Varelevering i sentrum – angår det deg? // Frist 28. mai

Del : fbtw

Bystyret vil stenge Fridtjof Nansens plass og Christiania torv for biltrafikk. Hvilke konsekvenser får dette for deg og din bedrift?

• Christiania torv stenges med skilt for gjennomkjøring for motorisert ferdsel, med unntak for kollektivtrafikk.

• Fridtjof Nansens plass stenges med skilt, med unntak for varelevering og kjøring til eiendommene.

Les hele forslaget her: Endring av kjøremønster – nye skiltforskrifter med vedlegg

Fortell oss om deres situasjon – vi trenger sitater og innspill fra våre medlemmer og berørte parter!

Høringsfristen er 28. mai.

jona_farge_web_e3c0cc18a6b6f2c0

Send dine innspill til vår næringspolitiske direktør:

Telefon 907 00 726

 

 

 

 

 

Forslag til endret kjøremønster i Oslo / Frist 28. februar 2018

Del : fbtw

Oslo kommune vil gjøre store endringer kjøremønsteret i Oslo. Mindre bilkjøring er målet, og blant annet skal gjennomkjøring hindres. OHF følger opp saken på vegne av våre medlemmer, og vil jobbe for at kunder, besøkende og varer fortsatt skal komme frem i byen.

Last ned og les hele forslaget her.

Oslo kommune skriver: «Oslo Kommune har gjennom Program Bilfritt Byliv som mål å skape bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. Ett av tiltakene innenfor programmet er å endre kjøremønsteret i
sentrum av Oslo med mål om å redusere total biltrafikk og gi mer plass til gående og syklende. Det pågår flere større planarbeid og prosjekter tilknyttet Oslo sentrum, for eksempel nytt regjeringskvartal, områderegulering for sentrum, oppgradering av trikkeinfrastruktur og sikringstiltak.

Nytt kjøremønster er utarbeidet med følgende prinsipper lagt til grunn:
– Kjøremønsteret skal bidra til mindre bilkjøring totalt sett
– Kjøring til eiendommer og varelevering skal være mulig, samt kjøring til P-husene i sentrum
– Kjøremønsteret bør være lesbart for bilister
– Kollektivtraseene skånes i mest mulig grad for biltrafikk
– Dagens gågatenett beholdes
– Det unngås å påføre sykkeltraseene økt biltrafikk og etterstrebes å påføre dem mindre biltrafikk
– Kjøremønsteret skal kunne skiltes i henhold til gjeldende regelverk
– Hindring av muligheter for å kjøre gjennom prosjektområdet fra nord til sør og fra vest til øst
– Gjennomkjøring henvises til Ring 1 og tunnel
Bymiljøetaten har fått i oppdrag og sikre implementering av nytt kjøremønster. En utvidet høring av skiltforskriftene er en del av planlagt implementeringsforløp. Som ved alle trafikale endringer vil også nytt kjøremønster evalueres løpende etter implementering for å vurdere virkningene av tiltakene og behovet for eventuelle videre endringer.»

Spørsmål eller kommentar? Ta gjerne kontakt med Jon Anders Henriksen, konst. adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening, om det er noe du har lyst å diskutere med oss i denne saken.

Bussterminalutvidelse på Oslo Sentralbanestasjon / Frist: 14. februar 2018

Del : fbtw

FRIST: 14.02.2108

Ruter foreslår å omregulere perrongområdet på Oslo S fra jernbane til kombinert formål kollektivknutepunkt og næring. Konsekvensutredning er også utarbeidet felles for hele kollektivknutepunktet. Ruter fremmer to alternativ, begge med stasjonsbygg på 29 200 m² og bussplan på taket. Alternativ to har i tillegg 30 000 m² areal for kontor og hotell.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, men mener at forslaget må bearbeides videre, fordi orienterbarhet og romlige kvaliteter må sikres bedre i den nye stasjonen.

Hos Plan- og bygningsetaten kan du se en fysisk modell av forslaget for begge alternativene.
Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte tirsdag 16. januar kl. 18:00. Møtet finner sted i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Vahls gate 1.

Dere har nå mulighet til å komme med innspill til planforslaget, innen 14. februar.
Se saken og send inn bemerkninger her. Dere kan også sende inn bemerkninger per brev.
Husk å oppgi saksnummer og planområdets adresse.

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte tirsdag 16. januar kl. 18:00. Møtet finner sted i
Plan- og bygningsetatens kundesenter i Vahls gate 1.

 

Spørsmål eller kommentar? Ta gjerne kontakt med Jon Anders Henriksen, konst. adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening, om det er noe du har lyst å diskutere med oss i denne saken.

 

Forslag til områdeprogram for Vippetangen

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening har hatt høringsutkastet til vurdering, og ønsker å gi noen kommentarer og forslag inn til videre behandling.

Innledningsvis vil vi gi honnør til et godt utformet høringsnotat, som etter vårt syn fokuserer helt riktig på overordnede problemstillinger knyttet til publikums bruk av området, samtidig som det er omtalt de vesentligste detaljene som vil påvirke utviklingen og bruken av området. Vi håper våre innspill vil bidra positivt i den videre behandlingen.

Kommentarer til utsendt programutkast:

Tilgjengelighet

Vi er av den mening at Vippetangen er et sentralt element i å realisere Fjordbyen, og at ved å transformere Vippetangen i en retning som svarer til verdiene fremhevet i Oslo som en fjordby, vil Oslo kunne få en juvel i Oslo som en maritim hovedstad. Vippetangen byr på mange muligheter grunnet dens størrelse, men størrelsen er også en faktor som gjør at samferdsels- og transportløsningene blir helt avgjørende for om dette området blir populært for publikum/brukere. Premissene med en fjordbytrikk, underjordisk p-anlegg og sykkelveier er derfor løsninger som vi støtter helhjertet. Vi vil derimot påpeke at det underjordiske p-anlegget ikke bør være eksklusivt for terminalbygget (hvis dette er rett oppfattet), men også for handlende som ønsker å bruke de sjømattilbudene og maritime butikker som er ønsket i området. Det er dessuten viktig å påpeke – som vi gjør i forbindelse alle p-anlegg i Oslo sentrum – at dette p-anlegget bør kobles til hovedveinettet, og i dette tilfellet festningstunnelen. På den måten vil ikke biltrafikk være synlig på gateplan, samtidig som god tilgjengelighet sikres.

Vi vil samtidig nevne at tilgang for fotgjengere bør sikres gjennom et gate/ fortauprogram for Kvadraturen/Akershus Festning. Koblingsakser fra Karl Johans gate/ Stortorvet og Christiania Torg bør planlegges og utformes slik at det vil bli et naturlig gangområde mellom øvrige deler av Oslo sentrum og Vippetangen.

Publikumsrettete tilbud er avgjørende

Vår erfaring er at områder som får et samlet løp for utvikling av handel, servering og publikumsrettede funksjoner, samtidig med utvikling av infrastruktur, installasjoner og offentlig bygninger, blir et attraktivt sted i vår by. Det er naturlig å vise til den positive utviklingen som har skjedd på Aker Brygge og Tjuvholmen.

Det omtales flere steder at det skal sikres markeder for sjømat og maritime forretninger. Da vil det være avgjørende at vilkår for varelevering, bygningsløsninger og trygg, ren og enkel handel sikres gjennom hele programutviklingen.

Det er viktige detaljer som må sikres for å kunne tilby lønnsom handel og servering av sjømat og annen mat, og i varehandel knyttet til maritim sektor. Vi vil derfor sterkt anbefale at det i utforming av endelig program etableres en egen arbeidsgruppe som består av flere representanter for disse bransjene/næringene, som vil kunne sikre tidsriktig behovsvurdering og forslag til utforming av bygg/infrastruktur.

Integrere Festningsområdet, men også knytte utviklingen av Bjørvika/ Christian Fredriks plass inn som bestanddeler i utviklingen av Vippetangen

Det er i gang planarbeider eller områdeutviklingstiltak for ytterpunktene/ grensepunkter i forhold til Vippetangen, og da tenker vi særlig på området mellom Bjørvika og Vippetangen (Christian Fredriks plass) og enkeltløp i Kvadraturen. Vil det kunne være initiativ og forslag i disse områdene som bør vurderes i sammenheng med utviklingen av Vippetangen? Vi tror dette temaet bør undersøkes i forbindelse dette områdeprogrammet, slik at mest mulig synergi kan hentes ut av forskjellige programmer.

Forslag og innspill til høringsnotatet:

Småbåthavn, og økt privat bruk av Pipervika

Parallelloppdraget ”Vern”, forstår vi, foreslår å etablere en småbåthavn utenfor dagens fiskehall. Vi vil gjerne uttrykke støtte til substansen i dette forslaget, som vil øke publikums bruk av området. Oslo som en fjordby må også søke å bringe innbyggerne enda tettere inn i bruken av fjorden, og da vil småbåthavn og maritime tjenester for forbrukere være helt avgjørende. Dette vil også sikre en aktiv bruk av området av gjenbrukere, som vil komme i tillegg til mer tilfeldig besøkende. I tråd med vårt innspill om å vurdere å konsentrere cruise- og fergeanløp på Revierstranda, tror vi at Pipervika kan bli et folkelig og lett tilgjengelig fjordområde for byens befolkning.

Rutebåt mellom Fjordbyens ytterpunkter

For ytterligere å styrke publikums bruk av hele fjordbyen, foreslår vi at programmet også legger til rette for en havnerutebåt, som vil kunne være et positivt innslag i Oslo havnebasseng der det tilbys rutebåt mellom Sørenga, Bjørvika, Vippetangen, Honnørbrygga og Tjuvholmen/Filipstad. Hvorvidt dette skal være sesongbasert, eller helårstilbud, kan stå åpent.

Kan fergetrafikk og cruiseanløp samles på et punkt, dvs. Revierstranda?

Vi reiser spørsmålet om bilbaserte ferger faktisk behøver å ligge i sentrum, eller om det finnes muligheter for å flytte dette lengre ut av havnebassenget. Dersom det er viktig med tilgjengelighet for reisende som kommer til havnen til fots, kan dette løses både ved buss eller skinnegående kollektivtrafikk.

Vi er positive til cruiseanløp i Oslo, da dette bringer mange gjester til byen. Derimot viser undersøkelser at disse turistene yter svært lite økonomisk bidrag til handel og servering i Oslo, samt at anløpene beslaglegger store og flotte områder. Det er også et inntrykk at de fleste tilreisende med cruisebåter bruker busser videre i sitt besøk i Oslo. Vi vil derfor spille inn ideen om å samle cruiseanløpene og fergeanløpene, og dermed gjøre Pipervika tilgjengelig for en helt annen maritim aktivitet – inkl. småbåthavn herunder marina med tjenestetilbud for småbåtbrukere/fritidsbåter. Busstilbudet vil kanskje være lettere å gjennomføre med adgang til området rundt fergetrafikken på Revierkaia.

Vi håper våre innspill vil bidra til en konstruktiv diskusjon videre. Om det er uklarheter eller ønske om å utdype våre kommentarer, er OHF selvsagt tilgjengelig for videre samtaler.

For Oslo Handelsstands Forening
Jon Anders Henriksen

En ny Operaallmenning Nord vil sikre Fjordbyen

Del : fbtw

OHF har mottatt varsel om start av detaljregulering av Christian Frederiks plass i Oslo, også kjent som Operaallmenningen Nord.
Vi gir stor støtte til tiltaket, samt komme med enkelte innspill til planarbeidet.

Utviklingen av Operaallmenningen har stor betydning for bysentrum og Bjørvika i Oslo. Bjørvika har betydelig utfordringer, etter vårt syn, når det gjelder liv i gatene og en levende by. Området er meget pent etter de senere års utvikling og byggeprosjekter, men vi er og har vært bekymret for hvordan Oslos innbyggere og gjester vil kunne bruke dette området. Vårt inntrykk er at området er i for stor grad er et gjennomfartssted, men lite tilrettelagt for handel, servering og kommersielle tilbud.
Plan og bygningsetaten beskriver målsetningen ved tiltak rundt Operaallmenningen Nord slik (plannotat av 30.04.2015):
«(…) plasser, torg, parker og bygater bør dimensjoneres så de ikke bare håndterer gangtrafikk, men også innbyr til opphold».
I den sammenheng er vi svært opptatt av å unngå ytterligere tiltak som kan hindre folk i å bruke området. Utforming og bruk av Christian Fredriks plass er et ypperlig eksempel på hvordan byrom kan enten fremme eller skremme folk bort. Et innbydende og praktisk utformet Operaallmenning Nord, vil utgjøre en nøkkel for å gjøre Bjørvika tilgjengelig for mennesker i byen vår. En attraktivt Operaallmenning Nord vil trekke folk til området, som etterhvert vil forplante seg videre i hele området. Attraktivitet er i denne sammenheng avhengig av gode kommersielle opplevelser som butikker, serveringssteder o.a.
Vi vil fremheve to særlig viktige forhold i utviklingen av et planforslag: Rom for handel og servering i det regulerte området, og det underjordiske parkeringsanlegget.

Om handel og servering

Området behøver kommersielle tilbud for å være attraktivt for mennesker. I dag tilbys det noe servering (særlig i tilknytning Ø (Østbanehallen)), men det bør legges til rette for publikumsrettete aktiviteter i hele området, og da særlig i gatene som kretser inn Operaallmenningen Nord.
Reguleringen bør derfor forutsette publikumsrettede forretninger i første etasjer som vender mot plassen (e).
Hvilken type tilbud som etableres vil både avhenge av publikumstilgangen (som ventes å være stor i området), men også hvordan varelevering vil kunne skje. Ulike typer kommersielle tilbud fordrer ulike typer varelevering. Dette må derfor også vurderes grundig i planforslaget.

Om parkering

Vi støtter forslaget om å utvikle et underjordisk parkeringsanlegg under Chr. Fredriks plass. Dette vil være viktig for å gjøre hele området også for handlende, og besøkende til bl.a. Operaen.
Tilrettelegging for sykkelparkering er viktig. I den senere tid – med vekst i sykkelbruk som forklaring – har vi stadig nye erfaringer med sykkelparkering som hindrer bruk av byens gater, tilgang til bygg og skaper uryddige områder. Bedre tilrettelagt for sykkelparkering, med regler som sikrer mulighet for å fjerne feilparkerte sykler, er viktig i Oslos utvikling på kort sikt.
Dernest vil vi fremme et forslag til nærmere undersøkelse og vurdering. P-huset under jorden er ment å være tilgjengelig for innkjøring via Dronning Eufemias gate og Trelastgata. Vi mener planforslaget også bør utrede hvorvidt det er mulig å sikre adkomst via Oslos tunnelsystem, evt. på annen måte sikre nedkjøring for biler utenfor området slik at det blir minst mulig personbiltrafikk i området Dronning Eufemias Gate / Operaallmenningen Nord.
For Oslo Handelsstands Forening

Jon Anders Henriksen

Søndagsåpent

Del : fbtw

HØRINGSUTTALELSE – OSLO HANDELSSTANDS FORENING OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED – SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 

Regjeringen har fremmet to forslag til lovendringer, som vil sikre at handelen kan holde åpne butikker på søndager. Oslo Handelsstands Forening ønsker å uttale seg, og gi sin vurdering av forslaget med vekt på konsekvensene for vår næring. Da saken er av stor betydning for våre medlemmer, har den også vært styrebehandlet i Oslo Handelsstands Forening, som enstemmig slutter seg til denne uttalelsen.
Regjeringen legger til grunn denne forståelsen av hvordan handel i Norge virker:
«Åpningstider, priser, servicegrad samt bredde og kvalitet i varetilbudet er alternative måter for en butikk å konkurrere på. De uregulerte tilbudsformer som vareomfang, servicegrad, åpningstider på hverdager osv. finner i dag sin likevekt i markedet uten at myndighetene griper inn. Utvidelse av adgangen til å holde åpent vil finne sine tilsvarende løsninger i markedet.»

Oslo Handelsstands Forening (OHF) er opptatt av at handelen skal være lønnsom, men også med et forutsigbart og liberalt regelverk. Disse to helt sentrale hensynene er satt opp mot hverandre i denne saken, der liberale åpningstider kan utfordre lønnsomheten. Ideen om likevekt i markedet, som regjeringen legger til grunn, er altså ikke alltid til stede. Summen av rammevilkår – smått og stort – påvirker handelen og næringsaktiviteten. OHF har regelmessig påpekt at slike konsekvenser må i betydelig større grad vurderes nærmere i saker som påvirker næringslivet, og arbeidsplasser i det omfang handelen representerer.
Om regjeringens forslag

Hovedforslag:

Dagens regler (lov om helligdags fred § 5) forbyr butikker å holde åpent på helligdager inklusive alle søndager. Forslaget som fremmes vil fastslå at butikker må holde stengt på helligdager unntatt søndager. Det vil si at f.eks. 1. juledag og 2. påskedag vil det fortsatt være stengt, mens en ordinær søndag vil det være tillatt å holde åpent.

Forslaget er som følger:

I lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfreds foreslås følgende endringer:
§ 5 første ledd første punktum skal lyde: På helligdager som ikke er vanlige søndager, skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt.
§ 5 tredje ledd: Oppheves.
§ 5 fjerde ledd – åttende ledd: Blir nytt tredje ledd – syvende ledd.
Det vil fortsatt være adgang til å holde butikken åpen en hvilken som helst dag (altså nevnte særlige helligdager som bl.a. 1. juledag), dersom et eller flere av bestemte vilkår er fylt, som f.eks. kiosker eller dagligvarer under 100 kvm, turiststeder, utstillinger, auksjoner m.fl.

OHF vurderer og mener:

Reglene rundt søndagsstengte butikker har vært konkurransevridende mellom bransjer i handelen (innen hageartikler), og har medført tilpasninger fra butikkene som enten har økte kostnader (ombygging til 100 kvm) eller skapt uklarheter mellom forskjellige kommuner/regioner (turiststed).
Denne situasjonen er, sammen med prinsippet om liberalisering av regelverk, hovedbegrunnelsen for regjeringens forslag. OHF mener regjeringens situasjonsforståelse er riktig og viktig, og trenger å ryddes i.
Konsekvenser av lovendringen er gjennomgått i regjeringens høringstekst. OHF er sterkt opptatt av hvordan lovendringen vil påvirke lønnsomheten og utviklingsmulighetene til våre medlemmer, og hvordan handels-, service- og serveringsopplevelsen for våre kunder blir i regionen med søndagsåpent. Det må være et viktig prinsipp at regler utformes for å sikre langsiktighet, forutsigbarhet og økt verdiskaping.
Disse temaene er beskrevet i regjeringens notat:
1) Søndagen som en annerledes dag i uken
2) Konsekvenser for arbeidstakere
3) Konsekvenser for forbrukere
4) Mulige konsekvenser for næringen
5) Konkurransevirkninger
6) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
7) Forenkling
8) Distriktshensyn
9) Miljøkonsekvenser

OHF er opptatt av alle disse vurderingene, men vil stanse opp ved punktet – «mulige konsekvenser for næringen». Regjeringen skriver:

«Flere handelsdager kan på kort sikt bety økte kostnader for handelsstanden. Særlig økte lønnskostnader vil trekke i retning av høyere priser. Samtidig vil mer effektiv utnyttelse av realkapitalen, mindre topper i omsetningen gjennom uken og konkurranseimpulser kunne bidra til å avgrense økningen i priser og kostnader. Nettovirkningen på lengre sikt vil være usikker, men utslagene vil neppe bli store.
(…) Kostnader til tilknyttede tjenester som distribusjon, renhold, vakttjenester vil også øke. Isolert sett kan dette føre til at lønnsomheten til næringen reduseres. På den annen side fører det til økt verdiskaping innenfor de tilknyttede tjenestenæringene. På tross av økte kostnader viser erfaringer fra bl.a. Danmark at mange av butikkene velger å holde åpent på søndager dersom de får mulighet til det, for å konkurrere om markedsandeler. Dette kan føre til effektivisering og restrukturering i næringen. Ifølge Handelens samarbeidsutvalg (HSU) kan vi vente oss større og færre vareutsalg og at mer av handelen flytter inn i kjøpesentre. Dette kan føre til en omstrukturering i bransjen og avskalling av de minst lønnsomme bedriftene.»

Dette oppfatter OHF som svakt begrunnete påstander. Det er ingen grunn til å tro at økte kostnader kun vil være en kortsiktig virkning; en ekstra åpningsdag har selvsagt permanente kostnader. Vil total omsetning øke dersom handelen også skjer på søndag? Dette finnes det etter vår kjennskap, ingen rapporterte undersøkelser på. Regjeringen sier for øvrig selv at det er usikkert om omsetningen vil øke som følge av søndagsåpne butikker, men at dagens handel vil fordele seg over flere dager.
«Mer effektiv utnyttelse av realkapital» er en uklar observasjon, og vi må be departementet forklare nærmere hvordan en evt. større utnyttelse av butikklokaler og varelager enten vil øke inntekter eller holde kostnader nede.
«Mindre topper i omsetningen» – her antar vi det også menes færre topper, slik at forutsigbare topper kan sørge for mindre behov for ekstrahjelp/økt bemanning. Dette vil selvsagt kunne bli en effekt med betydning for kostnadsbildet til butikkene, men dette underbygger poenget med at total omsetning er et nullsumspill, hvilket også er vår antakelse.
«Konkurranseimpulser avgrenser økningen i prisene» vil være en gevinst for kundene, men vil derimot ha effekt for butikkenes lønnsomhet og påfølgende konkurranseevne. Derfor er det underlig at dette fremstår som et fordelaktig poeng.
«Nettovirkningen vil være usikker» er vel det mest presise poenget i regjeringens vurdering.
I sum mener vi at konsekvensene for handelsnæringen på ingen måte er hverken utredet eller tatt opp til grundig vurdering.

Det er derimot et punkt vi vil dvele særlig ved, og som rommer betydelig samfunnsutvikling dersom dette forslaget vil vedtas: «Dette (forslaget) kan føre til en omstrukturering i bransjen og avskalling av de minst lønnsomme bedriftene.»
Handelsvirksomhet i Norge (og i verden) er avhengig av stort volum, og lett distribusjon. Lønnsomhet er allerede svært presset, og da særlig for frittstående og mindre butikker. Derfor er utviklingstrenden større handel gjennom kjeder, større handelsvolum gjennom kjøpesentre og mindre konkurransekraft i

frittstående nisjeforretninger. Dette forårsakes av mange forhold; byutviklingspolitikk, samferdsel, arbeidsregelverk, skattepolitikk og mer.
OHF er primært opptatt av å tilby gode handelsopplevelser, og våre medlemmer vil derfor tilpasse seg kundenes ønsker. Men handelens minste virksomheter – nisjeforretninger, spesialforretninger, strøksbutikker, og kombinasjonsbutikker der tjeneste og vare leveres – er i tillegg ønsket i alle byutviklingsområder, også blant dem som har regelmessig lavest lønnsomhet. Disse butikkene er avhengige av lave kostnader i lønn, varelager og drift, og vil neppe oppleve stor, brutto omsetningsøkning dersom markedet krever at de holder åpent på søndag for ikke å miste kunder. Disse vil derfor være de som løper risikoen for å bli «avskallet» dersom rammevilkårene medfører dårligere lønnsomhet (enn i dag).
Et annet tema innen konsekvenser for næringslivet, er i noe grad berørt under pkt. 2) konsekvenser for arbeidstakere. Det er forøvrig en arbeidsgiverkonsekvens som ikke er fullt ut vurdert.
Vi oppfatter at regjeringen mener at arbeidsmiljølovens regler ikke hindrer at butikkene kan pålegge ansatte å jobbe på søndager. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeid på søn- og helligdager ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.
Varehandelen er den nest største arbeidsgiver i Norge, kun offentlig sektor er større. En hovedregel om at søndager er arbeidsfri etter arbeidsmiljøloven, krever etter vårt syn en grundigere gjennomgang når den skal fravikes. Det vil antagelig være nødvendig med en diskusjon om denne hovedregelen i arbeidsmiljøloven bør endres i tråd med endringen i lov om helligdagsfred. Et annet forhold er at det i varehandelen er mange som er omfattet av tariffbestemmelser, som sikrer søndagstillegg. Dersom denne forpliktelsen består selv med endret lov, vil kostnadene forbundet med søndagsåpne butikker bli formidable. Dette har heller ikke regjeringen undersøkt nærmere, men burde åpenbart vært adressert i fremlegget. Dette spørsmålet er av enorm betydning for drift og utvikling i bransjen med landets største (private) arbeidsgivere, og bør derfor vurderes ekstra nøye før regelendringen vedtas.
Vi har gjennomført en uformell spørreundersøkelse blant våre medlemmer, for å sikre at vi har oppfattet mulige konsekvenser for næringen. Et åpenbart flertall svarer at det ikke ventes vekst i omsetning som følge av søndagsåpen handel, og at lønnsomheten vil bli redusert (8 av 10 svarer dette).
Et viktig spørsmål er om en generell adgang til å holde åpent, vil være en praktisk plikt for butikkene, eller om våre butikkmedlemmer vil stå fritt i sitt valg. Vår observasjon er at dette er fordelt likt, der 4 av 10 mener at de blir nødt til å holde åpent (evt. mot sin vilje), mens 5 av 10 vil ikke holde åpent. Det er meget viktig å understreke at dette ikke er en faglig undersøkelse, men en kort meningsmåling.

2. Dersom loven tillater søndagsåpent, vil du holde åpent på søndager?

Ja, dette vil virke positivt for min butikk 7,3 %
Ja, markedet krever det 20,0 %
Ja, kjøpesenteret krever det 20,0 %
Ja, kjeden krever det 5,5 %
Nei 47,3 %

Konklusjon på regjeringens hovedspørsmål

OHF er enig i at grunnlaget for å endre lovbestemmelsene er viktig å gjøre noe med. Det bør være opp til næringsaktørene selv å utvikle fornuftige og lønnsomme virksomheter, etter rammevilkår som er langsiktige og forutsigbare. Vi er derimot bekymret for hvordan mangfoldet i handelen skal kunne tilpasse seg et nytt søndagsmarked på kort sikt, og mener dette i for liten grad er vurdert i høringsnotatet.

Vi ønsker derfor at regjeringen gjennomfører en grundigere vurdering av dette temaet, og da særlig ser nærmere på hvordan norsk sentrumsutvikling, knutepunktutvikling og bykjernepolitikk kan bidra til å styrke konkurransekraften for alle aktører i handel, service og servering, samtidig med en liberalisering av åpningstidsbestemmelsene i tråd med regjeringens fremlegg. OHF deltar gjerne i en slik arbeidsprosess, for å finne praktiske løsninger.
Regjeringens subsidiære forslag:
Regjeringen ber om høringsinstansenes vurderinger om å la kommunene få bestemme adgangen til å holde åpent søndager, inkl. om det skal være variasjoner over hvilken adgang kommunen selv kan få bestemme alt eller bare delvis. Sitat:
«Vi ber om høringsinstansenes syn på spørsmålet om en lovregulering hvor avgjørende beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune kan være et hensiktsmessig alternativ til departementets primærforslag. Konkret vil en slik lovregulering kunne gjøres ved for eksempel å innføre et nytt ledd i helligdagsloven § 5 som fastsetter at kommunen ved forskrift kan tillate at faste utsalgssteder i kommunen kan holde åpent utover det som ellers følger av rammene i bestemmelsen. Departementet forutsetter at eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne innebære en innstramming i forhold til dagens rammer».

OHF vurderer og mener

OHF har siden sin etablering utviklet seg til å bli en næringsorganisasjon for handel, service og servering i hele Oslo og Akershus-regionen. Denne utviklingen er et svar på en faktisk utvikling, der Oslo og Akershus – inkl. alle kommunene i Akershus – er blitt et felles arbeids- og boligmarked med tilhørende handel, næringsliv og tjenestemarked. Oslo kommune, så vel som den enkelte kommune i Akershus, er i dag altså ikke et naturlig avgrenset handelsområde.
En variasjon av regelverk i et slikt område vil skape en vanskelig situasjon for våre medlemsbedrifter, som kan ha opptil flere utsalgssteder i hver enkelt kommune. Ulike regelverk med tilhørende konsekvenser for ansatte, vareleveringer, sikkerhet, markedsføring etc. vil være svært problematisk. Det vil ikke minst medføre risiko for ustabilitet i rammevilkår, som medfører stor fare for at handelen reduserer sine investeringer i områder der det hefter usikkerhet rundt regelverket. Allerede i dag merker våre medlemmer vanskelighetene med forskjeller i regelverket rundt salg og servering av alkohol og andre regulerte varer. Vi vil advare mot å skape enda flere rammevilkår som skaper ulike og uforutsigbare markedssituasjoner.

Konklusjonen på regjeringens subsidiære forslag er at OHF advarer mot en løsning der det skapes ulike regelverk i kommunene.

 

For OSLO HANDELSSTANDS FORENING

Jon Anders Henriksen
Næringspolitisk direktør