrets, om de samme oppgavene fortsatt skal utføres av den nye virksomheten osv.

Rettspraksis

Reglene om virksomhetsoverdragelse har vært gjenstand for rettslig prøving av Høyesterett ved flere anledninger. Som oftest er det de ansatte og deres fagforeninger som går til sak mot ny arbeidsgiver, fordi de mener oppkjøpet/fusjonen innebærer en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. Den nye virksomhetens eier vil imidlertid ofte hevde at oppkjøpet/fusjonen ikke innebærer en virksomhetsoverdragelse. Dette for å unngå å overta tidligere ansatte og ikke minst; måtte forholde seg til tidligere ansattes lønns-, pensjons- og ansiennitetsrettigheter.

Braathens  – SAS (Rt 2006 s. 71)

Etter at SAS hadde overtatt aksjene i Braathens 20. desember 2001 ble det startet et prosjekt for å gjennomføre integrasjon og koordinering av aktivitetene i de to selskaper. Også bakketjenestene som i begge selskapene var organisert som selvstendige forretningsenheter, var en del av prosjektet.

I mai 2002 besluttet Braathens å nedlegge sine bakketjenester. Braathens skulle isteden kjøpe disse fra SAS, og i den anledning ble det opprettet en rammeavtale. En senere rammeavtale omfattet også avisning («de-icing»).

Høyesterett la til grunn at avisningsavtalen måtte sees i sammenheng med de øvrige bakketjenestene, idet disse «både saklig og tidsmessig står i nær sammenheng med hverandre». Videre måtte «de bakketjenester som SAS-konsortiet høsten 2002 påtok seg overfor Braathens’ fly, i det vesentlige… anses som den samme virksomhet som ble drevet av Braathens».

Bakketjenestene på en flyplass kunne ikke karakteriseres ved noen enkelt faktor. Spørsmålet om virksomhetens identitet må da avgjøres ut fra en samlet bedømmelse av alle de faktorer som etter EF-domstolens praksis er relevante. Identitetsvilkåret vil i praksis oftere kunne være oppfylt ved virksomhetsoverdragelser mellom selskaper som har et interessefellesskap.

Tjenestenes art var fullt ut de samme, med bruk av samme infrastruktur som tidligere, betydelige verdier var overtatt, likedan en ikke ubetydelig andel av de ansatte, og kundekretsen var den samme. I domsslutningen er det fastsatt at arbeidstakernes rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalene med Braathens ASA, derved er overført til SAS.

Kommentarer

Reglene om virksomhetsoverdragelse er ment å beskytte ansatte i situasjoner der virksomheten blir solgt/innfusjonert. Basert på rettspraksis og juridisk teori skal det svært lite til før en overdragelse vil bli ansett for å være en såkalt virksomhetsoverdragelse.

Av
Erik Råd Herlofsen
Ræder DA
934 80 175
erh@raeder.no