Butikktyvene tar ikke sommerferie!

Del : fbtw

– Den viktigste ressursen i butikkens svinnforebyggende arbeid er de ansatte, sier Birgitte Anderson, prosjektleder i OHF. Hold et ekstra personalmøte før ferien, der dere går igjennom sommerforberedelsene, oppforder hun.

OHFs trygghetsrådgiver, Steinar Vadla Risa, holder 22. august frokostmøte for våre medlemmer om svinnforebyggende arbeid. Han bidrar til trygghetsarbeidet til Strømmen Storsenter; «Norges tryggeste kjøpesenter» samt hos flere store butikkjeder. Her er hans:

5 tips til sommerforberedelser i butikken

 1. Gi alle ansatte og vikarer innføring i butikkens rutiner og instrukser. Fokuser spesielt på kassarutiner, kort- og kontanthåndtering. Vær nøye ved varemottak.
 2. Hils på og få øyekontakt med alle som kommer inn i butikken. God service forebygger butikktyveri. Tyver vil helst operere i det skjulte, mens kunder setter pris på oppmerksomme butikkansatte.
 3. Vær aktiv på salgsflaten. Da fanger du også opp kjøpssignaler fra kundene og får muligheten til mersalg.
 4. Vurder investering i svinnreduserende hjelpemidler, som varesikring, kamera, alarm og låsbare skap.
 5. Hold god orden i butikkem, og lås døren til bakrom og lager.


Her finner du flere tips til trygg handel fra OHF

Vekternes oppgaver

Del : fbtw

En vekter jobber ut i fra to ulike rettsområder, det ene området er gitt av den private eiendomsretten, og det andre er de ulike borgerrettene

Eiers rett som overføres til vekteren i forbindelse med vektertjenesten på kundeobjektet kan beskrives slik: nekte adgang, bortvise og sette vilkår.

Borgers rett som vekteren nytter i forbindelse med tjenesten, vil være pågripelse(for straffbare forhold som gir 6 måneder fengsel eller mer (Stl § 178, jfr § 176), nødrettshandlinger (Stl § 47) & nødvergehandlinger(Stl § 48). 

 • Vektere er yrkesbetegnelsen på en ansatt i et offentlig godkjent vaktselskap.
 • En vekter er en person som har ansvar for å passe på andre personers sikkerhet og/eller deres eiendom/eiendeler.
 • Alle vekteroppgaver og krav knyttet til å drive denne form for tjeneste eller utøve tjenesten er regulert i Lov om vaktvirksomhet m/forskrifter av 2001.
 • Vekteren har rettighetene til både en privatperson og til kunden (eierrett) som han opptrer på vegne av.
 • Vektere kan bære håndjern, men vekterens arbeidsgiver skal regulere hvilke tjenester som har anledning til dette.
 • Vektere kan kun bruke håndjern dersom en person er en trussel mot vekterens eller andres liv og helse. Politiet skal tilkalles umiddelbart. Bruk av håndjern vil være relatert til den nødvendige og hjemlede bruk av makt som må stå proposjonalt i forhold til gjerningens karakter – og da primært i forbindelse med pågripelse etter Stl §178 og med tilhørende vilkår.
 • Bruken av håndjern er ikke særskilt beskrevet i lovverket i forhold til pågripelse, men knyttes direkte opp i mot den «frihetsberøvelse» som iverksettes mot gjerningspersonen. Den som benytter håndjern pålegges et særlig ansvar. Bruken av dette må derfor reguleres i gode instrukser og opplæring i det enkelte selskap.
 • Ved aktiv bruk av håndjern i tjeneste skal det lages en skriftlig rapport om hendelsesforløp for hvert enkelt tilfelle.
 • Ferske spor og fersk gjerning (jf. § 176.) åpner for at en vekter aktivt kan holde tilbake en person knyttet til naskeri, butikktyveri, innbrudd, voldsutøvelse og lignende, dette er for øvrig helt på linje med resten av befolkningen.
 • En vekter har ikke anledning til å foreta en ransakelse, så sant det ikke foreligger et samtykke fra den aktuelle personen, eller det foreligger sterk mistanke om at personen bærer våpen som kan benyttes til å skade vekteren eller andre.
 • Nødrett (Straffelovens §47) og nødverge (Straffelovens §48) er to viktige prinsipper som regulerer vekterens anledning til inngripen i forskjellige situasjoner, dette er for øvrig helt på linje med resten av befolkningen.
 • Vekteren er pr. i dag ikke omtalt i straffeloven knyttet til ekstra beskyttelse i forbindelse med tjenesteutøvelse. Rettspraksis siste 2 år viser derimot at trusler og vold mot vekter i forbindelse med tjeneste straffes hardere i rettssystemet av den grunn at de er satt til en arbeidsoppgave knyttet til det å bidra til å ivareta samfunnstrygghet i Norge.

Henleggelse

Del : fbtw

OHF har i samarbeid med politiet laget en oversikt over hva som ligger i begrepene som ofte står i svarbrevene fra politiet i naskeri-/tyverisaker. Mange eiere og ansatte i butikker tilbakemelder at de oppfatter svarene som om ingen ting er gjort. Nedenfor gis en forklarende informasjon om hva som faktisk gjøres fra politiets side.

Politiets statistikk viser at det er et lavt antall anmeldelser fra handelen etter hva vi erfarer er virkeligheten. Anmeld alt alltid for å synliggjøre for myndigheter og andre hvor stort problemet er. OHF håper informasjon nedenfor motiverer til det ressurskrevende arbeidet det er å anmelde et forhold. 

Henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet 

 • Det er gjort en vurdering av at det på det gjeldende tidspunkt ikke ansees å være kapasitet til å behandle saken pga. arbeidsmengden i strafferettspleien.
 • Naskerier med kjent gjerningsperson skal som hovedregel ikke henlegges med denne begrunnelsen. Det hender allikevel i praksis at politiet ikke har tid til å etterforske alle lovbrudd som anmeldes og de må derfor foreta en prioritering.
 • Enkelte naskerier hvor det for eksempel kan være tvil om mistenkt person har rett identitet, kan derfor bli henlagt av kapasitetshensyn.
 • Den samme koden kan benyttes dersom man velger ikke å etterforske på grunn av at anmeldelsen mangler opplysninger av nødvendig karakter. 

Henlagt på grunn av bevisets stilling 

 • Dette betyr at påtalemyndigheten har etterforsket et anmeldt forhold, men ikke funnet bevis som anses tilstrekkelig for å prøve saken rettslig.
 • Det betyr samtidig at politiet heller ikke har funnet det bevist at det ikke har funnet sted et straffbart forhold.
 • Denne koden kan også benyttes i tilfeller hvor man har forsøkt å finne fram til opplysninger som mangler i anmeldelsen, men hvor man etter en avveining velger å ikke gå videre med etterforskningen. 

Henlagt grunnet manglende påtalebegjæring 

 • Mangler gyldig påtalebegjæring fra forretningen, dvs. skjema med signatur fra person som på vegne av forretningsvirksomheten kan begjære påtale, samt dokumentasjon som beviser at man innehar slik myndighet. 

Påtaleunnlatelse 

 • Dette er konstatering av skyldansvar uten at det utmåles straff.
 • Som reaksjon blir det likevel stående på rullebladet.
 • Det kan være vilkår knyttet til denne type avgjørelse. I Oslo politidistrikt er det vanlig å gi denne type avgjørelse til personer som kun er tatt for naskeri en gang eller i tilfeller hvor det har gått en stund siden forrige registrerte straffbare forhold.
 • Påtaleunnlatelse av denne typen skal som hovedregel ikke benyttes når det gjelder personer som er registrert for gjentatt kriminalitet.
 • Påtaleunnlatelse kan også begrunnes med at det har vært nasket for et lavt beløp. 

Prosessøkonomisk påtaleunnlatelse (strpl. § 70) 

 • Konstatering av skyldansvar uten at det utmåles straff. Når anmeldelsen henlegges med denne koden, betyr det at gjerningspersonen har flere straffbare forhold som han er siktet for og dette nye forholdet ikke vil ha stor betydning for straffeutmålingen. 

Henlagt grunnet at gjerningspersonen er under 15 år  

 • Påtalemyndigheten anser at de har funnet gjerningspersonen som har begått det aktuelle lovbruddet. Siden gjerningspersonen er under den straffbare lavalder kan han ikke straffes.
 • Saken blir dermed henlagt, men regnes likevel som oppklart.
 • Til tross for henleggelsen følger politiet opp gjerningspersonen ved blant annet en bekymringssamtale sammen med foreldre/foresatte.
 • Ved gjentatt eller alvorlig kriminalitet er det aktuelt å koble barnevernet inn gjennom å sende en bekymringsmelding.

  Samtale og råd

  Del : fbtw

  Bekymringssamtalen

  Bekymringssamtalen er et forebyggende verktøy som benyttes overfor mindreårige som har begått lovbrudd eller som er i miljøer hvor kriminalitet utøves. Målet er tidlig intervensjon for å hindre videre kriminell atferd. Politiet innkaller ungdommen, sammen med foreldre/foresatte. Når politiet kaller inn til en slik samtale har ungdommen plikt til å møte. 

  Gjennom bekymringssamtalen kartlegges ungdommens situasjon og nettverk, årsaker til lovbruddet og risikoen for gjentatt kriminalitet. Det legges vekt på å ansvarliggjøre ungdommen og diskutere tiltak for å forhindre en videre kriminell utvikling. 

  Konfliktrådet
  Megling i konfliktrådet er lovregulert, gratis og det må samtykkes fra partene. I meglingsmøtet kan partene få snakket ut om saken og finne frem til løsninger de anser hensiktsmessige. Megling blir tilrettelagt og ledet av Konfliktrådets meglere som skal ivareta partene på en upartisk måte. Etter avtale med megler kan partene ha med seg støttepersoner. Ved behov kan det avholdes formøter med partene enkeltvis. Partene må møte personlig.

  Møte i konfliktrådet gir den fornærmede mulighet til blant annet: 

  • Å snakke med den andre part ansikt til ansikt i trygge omgivelser og fortelle sin side av saken og hvordan for eks butikken og de ansatte er berørt av handlingen.
  • Å synliggjøre dine og deres behov og få gjenopprettet skaden som er påført deg, de ansatte og butikken.
  • Å få mulighet til å avslutte saken på en måte du og dere anser som hensiktsmessig. 

  Ved inngåelse av en skriftlig bindende avtale i straffesaker har partene en uke angrefrist, mens det ikke er angrefrist i sivile saker. Avtalen kan inneholde erstatning ved betaling, arbeid som å putte varer i poser eller enige om andre måter. Konfliktrådet opplyser politiet om avtaleinngåelse og hvorvidt avtalen innfris eller ikke. Blir straffesaken innfridd er saken løst når konfliktrådet returnerer saken til politiet, er saken ikke løst er det opp til politiet hva som videre gjøres i saken. 

  Straffesaker som løses i konfliktråd anmerkes ikke på ordinær straffeattest, men vil stå anmerket på uttømmende politiattest i to år. Forutsetningen for sletting etter to år, er at det ikke skjer nye straffbare forhold. 

  (Konfliktrådet har bekreftet at det vil bli endring i lovverket, sannsynligvis fra 2013, slik at en annen kan møte enn den som anmeldte forholdet eks. vekter, senterleder, butikksjef samt at meklingsmøte kan holdes hos den fornærmede).

  Anmeldelse

  Del : fbtw

  Fra politiets hjemmeside: Politiet kan foreløpig ikke ta imot anmeldelser fra bedrifter/organisasjoner via nettet. Anmeldelse må derfor leveres ved frammøte hos politiet. Husk å ha med fullmakt fra den du anmelder på vegne av.

  I utgangspunktet er naskerianmeldelser enkle saker når anmeldelsene er komplette og inneholder nødvendige opplysningener. Dersom anmeldelsene mangler opplysninger, vil det som regel ikke bli brukt etterforskningskapasitet på å finne fram til disse. Husk derfor å fylle ut: 

  • Når skjedde naskeriet
  • Hvor ble varen tatt
  • Hva ble fratatt butikken
  • Navnet på den som observerte naskeriet
  • Skriften må være lesbar – bruk gjerne blokkbokstaver
  • Signaturen må være lesbar
  • Gyldig påtalebegjæring må vedlegges

  I tilfeller hvor det er vanskelig å tyde skriften i anmeldelser brukes det heller ikke etterforskningskapasitet på å hente inn ytterligere informasjon. Det samme er tilfelle når anmeldelser mangler leselig signatur og gyldig påtalebegjæring.