OHF i dialog med byrådet

Del : fbtw

OHF prioriterer to saker i vårt arbeid med Oslo kommune og Byrådet: Hvordan kan vi redusere kostnadene og samtidig sørge for best mulig politikk for handel og servering når byen skal gjenåpnes. Vi må få folk tilbake til byen!  

For å få til dette, kommuniserer vi tett med byens politiske ledelse. Denne uken møtte OHF byråd for næring og eierskap, Victoria M. Evensen (AP), for å diskutere situasjonen og hva som kan ytes fra politisk hold.

Byrådet har varslet at alle skjenke- og serveringsbevilgninger blir videreført til høsten 2020. Det er også gitt betalingsutsettelse på skjenkeavgifter (alkohol), og det er varslet at gategrunnleie for 2020 blir gjort gratis. OHF gir honnør for at byrådet nå kommer næringen i møte med forslag som OHF har fremmet. Se våre forslag her

Konkurransedyktige rammevilkår

–  Nå får vi på plass rammevilkår som gjør våre medlemmer mer konkurransedyktige – både under korona-krisen, men enda viktigere når vi åpner markedsplassen på ny for fullt. Det er detaljer som gjenstår, blant annet i utforming av en praktisk veiledning/policy for bruk av gategrunnen, ulike løsninger i bydelene, fortrinnsrett for de som er drivere i faste lokaler m.m. Vi er også av den mening at avgifter ikke kan bare utsettes, men de må frafalles. Dette er saker OHF følger opp, lover Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands Forening.

Viktige tiltak

Flere andre saker hører også hjemme i dialogen mellom OHF og byrådet. Midlertidig salgsbevilling av alkohol for skjenkesteder med store varelagre, økonomiske tilskudd til kompetansetiltak i bedrifter som nå har redusert aktivitet, og ikke minst et forslag fra OHF om å sette i verk samlete bylivstiltak for handel, servering og kultur tiltak så snart virussituasjonen tillater godt med byliv. Et slikt fellestiltak må gjøres i tett samarbeid med byens forskjellige strøksforeninger, og OHF er derfor veldig glad for det samarbeidet vi har med de ulike foreningene i Oslo.

–  Vi mener Oslo kommune må ta et eierskap til bylivstiltakene etter viruskrisen, og at kommunen særlig må se på de økonomiske, organisatoriske og regulatoriske oppgaver som må være en del av et slikt tiltak. Andre byer – Fredrikstad, Stavanger, m.fl. – får dette til, og derfor bør også Oslo kommune i samarbeid med OHF klare dette, avslutter Henriksen.

Korona-krisen: Varer til byrde

Del : fbtw

Selv under korona-krisen må faste utgifter betales og regjeringens kontantstøtteordning er blitt tatt vel imot. Nå bekymrer varehandelen seg mest for varelageret og bestilte varer.

– Butikkene bugner av sesongvarer for våren og mange uroer seg for om disse lar seg selge med fortjeneste, eller om de i det hele tatt blir solgt. Det er bundet opp mye kapital i varelagre – og det er uvisst hvor lenge krisen vil vare og hvor stort svinnet blir. I tillegg har mange forpliktet seg til innkjøp for kommende sommer og høst, og mange vil få utfordringer med å betale for disse varene. Serveringsnæringen er bekymret for at øl-tankene må helles ut, og at matvarer må kastes, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening

Oslo Handelsstands Forening (OHF) gjennomførte i uke 14 en undersøkelse blant medlemmene med spørsmål om virkninger av korona-pandemien.

Faste kostnader tynger mest

På spørsmål om hvilke kostnader som tynger mest, er det flest som bekymrer seg for lønninger (67 %). Med regjeringens tiltakspakke rundt permitteringer er dette langt på vei ivaretatt. Det er likevel mange butikker og serveringsteder, som ikke har permittert sine ansatte, og det er mange eksempler på særlig mindre virksomheter, der eierlønn nå er minimal.

Den neste posten av utgifter butikker og restauranter bekymrer seg for er husleie (57 %) og andre faste driftskostnader (36 %). Undersøkelsen viser at ca. 2/3 har gått i dialog med huseier om å forhandle husleie og betaling, men bare knappe 15 prosent svarer at de har blitt enige om en ny avtale. Dette området er bl.a. fokus for Regjeringens tiltakspakke om kontantstøtte til bedrifter, og forhåpentligvis kan bedriftene avhjelpes delvis for disse kostnadene.

Mye bundet kapital

Så langt har det vært lite fokus på varelagre og innkjøp. Ifølge undersøkelsen er nærmere 39 prosent bekymret for innkjøp av varer og 35 prosent uttrykker bekymring for kapital bundet i varelager. Situasjonen, spesielt for bransjer sterkt preget av sesong, er kritisk i forhold til at omsetningen i beste fall er kraftig redusert, men for mange fraværende.

Vårens varer er betalt og i butikk, men det er begrunnet frykt for at disse ikke kan selges med fortjeneste, eller utløse høyt svinn grunnet ukurans. Hele 36 prosent av butikkene er bekymret for bortfall av fortjeneste og svinn på eksisterende varelager. Restaurantene varsler at øl-tanker må tømmes og andre matvarer kastes. Vi kjenner også til at mange butikker har utfordringer knyttet til bestilte varer for sommer og høst, der kontrakter er inngått, men butikken ikke har økonomisk mulighet til å betale for varene.

Behov for lemping av skatter og avgifter

Til slutt kan vi også peke på at butikker og restauranter er bekymret for betaling av både statlige og kommunale skatter og avgifter. Så langt har myndigheter stort sett snakket om betalingsutsettelser, som på ingen måter løser problemet. Med manglende likviditet og betalingsevne er de næringsdrivende ikke i stand til å betale en mangedoblet faktura senere. Spesielt vil vi pekte på at om lag 1/3 av bedriftene er bekymret for betaling av kommunal eiendomsskatt.    

Handelsnæringen frykter langsiktige skadevirkninger

Del : fbtw

Handel- og serveringsnæringen ser med bekymring på hva en langvarig korona-krise kan føre til: Bortfall av arbeidsplasser, økt arbeidsledighet, svakere økonomi, endrede handlevaner og lavere omsetning for både handel og servering. Det blir derfor viktigere enn noen gang å få folk tilbake til byen når krisen er over.

– Det er mange som er engstelige for hva fremtiden vil bringe, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening og viser til en nylig medlemsundersøkelse som foreningen gjennomførte i uke 14.

Spesialbutikkene kan forsvinne

Mange medlemmer frykter at en langvarig korona-krise vil føre til tap i omsetning, konkurser og arbeidsledighet og at folk generelt vil bruke mindre penger.

– Det er kanskje spesialbutikkene som særlig gjør sentrum til en spennende og interessant arena. Vi håper at flest mulig klarer seg gjennom denne tiden og minner om at dersom vi ønsker mangfold, må vi også bruke spesialforretningene, sier Næss og oppfordrer folk til å bruke noen ekstra kroner for å støtte opp under disse.

Svak krone

En svak kronekurs har lenge vært en stor utfordring for mange i faghandelen. I løpet av korona-krisen har vi også hatt en olje-krise som har ført til ytterligere svekkelse for den norske kronen. Det er kritisk for faghandelen som i stor grad baserer seg på import. Svak kronekurs betyr dyrere varer og dårligere bunnlinje.

Må raskt tilbake

– Når de strenge smitteverntiltakene oppheves, må vi få folk raskt tilbake, fastslår Næss og minner om tiltak som gratis parkering og kollektivtrafikk, som Oslo Handelsstands Forening har foreslått for byrådet.

Oslo Handelsstands Forening er i tett dialog med både byråd og bystyre i Oslo, for nettopp se på tiltak og politikk som skal sikre markedsplassen når byen på ny skal tas i bruk.

– Flere medlemmer nevner at Oslo er en komplisert kommune å drive næring i. Vi ber kommunen om å merke seg dette. Blir det mange konkurser, kan det ta veldig langt tid før nye tør å etablere seg igjen, fortsetter han.

Netthandel – nye forretningsmodeller

Andre virkninger av krisen, er at folk vil fortsette å handle mer på nett. Det blir derfor viktig for butikkene og ha gode nettløsninger og bruke butikklokalene som «show-room», sier Næss som tror at mange butikker i fremtiden vil ha lagre utenfor bykjernen og sende varer til kunden direkte fra lager.

Utfordrende kostnader

Det er mange av medlemmene som er fornøyd med regjeringens kontantstøtte til faste utgifter. Likevel er det mange som har store økonomiske bekymringer. Å utsette innbetalinger av statlige og kommunale skatter og avgifter, og også måtte ta opp nye lån for å løse likviditetsutfordringer, kan bli veldig tøft når dette skal betales tilbake. Mange klarer kanskje å holde det flytende en stund, men å utsette denne type betalinger og få et langt etterslep av kostnader, vil treffe hardt for mange.

Gratis leie av gategrunn i Oslo

Del : fbtw

Etter sterkt press fra Oslo Handelsstands Forening, har Oslo kommune vedtatt at bedrifter som driver med uteservering, varetutstillinger og salg på gategrunn, skal slippe leie til kommunen.

Forutsetningen for å slippe å betale er at de ikke får inntekter eller gjennomført sine aktiviteter som planlagt på grunn av korona-tiltak. Detaljer og innretting ble diskutert i møte med næringsbyråd Victoria M. Evensen i dag, og vil bli fulgt opp videre av OHF.

– Når regjeringen og Oslo kommune pålegger mange bransjer å stenge, og anmoder folk flest om å holde seg hjemme, forsvinner hele næringsgrunnlaget for bedrifter innen handel og servering, sier Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Det er derfor svært positivt at kommunen nå tar sin del av ansvaret og bidrar til å kutte kostnader der det er mulig. Gategrunnleie er en slik kostnad som vi forventet at kommunen ville sette en strek over, slik også andre byer i Norge har gjort.

– I fortsettelsen må vi fokusere på hvordan vi i fellesskap skal få tiltak som bringer folk tilbake til byen når krisen er over – og bruk av torgene og gategrunnen er en viktig del av dette, fortsetter Næss.

For, det er viktig for byen vår at fleste mulig kommer seg igjennom denne tiden og kan fortsette driften når vi ikke lenger trenger har behov for smittevernreglene.

– Kultur- og serveringsnæringen er en viktig del av Oslos identitet, og vi vil at de skal klare seg gjennom denne tiden, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Forlenger bevilling

Oslo kommune har stengt all skjenking av alkohol, og vil nå hjelpe skjenkestedene med å redusere byråkratiet. Fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger er ressurskrevende for alle bevillingshavere, samtidig som det kan føre til stor usikkerhet om utfallet av søknadsbehandlingen. Alle skjenkebevillinger blir derfor automatisk fornyet og i første omgang forlenget frem til 1. oktober neste år. Samtidig vil den kommunale omsetningsavgiften for alkohol bli halvert og betalingen vil bli utsatt til 1. september.

(Forslaget om revidert alkoholpolitisk handlingsplan innebar at bevilgningshaver ikke behøver å søke påny hver bystyreperiode. Da denne planen ikke er vedtatt enda, er dette grepet nødvendig for å gjøre ting enklest mulig for serveringsbransjen.)

Avgift fra første krone!

Del : fbtw

Fra 1. april forsvant 350-kronersgrensen på utenlandsk netthandel. Det betyr moms fra første krone og er en viktig milepæl for norsk handel. Men, en overgangsordning gjør at den momsfrie grensen lever videre litt til.

I regjeringens statsbudsjett for 2020 ble det klart at dette avgiftsfritaket skulle fjernes. Fra 1. januar ble avgiftsfritaket for næringsmidler (som f.eks. mat, sukkervarer og alkoholfri drikke) fjernet. Fra 1. april ble også avgiftsfritaket for andre varer fjernet. Dette innebærer at varer kjøpt over nett nå har samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker.

Fordi Skatteetaten ikke er helt i mål med registrering av utenlandske nettbutikker, er det nå innført en overgangsordning, som gjør at man likevel kan handle momsfritt fra enkelte utenlandske nettbutikker, i alle fall en stund til. 

VOEC-ordning

Skatteetaten har satt opp en mva-ordning for utenlandske nettbutikker som selger varer og tjenester til norske forbrukere – en såkalt VOEC-ordning (VAT on e-commerce). Dette innebærer at den utenlandske nettbutikken skal kreve inn moms på 25 prosent, slik at pakken kan passere over grensen uten at transportselskapet trenger å belaste kunden med toll eller avgifter. VOEC-ordningen gjelder for varer med verdi fra 0 til 3000 kroner hvor du slipper å betale toll. Utfordringen er et at det er mange aktører som ikke er registrert enda.

Er ikke den utenlandske nettbutikken VOEC-registrert, eller varen koster over 3000 kroner, vil varen fortolles på vanlig måte, og du vil måtte betale flere avgifter. Som en overgangsordning vil i praksis 350-kronersgrensen bestå for sendinger fra utenlandske nettbutikker som ikke er registrert i VOEC.  

Varer med en verdi på mellom 350 kroner og 3000 kroner bli pålagt moms og avgifter om de blir stoppet i en kontroll, mens varer under 350 kroner blitt gitt midlertidig deklarasjonsfritak.

Kontantstøtte til kriserammede bedrifter

Del : fbtw

Regjeringen har kommet med en kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningssvikt i mars og minst 30 prosent nedgang i omsetningen i april, på grunn av koronaviruset. I går la de frem en plan for hvordan dette skal gjøres i praksis og lover utbetaling så raskt som mulig i april.

– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Skal dekke uunngåelige kostnader

Denne ordningen vil gi helt nødvendige tilskudd til bedrifter som sliter har fått drastisk reduksjon i omsetningen og sliter med å få betalt regningene sine. Ordningen er ment å dekke uunngåelige kostnaders som husleie, kommunale avgifter, lys, varme, regnskap, forsikringer, renteutgifter m.m.

– Det blir spennende å se om ordningen treffe handel- og servering slik den er ment, uttaler Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, og har tro på at ordningen løpende vil bli vurdert og tilpasset de som trenger den mest.

Ordningens hovedformål er å sørge for at flest mulig sunne bedrifter kommer seg gjennom denne krisen.

– Det er viktig at denne ordningen treffer godt og favner bredt. Derfor vil alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, ha mulighet til å søke om kompensasjon. Likevel har vi lagt vekt på at de som er pålagt å stenge av staten, vil være aller hardest rammet, og de vil derfor få høyest kompensasjon, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Unntak fra ordningen

Kompensasjonsordningen gjelder ikke næringer som er dekket av egne støtteordninger eller virksomheter som ikke har ansatte, aktivitet eller er under konkursbehandling. Ordningen gjelder heller ikke for finansnæringen, virksomheter som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, utenriks sjøfart og varetransport og olje- og gassutvinning.

Klikk her for å lese regjeringens pressemelding

Klikk her for å lese mer om kompensasjonsordningen på Virke.no

Klikk her for å lese mer om kompensasjonsordningen på nho.no

Anbefaling – øk kompetansen i bedriften!

Del : fbtw

Blant tiltakene som nå er ment å styrke bedriftene, er tilskudd til intern kompetanseheving. Dette kan kanskje passe for våre medlemmer som har vært nødt til å permittere mange ansatte?

Bedrifter som er i en krevende situasjon på grunn av korona-krisen kan nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring. De økonomiske rammene er på 24 millioner kroner.

Målet er å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne og sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansette. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og lengre sikt.

Hva kan det gis tilskudd til?

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel:

 • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne
 • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
 • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
 • Datasikkerhet
 • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder
 • Gi arbeidstakere norskopplæring
 • Øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud

Merk at dette ikke utelukker at du kan søke om andre områder.

Utbetaling og rapportering

75 prosent av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning. De resterende midlene utbetales etter godkjent sluttrapport.

Slik søker du

Søknaden registreres via www.regionalforvaltning.no

Det er ingen søknadsfrist og innkomne søknader behandles forløpende.

 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av følgende:
 • kurs- eller opplæringstilbudet som skal gjennomføres
 • omfang og organisering av opplæringstilbudet
 • samarbeidspartner eller ekstern kursaktør
 • kostnads og finansieringsbudsjett (med egenfinansiering)
 • tidsplan for prosjektet

Innkomne søknader vurderes etter en helhetsvurdering i henhold til mål og kriterier.

Åpningstider i påsken 2020

Del : fbtw

Ofte er påsken en stille uke i byen. Folk reiser på hytter til fjells og ved sjøen og mange som blir i byen tar sin første utepils. I år opplever vi korona-krise og det er ingen tvil om at det blir en helt annerledes påske.

Hvorfor ikke lage «hyttepåske» hjemme. Pakke niste i sekken å gå på tur i nærområdet, sette ut utemøbler, spise appelsiner og kjøpe noen spennende bøker og noen nye spill?

Dagligvarebutikkene har vært ute og bedt folk om å være tidlig ute med å handle, slik at vi unngår trengsel og kan overholde smittevernreglene. Husk at påsken har mange røde dager og mange har avvikende åpningstider.  Når stenger egentlig polet før påske? Og har kjøpesentrene i Osloregionen åpent som vanlig?

Dette sier loven om åpningstider

Ifølge lov om helligdager og helligdagsfred må butikker holde stengt skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, samt at maksimal åpningstid påskeaften er fram til klokken 16:00. Når serveringssteder har lov å holde åpent finner du her.

Under finner du planlagte åpningstider. I disse tider skjer ting fort, så her kan det bli endringer. Skal du ut og handle, kan det derfor være lurt å dobbeltsjekke åpningstidene. I kjøpesentrene er det også enkelte butikker og serveringssteder som har egne åpningstider. Det er også flere av forretningene og spisestedene i sentrene som holder midlertidig stengt.

Vinmonopolet: Onsdag 8. april og påskeaften: Åpent til kl.15.00. Stengt resten av påsken

Paleet: Onsdag: kl. 11 – 17. Påskeaften: kl. 11 – 15

Gunerius: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-18

Mathallen: Onsdag: 10-20. Påskeaften: 10-18 Første påskedag (søndag): 11-18

Glasmagasinet: Onsdag: 11-17. Påskeaften: 11-16

Arkaden: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-18

Byporten: Onsdag: 11-17. Påskeaften: 11-16            

Aker Brygge: Onsdag: 10-20. Påskeaften: 10-15

Grønland basar: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-18

Oslo City: Onsdag: 10-22. Påskeaften: 10-16

Oslo S: Onsdag: 9-21. Påskeaften: 9-16

Eger: Onsdag: 12-16. Påskeaften: 11-16

Steen & Strøm Magasin: Onsdag: 12-17. Påskeaften: 10-15

Storo storsenter: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-16

Strømmen storsenter: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-16

Jessheim storsenter: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-16

Ski storsenter: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-16

Sandvika storsenter: Onsdag: 10-18. Påskeaften: 10-16

Vikaterrassen: Onsdag: 10-17. Påskeaften: 10-13

Østbanehallen Ø

Forbrukerne opptrer ansvarlig

Del : fbtw

Den siste tiden har vi sett en sterk nedgang i omsetningen på kjøpesentrene, men størrelsen på handlekurvene har økt og viser at forbrukerne opptrer ansvarlig.

Ifølge omsetningsrapporten for uke 13 (23. – 29. mars) fra Kvarud Analyse, gikk omsetningen i kjøpesentrene ned med 32,3 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Ut fra vår informasjon om at nærmere halvparten av butikkene i kjøpesentrene holder midlertidig stengt, går nedgangen mest ut over servering, spesialbutikker, klær, sko og vesker.

Butikker innenfor mat og drikke økte omsetningen med 0,2 prosent, og har en vekst fra uke 12 til uke 13 på 2,2 prosent. Nedgangen i faghandel er på 38,2 prosent og serveringsomsetningen i kjøpesentrene gikk ned med 82 prosent. De strenge smittevernreglene gjør det mer eller mindre umulig å holde kafeene åpne. Service- og tjenesteyting gikk ned med 83,9 prosent, sterkt drevet av stengte frisørsalonger.

Bysentrum sliter mer enn region- og lokalkjøpesentrene

– Omsetningen i bysentrene gikk ned med 49 prosent, mens nedgangen i region- og lokalsentrene gikk ned henholdsvis med 30 prosent og 19 prosent. Det er kraftig nedgang i bruk av kollektivtransport, så vi vet at folk i langt større grad handler lokalt i sine nærområder, og langt færre besøker sentrum, sier Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening

Forbrukerne opptrer ansvarlig på kjøpesentrene

– Det er gledelig å se at forbrukerne opptrer ansvarlig ved handling i kjøpesentrene. Tallene viser at det til tross for nedgang i omsetningen totalt og ca. 50 prosent nedgang i besøkstallet, har gjennomsnittshandelen per besøk gått opp med 39 prosent, fra 306 kroner i uke 13 i fjor til 425 kroner i samme uke i år, fortsetter Næss.

Dette viser at handlevanene er endret etter at det ble iverksatt tiltak 12. mars som følge av koronautbruddet. Kjøpene er mer planlagt og besøksfrekvensen lavere. Kundene holder avstand og det foregår i større grad individuelle innkjøp. Familier besøker i mindre grad kjøpesentrene samlet, og det rapporteres at kundene bruker mindre tid i butikken.

Hektisk i dagligvare

Del : fbtw

Dagligvarebransjen har hatt noen travle uker. Først hamstret vi, så kom strenge smitteverntiltak med både fare for selv å bli smittet og mange nye avstands- og hygienerutiner på jobb. Nå fortjener de både respekt og honnør for å stå på hver eneste dag!

Det er blitt innført smitteverntiltak for å beskytte både kunder og ansatte, og bransjen skryter selv av at kundene er flinke til å følge de rådene som blir gitt.

Større handlekurv

Til tross for at mange dagligvareforretninger og -kjeder opplever en nedgang i antall kunder med godt over 20 prosent, har omsetningen økt kraftig. Istedenfor å handle 4-5 ganger i uken, er folk nå blitt flinkere til å storhandle og er i disse korona-tider nede i 1-2 handleturer i uken.

Handle inn tidlig

For å hindre både tomme hyller og store ansamlinger av folk i kø, har næringen gått ut og bedt folk om å gjøre påskeinnkjøpene tidlig. Erfaringsmessig er onsdag før skjærtorsdag og påskeaften store og travle handledager. De som kan bør derfor gjøre innkjøpene allerede nå eller mandag og tirsdag neste uke. En annen bønn fra bransjen er at folk planlegger innkjøpene sine, for da går det raskere og man minimerer tiden inne i butikken. Det er også ønskelig at man ikke tar med hele familien på handletur og bransjen har i den forbindelse innført en omvendt fjellvettregel: Legg gjerne ut på handletur alene.

God påske!