Osloanalysen 2019

Del : fbtw

Det var knyttet stor interesse til årets Osloanalyse, både fra handelsbransjen, media og politikken. Oslo kommune har iverksatt bilfrie gater, fjerning av gateparkering og økte bompenger. Kan man lese noe ut fra tallene om hvordan de ulike tiltakene påvirker handel og servering i regionen?

Osloanalysen bruker merverdiavgiftstall fra SSB som grunnlag og viser omsetning fordelt på bransjer innen servering, service og handel i Oslo og Akershus. Nytt av året er at den også viser antall ansatte i de ulike bransjene, samt totalomsetning for forbruk per husholdning for 2018. Per Gunnar Rasmussen fra Institutt for Bransjeanalyser presenterte Osloanalysen på frokostmøte hos OHF 4. juni.

Vi presenterer noen nøkkeltall i denne artikkelen.

Status i Oslo og Akershus 2018
12 367 bedrifter innen varehandel og servering, omsatte for nesten 100 milliarder kroner og sysselsatte 89 828 personer.

Antall sysselsatte i handel og servering

I 2018 var det i Oslo totalt 148 færre ansatte i detaljhandelen enn året før (en endring på 0,07 prosent). Akershus hadde en økning med 601 personer. Reduksjonen i Oslo har vært størst innenfor bil- og båthandel og i torg- og distansehandel (netthandel), mens det i butikkhandel har vært en økning på 272.

Reduksjon for klesbransjen

Klesbransjen har hatt et par tøffe år og dette ser ut til å fortsette inn i 2019. Årsakene til fall i bransjen og manglende lønnsomhet er sammensatt. Netthandel er én viktig faktor, men vi har også sportsbutikker som har tatt mye omsetning fra faghandelsbutikkene. Lav prisstigning og en sterk norsk krone, samt høye strømpriser i vinter er faktorer som også har påvirkning på omsetningen. Ser man på regionene i Oslo og Akershus var det bare Asker og Bærum som hadde en vekst, på 8,7 prosent. I de andre regionene var det nedgang.

Oslo sentrum hadde en omsetningsnedgang i 2018 for bekledningsbutikkene på minus 0,1 prosent mens den for Oslo som helhet var minus 2,6 prosent.

Færre butikker – flere ansatte

Det har vært knyttet stor debatt til Oslo sentrum og hvordan Oslo kommunes prosjekt Bilfritt byliv har påvirket sentrumshandelen. Osloanalysen 2019 viser at det i sentrum har blitt 11 færre handels- og servicevirksomheter, mens vi fikk en økning i antall ansatte på 260 personer.

Detaljhandelen i Oslo har høyest omsetning per innbygger i Norge

I Oslo omsetter detaljhandelen for 124 160 kroner pr innbygger, mens det i Akershus ble det omsatt for 121 123 pr. innbygger. Snittet for Norge var på 119 954 kroner.

Serveringsbransjen fortsetter å vokse

Serveringsbransjen fortsatte å vokse i 2018. 41 nye steder ble etablert i Oslo, og omsetningen her vokste med med 4,4 prosent. I Akershus vokste omsetningen med hele 11,7 prosent. For landet forøvrig var veksten 4,2 prosent.

Oslo omsetningsvinner innen servering

Oslo har høyest omsetning per innbygger i serveringsbransjen. Serveringsbransjen omsatte i 2018 for 19 500 kroner per innbygger i Oslo, mens tallet for Akershus var 7 528 kroner. Snittet for landet som helhet var 8 763 kroner per innbygger. Oslo er også den byen i Norge som har flest tilreisende, med nesten 5 millioner gjestedøgn i 2018.

Osloanalysen 2019 er på 57 sider og koster 3 000 kr. For mer informasjon og kjøp – kontakt utviklingsjef Lars Fredriksen i Oslo Handelsstands Forening
lars@ohf.no telefon: 911 25 206

Osloanalysen eies og publiseres av Oslo Handelsstands Forening. Det er den mest omfattende og detaljerte analysen av butikkhandel i Oslo og Akershusregionen som finnes i markedet. Den publisertes i mai/juni hver år, og gir oversikt over omsetningsendringer, dekningsgrader og markedsandeler innenfor de ulike bransjene i regionen.
Tall fra 12 367 virksomheter inngår i analysen.

Nye regler for personalrabatter

Del : fbtw

I desember 2018 ble det vedtatt en lovendring om personalrabatter som i april 2019 ble endret til mer liberale regler for de ansatte.

Personalrabatter, herunder 100 prosent rabatt, på varer og tjenester som mottas i et arbeidsforhold regnes ikke som skattepliktig inntekt for den del av rabattene som samlet gir en prisreduksjon på inntil 8 000 kroner per år. Bestemmelsene gjelder varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern.

Rabatter som ytes via arbeidsgivers leverandører eller kunder likestilles også med personalrabatter.

Rabatter skal beregnes på grunnlag av varens eller tjenestens omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet.

Det betyr at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil 8 000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16 000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32 000 kroner.

I tillegg ble det i april 2019 vedtatt endringer i hvor mye en ansatt kan få i gave. Gaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil 2 000 kroner per år regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp.

Dersom man kombinerer reglene om personalrabatt og gaver i arbeidsforhold vil f.eks en ansatt i en klesbutikk kunne motta klær gratis til en verdi av inntil 10 000 kroner i året, hvis man utnytter både gave- og personalrabattreglene fullt ut.

Advokat Per Steinar Dyb Ringstad  |  psdr@storlokken.no

Les mer:

Kandidater til masteroppgaver søkes

Del : fbtw

Oslohandelens Utdanningslegat søker to kandidater til masteroppgaver med tema som vil være et kompetansebidrag til norsk detaljhandel. Vi søker etter kandidater som starter på sin masteroppgave i høstsemesteret. Kandidatene kan skrive en oppgave sammen eller hver for seg.

Tema for oppgaven:

Detaljhandelen er utsatt for store endringer og disrupsjon. Mange av disse endringene kommer som følge av digitalisering og nye logistikkløsninger. Denne utviklingen har medført at konkurransesituasjonen og premissene for å drive handel har endret seg radikalt de siste 5-6 årene. Videre kan vi spore atferdsendringer hos forbrukeren som bidrar til endret handlemønster. Handelen står overfor en rekke senarioer og det er knyttet mye usikkerhet til hvilken retning handelen vil ta og ikke minst hvilke forventinger forbrukeren har til service, leveranse og kjøpsopplevelser. For å vite mer om dette trenger bransjen mer kunnskap.

Eksempler på hva vi ønsker å vite mer om, kan være:

 • Hvordan kan de ulike logistikkløsningene bli mest lønnsomme?
 • Hvordan vil digitalisering endre kjøpemønstre?
 • På hvilken måte påvirkes matvaner av holdninger til miljøet?
 • Hvordan kan virksomhetene jobbe mest effektivt med innovasjon?
 • Hvor høy er innovasjonstakten i norsk detaljhandel?
 • Hvordan kan man best utnytte de ansattes ressurser?
 • Hvordan kan vi best skape oppmerksomhet rundt våre produkter?
 • Hvordan vi kan vi påvirke konverteringen av kunder?
 • Hvordan når man best forbrukere med effektiv markedsføring osv?
 • Hvilke kompetansebehov får bransjen de neste årene?
 • Hvilken teknologi kommer til å påvirke bransjen mest fremover?
 • Er myndighetsreguleringer konkurransevridende?

*Punktene ovenfor er nevnt som eksempler. Oppgaven bør ha elementer av operative funn, gjerne knyttet til observasjoner, egne undersøkelser eller testing av f.eks. teknologi.

Oslohandelens Utdanningslegat har som formål å løfte og bidra til at norsk detaljhandel skal være blant de fremste i verden når det gjelder kompetanse og kunnskap. Mulighetene, utfordringene og oppgavene innenfor detaljhandel er mange og allsidige. Detaljhandel er blant de største bransjene i privat virksomhet i Norge, med over 390 000 ansatte, en omsetning på 1696 milliarder kroner og godt over 65 000 ulike bedrifter knyttet til næringen. Dette er en bransje som har stor bredde og kompetansebehov i årene som kommer.

Hva tilbyr vi:

 • Stipend på kroner 35 000,-
 • Praktisk veileder i OHF
 • Kontorplass hos Oslo Handelsstands Forening i oppgaveperioden
 • Muligheten til å presentere sine funn overfor bransjeaktører
 • Muligheten for internship hos en av OHFs medlemsbedrifter

Varighet:

Ca. 6 mnd.

Søkeprosess og frister:

Send inn en skisse av hva du skal skrive om og begrunn hvordan din oppgave har relevans for bransjen.

Vitnemål, attester, bekreftelse på studiet og skatteoppgjør for 2016, 2017 og 2018 må legges ved. Søknader uten korrekte vedlegg vil ikke bli behandlet.

Søknadsfristen er 10. oktober 2019

For mer informasjon kontakt utviklingssjef Lars Fredriksen i Oslo Handelsstands Forening
telefon 911 25 206 / lars@ohf.no

El-sykler til glede og bittelitt besvær

Del : fbtw

De elektriske sparkesyklene har denne våren blitt en del av bybildet i Oslo sentrum, til fryd for mange – og litt fortvilelse for noen. El-sparkesyklene leies ut uten fast plassering og faller derfor utenfor krav om gateleie. Den eneste reguleringsmyndigheten Bymiljøetaten har i forhold til plassering, er trafikkreglenes bestemmelse om at parkering av sykkel ikke skal være til unødig hinder og ulempe.

Oslo Handelsstands Forening har fått meldinger fra flere næringsdrivende i Oslo om at brukerne av syklene og selskapene som leier dem ut setter igjen sparkesykler slik at de er i veien for butikkene, selv om de står lovlig i forhold til dagens regelverk. Butikkdriverne utrykker et ønske om mer kontroll fra kommunens side med hvor man kan plassere syklene og regulering av bruken.

– Det burde være faste plasser for disse sparkesyklene, kanskje litt mer i kanten på fortauene mot veien, sier Kari Maartmann som driver la Danse i Rådhusgata.

OHF spør Bymiljøetaten om hvordan dette er regulert, eller ikke regulert, idag:

– Vi følger utviklingen med elektriske sparkesykler i bybildet tett, sier Rune Gjøs, divisjonsdirektør for mobilitet i Bymiljøetaten. – El-sparkesyklene leies ut uten fast plassering, såkalt friflyt-system, og faller dermed utenfor den reguleringsmulighet som ligger i Plan- og bygningsloven og regulert utleie av fortauareal. Det vil si at utleie av disse el-sparkesyklene på kommunale fortau, plasser og andre offentlige areal kan skje uten avtale med Bymiljøetaten eller bydelene. El-sparkesyklene ble gjennom en endring av forskrift om krav for sykkel definert som sykkel, (endret av Samferdselsdepartementet i fjor høst). I trafikkreglene §18, 4. ledd står det: Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe, fortsetter han.

– Det vil si at per dags dato er eneste reguleringsmyndighet som Bymiljøetaten har knyttet opp mot trafikkreglenes bestemmelse, at parkering av sykkel ikke skal være til unødig hinder og ulempe, sier han.

Hvilke tiltak har dere gjort eller planlegger dere å gjøre for å organisere denne bruken, som sikrer dagens fleksibilitet og samtidig gir litt mer ryddighet i hvor de blir hensatt og brukt?

– Vi har laget et brev som vi sender til tilbyderne av stativløse bysykler og el-sparkesykler. Her utrykker vi Bymiljøetatens forventninger til aktørene. Med hjemmel i trafikkreglene har vi en klar forventning om at el-sparkesykler ikke skal hensettes slik at de bidrar til trafikkfare eller redusert fremkommelighet på fortau. Vi startet etter påske å ta inn el-sparkesykler som blokkerte for ferdsel på fortau. Foreløpig kan tilbyderne hente disse syklene vederlagsfritt på inntauingstomten til Bymiljøetaten på Ulven, men vi vurderer å innføre et gebyr, sier Gjøs.

– Vi er også å gang med å lage et forslag til endring i politivedtekten slik at Bymiljøetaten i større grad kan regulere el-sparkesykler på offentlig grunn, spesielt for å kunne forhindre forsøpling. Endring i politivedtektene må godkjennes av Politidirektoratet.

Tilbyderne som er aktive i Oslo er VOI, TIER, ZVIPP, FLASH og RYDE. Kontaktinfo finnes på nettsidene til disse.

OHF følger mobilitetsmarkedet tett og samarbeider med Bymiljøetaten og andre om utvikling av fremtidens tranport. Har du inspill i saken? Send en e-post til jonanders@ohf.no.

Hvem er fremtidens kunde?

Del : fbtw


Folk krever bærekraftige produkter og vil leve sunnere liv, og de forventer at vår bransje leverer og viser åpenhet. Du kan kalle det innovasjon, disrupsjon eller bærekraft. Men for oss dreier det seg om det vi alle har felles i handel og servering – vi elsker kundene våre!  

Temaet for Oslokonferansen 20. juni er fremtidens kunde. Vi samler fagfolk fra små og store virksomheter i handel og servering, og forskere og innovatører til en inspirerende dag hvor vi skal belyse fremtidens utfordringer fra alle kanter.

OSLOKONFERANSEN 2019 ER DESSVERRE AVLYST! MEN VI VIL BELYSE DE SAMME TEMAENE PÅ VÅRE ANDRE ARRANGEMENTER UTOVER HØSTEN. VI SEES DER!

Får vi lov om god handelsskikk?

Del : fbtw

Torsdag forrige uke diskuterte Stortinget regjeringens melding om handelsnæringen – Når kunden alltid har nett.

Stortingets flertall ønsker velkommen en lov om god handelsskikk, ifølge debatten. I Stortingsmeldingen kan vi lese deler av hva vi kan vente av den nye loven. Men for å få bedre innsikt, og muligheten til å bidra med erfaring fra Oslos handel og næringsliv, vil vi invitere næringsministeren tilbake til OHF senere i år.

Da håper vi å kunne diskutere nærmere hva som hører hjemme i en slik lov, og hva som bør unngås av bestemmelser. Oppgaven må som alltid være – mer konkurransedyktig, kompetent og lønnsom handelsnæring!

Næringsministeren har lagt frem et forslag om lov til god handelsskikk på høring. Den har frist for kommentarer 7. juni.

Vibeke Hoff Norbye ansatt som kommunikasjonssjef i OHF

Del : fbtw


OHF ansetter Vibeke Hoff Norbye (53) som kommunikasjonssjef i OHF.

– Jeg er veldig glad for å få med Vibeke på laget. Her får OHF en meget dyktig og erfaren kommunikasjonssjef som kjenner faget og næringen godt, sier Bjørn Næss», adm. direktør i OHF

Vibeke har foruten en mastergrad på BI studier i kommunikasjon fra University of Utah. Hun har jobbet med kommunikasjon og som kommunikasjonssjef i en rekke organisasjoner og bedrifter, blant andre Boots Norge, Virke, Huseiernes Landsforbund og Forbrukerrådet. Hun kommer nå fra Deloitte Norge.

Vi gleder oss til Vibeke begynner 1. august 2019.


Påskens favoritter

Del : fbtw

 


Vi er mange som unner oss litt ekstra i påsken. Her er noe fakta og trender rundt det vi konsumerer i løpet av uken, samt noen tips til aktiviteter:

EGG
I påskehøytiden dobles forbruket av egg i Norge. Da spiser vi nærmere 30 millioner egg i løpet av de fem påskedagene fra skjærtorsdag til 2. påskedag. Nortura leverte i 2015 ut 1 707 tonn med egg i uke 12 og 13. Dette er 10 tonn over salget i samme periode året før.

BACON
Vi spiser nesten 3 ganger så mye bacon i løpet av påskeuken enn ellers. Mens vi spiser omtrent 111 tonn bacon i uka til vanlig, anslås det at vi spiser 300 tonn bacon selve påskeuka.

GRILLPØLSER
Grillpølser skaper ekstra hygge på mange skiturer i påsken. Nortura mer enn tredobler produksjonen av grillpølser til påskeuka. Nordmenn fortærer da omtrent 1 200 tonn grillpølser, mot et gjennomsnitt på under 300 tonn i uka for øvrig. Målt i lengde tilsvarer det godt over 2 500 kilometer, eller lenger enn hele Norges kystlinje!

Du trenger ikke dra på fjellet for å spise pølse! Syverkiosken har de beste, mener en trofast skare stamkunder.

LAM
Klassisk lammestek (lammelår) med hvitløk og rosmarin står på mange menyer påskeaften. I løpet av påsken selges det ca. 900 tonn lammestek/lammelår i norsk dagligvare. Det er grunn til å tro at minst 500 tonn spises selve påskeuka. På årsbasis selges det 2 600 tonn lammestek/lammelår. I påskemåneden kjøper nordmenn nesten tre ganger så mye lammestek som i en normalmåned.

APPELSINER
Nordmenn spiser hele 20 millioner appelsiner i påskeuken, forteller Opplysningskontoret for frukt og grønt. Det blir omtrent fire appelsiner i snitt for hver nordmann og totalt 5 000 tonn. Rundt 80 prosent av dem kommer fra Spania.

KVIKK LUNSJ
Hvert år produseres 50 millioner Kvikk lunsj-plater. Det vil si at hver nordmann spiser ni stykker hvert år. Omtrent 40 prosent av dette fortæres i påsken. Mondelez, som eier Freia og merkevaren Kvikk Lunsj kan informere om at det i påskemåneden ble solgt nær 14 millioner Kvikk Lunsj i dagligvare, kiosk og bensinstasjoner.

PAPPVIN ELLER CAMPARI?
Vinmonopolets tre salgstopper er påske, sommer og jul. I påsken er det først og fremst rødvin på kartong som er nordmenns store favoritt. Nytt i 2017 var at at man kunne handle på polet midt i påskehøytiden. Dette gikk ikke ubemerket hen. Vinmonopolet økte omsetningsvolumet med nær 30 prosent sammenlignet med en normal lørdag. Men, åpent på påskeaften innebærer ikke så mye mer salg, folk handler det samme volumet, bare over flere dager, sa Vinmonopolet til DN etter påsken 2018. På en normal lørdag selger vi rundt 250 000 liter. I løpet av de fem timene Vinmonopolet var åpent påskeaften 2018, endte salget på 323 000 liter.

SOLO
I ukene før påske og i selve påsken øker normalt Solosalget med 25 prosent. Salget av sukkerholdig brus har gått kraftig ned i Norge i 2018, men salg av sukkerfri leskedrikk har gått tilsvarende opp.

SMÅGODT
Godterisalget hos Nidar øker med 30 prosent i påsken sammenlignet med en gjennomsnittsmåned. Det er bare i julen at godterisalget er like høyt. Den økte sukkeravgiften har gjort at mye av dette nå, dessverre for norsk dagligvare, handles hos søta bror over grensen eller via netthandel.

MARSIPAN
Nidar lager millioner av marsipanfigurer til påskehøytiden. Hver nordmann spiser i gjennomsnitt 4,5 marsipanfigurer hver i påsken.

KAKAO
Kakao smaker godt til en lang påskefrokost, i solveggen eller som et sunnere alternativ til brus. Visste du at en kopp kakao inneholder mer antioksidanter enn både rødvin og grønn te?

KRIM
Rett før påsken i 1923 kom boken Bergenstoget plyndret i natt ut i butikkene. Folk trodde annonsen i Aftenposten var en nyhetsartikkel. Misforståelsen førte til en norsk tradisjon med krimbøker i butikkene rundt påske.

SPØRRELEKER OG SPILL
NRKs påskenøtter, en spørrelek for hele familien, er en kjær tv-tradisjon. Første av i alt åtte episoder sendes fra og med 15. april. Påskelabyrinten, også en NRK tradisjon, er en geografisk skattejakt som første gang ble sendt i 1987, og er et av Norges desidert mest populære radioprogram. Viggo Valle har vært programleder siden starten og i 2010 hadde han nærmere én million lyttere hver dag de seks dagene det ble sendt.

VÆR
Alt er klart for drømmepåske melder yr.no, så det er bare å finne fram solkremen, også i byen!

Vintrene på Østlandet vært uvanlig milde de siste fem årene, og påsken er sen i år, så det er bare å finne frem solkremen også i byen! Generelt vil milde vintre bli normalen i årene fremover, ifølge klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

OG ELLERS I OSLOPÅSKEN…
Bondens Marked arrangerer påskemarked med kortreist påskemat på Vinkelplassen. Eller hva med å ta båten ut til Bygdøy for påskeaktiviteter på Norsk Maritimt Museum eller Påskemysterier på Bygdøynes eller hva med påsketradisjoner og familieaktiviteter hele uken på Norsk Folkemuseeum? På Naturhistorisk museum får du vite hva som egentlig kom først av høna og egget under Eggende dager.

Tradisjonen tro arrangeres Infernofestivalen denne uken og Operaen har mange fine påskearrangementer for hele familien!


Ellers anbefaler vi vår egen Oslokalender, Aktiv i Oslo, Det skjer i Oslo eller Visit Oslos utmerkede guider til påske i Oslo og Akershus!

Riktig god påske!

Kilder: Matprat, Nortura, Nidar, Ringnes, Melk, Yr, Vikres befolkningsundersøkelse 2017, Aftenposten og NRK

MER OM ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN 2019 HER:

Åpningstider i påsken 2019

Del : fbtw

Den stille uken er tiden mellom palmesøndag og påskedag. Betegnelsen kommer av at man tradisjonelt ikke ringer med kirkeklokker denne uken, ikke som man skulle tro, fordi alle reiser på fjellet, og noen få heldige sjeler har byen for seg selv. Men blir det virkelig stille i Oslo og omegn påsken 2019?

Selv om 4 av 10 nordmenn har ferie hele påsken, og over halvparten av disse drar på privat hytte i Norge, er 30 prosent rett og slett hjemme i ferien. Når påsken er så sen som i år er det enda flere som velger å bli hjemme i byen fremfor å reise bort.

I tillegg kommer det mange tilreisende til byen denne perioden. Oslo Visitor Centre rapporterte om over 11 000 besøkende i løpet av påskeuken 2017, hele 25 prosent flere enn i påsken året før.

– Vi er veldig glade for at så mange velger å ha åpent i påsken, blant både museer, attraksjoner, spisesteder og aktivitetstilbydere. Slik får vi vist frem et bredt spekter av tilbud og opplevelser i den flotte byen vår, også til de som velger Oslo i høytiden, sa Synne Myhre, avdelingssjef for vertskapstjenester i VisitOSLO.

Hva sier loven om åpningstider?

Ifølge lov om helligdager og helligdagsfred må butikker holde stengt skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, samt at maksimal åpningstid påskeaften er fram til klokken 16:00. Når serveringssteder har lov å holde åpent finner du her.

Nytt i 2017 var at Vinmopolet hadde åpent på påskeaften. Mange vinmonopol har utvidet åpningstid 18. og 19. mars, men de stenger seinest kl. 15:00 lørdag 20. april. Alle vinmonopolbutikker er stengt på helligdagene i påsken.

Her er noen sentrale åpningstider onsdag før ferien, samt påskeaften:

 • Vinmonopolet: Stenger kl. 15 på onsdag og holder deretter stengt frem til tirsdag 23. april
 • Mathallen: Holder åpent til og med påskeaften.
 • Paleet, Karl Johan: Onsdag før skjærtorsdag: 10-18. Påskeaften: 10-15
 • Gunerius: Onsdag: 9-20. Påskeaften: 10-16
 • Glasmagasinet: Onsdag: 10-19. Påskeaften: 10-15
 • Arkaden: Onsdag 10-20. Påskeaften: 10-16
 • Grønland Basar: Onsdag 10-20. Påskeaften: 10-15
 • Byporten: Onsdag: 10-21. Påskeaften: 10-16
 • Aker Brygge: Onsdag: 10-20. Påskeaften: 10-15
 • Oslo City: Onsdag: 10-22. Påskeaften: 10-16
 • Eger: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-15
 • Steen & Strøm Magasin: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-15
 • Strømmen storsenter: Onsdag: 10-21. Påskeaften: 10-16
 • Jessheim storsenter: Onsdag: 10-21. Påskeaften: 10-16
 • Ski storsenter: Onsdag: 10-21. Påskeaften: 10-16
 • Vikaterrassen: Onsdag: 10-17. Påskeaften: 10-13
 • Sandvika storsenter: Onsdag: 10-21. Påskeaften: 10-16
 • Østbanehallen Ø
 • Oslo S Shopping

Utesteder, restauranter og frisører, også de som ligger i kjøpesentre, har egne åpningstider.
Påske og sol betyr ofte tid for den første utepilsen. Trenger du en oversikt over hvilke steder som tilbyr uteservering, kan du ta en titt på denne guiden. 

Kinopåske
Fordi mange tilbringer påsken i byen har det også blitt en tradisjon med kinopremierer i påsken.
På denne siden finner du oversikt over åpningstider og hva du kan se på en av Oslos mange kinoer i påsken.
Tips! 22. mars 2018 åpnet landets største kinosenter Odeon på Storo i Oslo. Her er det 14 saler, og den eneste IMAX salen i Norge!

Fjordsightseeing
Fergene til Bygdøy begynner å gå 15. mars, og dette er en ypperlig påskeaktivitet, da det er masse spennende som skjer på museene i påsken.
Fergene går fra Rådhusbrygge 3 og ut til de ulike museene på Bygdøy.

Oslo Vinterpark
Oslo Vinterpark har åpent hver dag kl 10:00-17:00 13. – 22. april. Wyller åpner som vanlig 09:00 i helgene.
Påskeaften påskekarneval i nybegynnerområdet. Ansiktsmaling 12:00-14:00 og en uhøytidelig parallellslalåm fra 11:00.

Regler for  salg og servering av alkohol finner du her:

Skjenkeregler for Oslo

Skjenkeregler for øvrige kommuner i Akershus

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Oslo

Skjenkeregler for øvrige kommuner i Akershus

God påske og ikke minst, god handel!
 

LES MER OM HVA DU KAN GJØRE I OSLO OG OMEGN I PÅSKEN HER: