Kjære medlem: God sommer!

Del : fbtw

Mer enn noen andre har handel og servering i Osloregionen har fått kjenne på konsekvensene av pandemien. Lange perioder med nedstengning, permitteringer og mange strenge smittevernstiltak, har vært belastende og skapt mange bekymringer.

Gjennom media har vi blitt oppfordret til å hylle spesielt utsatte yrkesgrupper som helsepersonell og lærere – og det fortjener de absolutt! Men, jeg har fortsatt til gode å høre det samme om våre ansatte innenfor handel, service og servering. Vi blir nok tatt litt for gitt. Det er ikke mange som tenker på hvor viktig våre bransjer og medarbeidere har vært for å redusere skadevirkningene av pandemien.

Tusen takk til alle dere som har bidratt til sikker handel og servering, og for den enestående kreativiteten og omstillingsevnen der har vist for å holde hjulene i gang. Dere fortjener en skikkelig applaus!

Nå er tiden inne for å tenke fremover. Vaksineringen holder god fart og til høsten forventer vi en mer normalisert hverdag. Det betyr større mobilitet, mer byliv og flere mennesker i butikker og restauranter.  Det blir likevel viktig å fortsatt være kreativ og positiv til omstilling. For, vi må bli enda flinkere med å tilby sømløs butikk- og netthandel, klikk og hent, take away m.m.

Pandemien har berørt ulike bransjer og geografiske områder ulikt. Spesielt har Oslo sentrum fått den sterkeste nedgangen i omsetning. Oslo kommune har derfor bevilget 34 millioner kroner til RestartOslo 2021, et prosjekt som skal bidra til aktiviteter som trekker folk til sentrum. Det kan bli en spennende høst!

Samtidig må vi forvente at grensehandelen tar seg opp igjen, og at omsetningen tar seg opp i bransjer som har hatt sterk nedgang under pandemien. Noe vi forøvrig allerede kan se av sterke shoppetallene i mai og juni. Men, det er ingen tvil om at det fortsatt blir krevende. Mange har mistet nøkkelkompetanse og flere står overfor en svært krevende økonomisk situasjon.

Den gode nyheten er at våre kunder og gjester generelt har god råd og mer oppsparte midler enn normalt. Vi kan ta igjen mye av det tapte!

OHF har opplevd svært mange henvendelser fra medlemmer i disse vanskelige tidene. Vi har hjulpet til så godt vi kan, enten det dreier seg om informasjon og rådgivning knyttet til permittering, støtteordninger eller rammevilkår i forhold til myndighetene.

Foreningen går for tiden gjennom en omfattende modernisering. Handelens Hus er nyoppusset, og vi venter tålmodig på å ta dere imot og arrangere fysiske møter og seminarer. Vi moderniserer våre digitale løsninger og lanserer i løpet av sommeren nye hjemmesider og ny CRM-løsning, som gir oss mange spennende muligheter fremover).

På vegne av oss i administrasjonen, ønsker jeg alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen,
Bjørn Næss
Adm. direktør

34 millioner til RestartOslo 2021

Del : fbtw

Oslo kommune lyser ut 34 millioner kroner til tiltak! Bli med å skape byliv og styrke handels- og serveringsbransjen i Oslo sentrum!

Merk at det er kort søknadsfrist – allerede fredag 25. juni.

Oslo kommune lyser nå ut 34 millioner kroner under tilskuddsordningen «RestartOslo 2021». Pengene skal gå til bidrag som kan gi byen vår en skikkelig boost! Aktivitetene skal bidra til økt byliv og først og fremst styrke handels-, service og serveringsbransjen.

Midlene er ment til å gå til de som har vært hardt rammet av smittevernrestriksjonene, og ikke minst de med de gode idéene for økt byliv. Søkere kan være alt fra enkeltindivider, virksomheter, foreninger, nabolag, sameiet, t.o.m. større samarbeidskonstellasjoner.

Vær oppmerksom på at tilskuddsordningen delt i tre iht. ulike typer idéprosjekter/tiltak mot økt byliv:

 • 1.1. Fellesprosjekter 9,5 mill. (f.eks. større fellestiltak og samarbeid, profileringskampanje)
 • 1.2. Bedriftsrettede aktivitetstilskudd – 20 mill (direkte tilskudd til virksomheter for gjennomføring av aktiviteter knyttet til felles tiltak)
 • 1.3. Levende gater (Lavterskel aktivitetstilskudd) – 4,5 mill (f.eks. aktiviteter som tar i bruk gater, plasser, torg eller veiareal. Helst knyttet til fellesprosjekter pkt. 1)

Hvor?

Tilskudd kan gis til aktiviteter i Oslo sentrum og kan gis innenfor følgende geografiske avgrensing: De 13 delområdene i Handlingsprogram for økt byliv (pluss Grønland og Tøyen), skjenkeringen og strøksgatene med etablert byliv.  Klikk på kartet for å se nærmere. 

Klikk her for mer informasjon om hvordan du søker og lenke til digitalt søknadsskjema.

Klikk her for retningslinjer for tilskudd til aktiviteter for økt handel og byliv


Osloanalysen: Store forskjeller i koronaåret 2020!

Del : fbtw

Tall fra Osloanalysen for 2020 gir fasiten på hvordan pandemien påvirket handel og servering i Osloregionen i 2020. Tallene bekrefter betydningen av bransje og geografi. Faghandel som tekstil, mote og sko i Oslo sentrum er den store taperen, mens dagligvarehandelen i de ytre bydelene er den store vinneren. Serveringsbransjen aller hardest rammet av pandemien.

Du finner lenke til rapporten nederst i saken. 

Dette kommer frem i Osloanalysen som i dag ble lagt frem av Oslo Handelsstands Forening (OHF).

– Butikkomsetningen hadde en økning på 8,3 prosent i Oslo, mot en økning på 11,9 prosent på landsbasis. Bak disse tallene skjuler det seg store forskjeller, og befester krisetilstand i Oslo sentrum, mens nærbutikker i bydelene har hatt gode tider, slår Bjørn Næss, adm.dir. i OHF fast.

Tallene viser at forbruket av varer innen kategorien Mat og drikke, økte med 16 prosent, mens kategorien Hus, hjem og hage økte med hele 29 prosent. Omsetningen av klær og sko var 18 prosent svakere enn i 2019.

– Det er tydelig at folk har handlet i nærområdet der de bor, og at folk har spist og drukket godt. Pandemiåret var sterkt preget av at det vi har i oss og det vi har rundt oss, opplevde vekst, mens det vi har hatt på oss opplevde tilbakegang, fortsetter Næss.

Vekst i nærhandelen

Samtidig påvirket hjemmekontor og redusert mobilitet at bydeler utenfor sentrum fikk vekst på mellom 20 og 25 prosent. Dette gikk på bekostning av Oslo Sentrum, som hadde en reduksjon i handelen på rundt 20 prosent.

– Det er ikke lett å drive butikk i Oslo sentrum når alle er sendt på hjemmekontor, kulturaktiviteter er stengt, myndighetene fraråder kollektivtransport og innfører strenge smitteverntiltak, forklarer Næss.

Færre butikker og medarbeidere

Årets analyse omfatter 11 920 aktive virksomheter. Antallet sysselsatte i disse virksomheter var 85 434 og samlet omsetning på 201 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift.

Innenfor butikkhandel er 235 butikker rapportert lagt ned eller gått konkurs. Dette utgjør omtrent fire prosent av butikkene. Innenfor det samme geografiske området er det rapportert 5 620 færre sysselsatte i løpet av pandemien.

– Om vi skal se på den totale virkningen på sysselsetting må vi selvsagt også se på permitterte i perioden, som er et langt høyere tall, kommentere Næss.

Eksplosiv økning i netthandel

Vekstvinneren er netthandel. I Oslo utgjør nå netthandel en årsomsetning på ca. 14 milliarder kroner, noe som utgjør ca. 15 prosent av total varehandelsomsetning i Oslo. Veksten var dobbelt så høy som i 2019.

Krise for serveringsbransjen

Serveringsnæringen har hatt det tøffest av alle i koronaåret, uavhengig av geografi. Oslo sentrum var også her hardest rammet med en nedgang i omsetningen på 44,4 prosent og 3 600 færre faste sysselsatte enn året før.

Handelsregionene i Akershus

I analysen av handelsregionene i Akershus inngår 5 193 virksomheter med 35 433 sysselsatte og med en omsetning på 92 213 millioner kroner i 2020. 49,6 prosent av virksomhetene og 64,5 prosent av antall sysselsatte var i virksomheter definert som butikkhandel. I 2020 var det 84 færre virksomheter og 1 735 færre sysselsatte enn i 2019. Innen butikkhandelen var en nedgang på 129 butikker og 688 sysselsatte. Det var 53 færre virksomheter innen Bekledning og mer enn 300 færre sysselsatte i bransjegruppene Bekledning, Spesialbutikker mat og drikke og Helse- og velværebutikker. I bransjegruppen Dagligvarebutikker og kiosker øket sysselsettingen med 419. Det var en økning på 30 virksomheter i bransjeområdet Service, men en nedgang på 88 sysselsatte.

Om analysen

Osloanalysen er basert på rapporten «Handelen i Oslo og handelsregionene i Akershus 2020» som er utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser (IBA) som et oppdrag fra Oslo Handelsstands Forening. Analysen er gjennomført siden 1999 og viser omsetning, sysselsetting og antall virksomheter brutt ned på bransjer og geografi, blant annet bydeler i Oslo.

Last ned rapporten «Osloanalysen» her

Presentasjon av Osloanalysen v/Bjørn Næss, OHF

Presentasjon av varehandelen gjennom koronapandemien v/Ine Oftedahl, DNB

Elsparkesykler må betale gategrunnsleie

Del : fbtw

Bystyret i Oslo har vedtatt å kreve gategrunnsleie av elsparkesykler. Byrådet fremmet sist fredag et forslag om reguleringer som krever avgifter av elsparkesykkeltilbydere, samt et regelverk som kan gripe inn overfor bruken av elsparkesykler. Regelverket er utformet som en lokal forskrift, og skal bli utformet og vedtatt av byrådet senere.  

Vedtaket betyr at aktørene må betale for hver enkelt elsparkesykkel som blir plassert ut. Leien er inndelt i soner og høyeste sats er i Oslo sentrum. Innenfor Ring 1 skal det koste åtte kroner per døgn i kommunal gateleie, mellom Ring 1 og 2, seks kroner per døgn, mellom Ring 2 og 3, tre kroner per døgn. Forøvrig skal det være gratis.

Det hele skjedde etter en heftig debatt i bystyremøtet der de borgerlige partiene først prøvde å utsette saken og deretter stemte imot. Det ble vist til at saken ble fremmet av byrådet uvanlig hurtig, og uten ordinær høringsrunde eller komitebehandling. Det ble også poengtert at Stortinget jobber nå med et regelverk for mikromobilitet/elsparkesykler. Et spørsmål som forble ubesvart var hvorfor ikke byrådet har fremmet dette forslaget tidligere, hvis det ikke er så viktig å vente på nasjonale regler allikevel.

Det blir også stilt tvil om vedtaket er fattet på lovlig grunnlag, og om alle juridiske spørsmål er besvart før den lokale forskriften settes i kraft.

OHF har tidligere støttet at mikromobilitet må inkluderes i den samlete transportpolitikken i Oslo, og ser gjerne at våre kunder og gjester kan bruke el-sparkesykler som en integrert del av Ruters trafikktilbud. Medlemmer i OHF har også oppfordret foreningen til å jobbe for å styre parkering og bruk av elsparkesyklene bedre, og blant disse tiltakene er oppstillingsplasser rundt våre markedsplasser, kjøpesentre mv. Dette er hensyn OHF vil fremme inn mot kommunens utforming av regelverk og praksis.

Gratis kurs for korona-rammede bedrifter

Del : fbtw

Kompetanse Norge har utviklet programmer for bransjer som er berørt av Covid -19. Disse skal raskest mulig bidra til at virksomhetene kommer tilbake til normalisert tilværelse. Pandemien har gitt endringer i både i forbruk og forbrukeradferd, blant annet har vi fått en kraftig vekst i netthandelen. For å møte fremtiden, blir det viktig å ha motiverte medarbeidere som kan optimere kundeopplevelsen.

Kurset «+15 % – Økt kundetilfredshet, omsetning og konverteringsrate» består av to digitale samlinger i tillegg til E-læring. Det er også mulig å ta hele kurset som e-læring, dersom tidspunktet for samlingene ikke passer. Det er lagt opp til to programmer; ett for ledere og ett for medarbeidere innen salg og service.

Kurset er dekket av det offentlige og har ingen kostnader. NB! Påmeldingsfrist 5.6.21. Det er begrenset med plasser, så vær rask.

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet.

Her kan du lese mer om kursene

Meld deg på her

Historisk høy kundetilfredshet

Del : fbtw

Finn.no troner øverst på listen til Norsk kundebarometer for tredje år på rad, tett fulgt av Flytoget. Fra retail finner vi Interoptik på en sterk tredje plass, mens Apotek 1 er nummer seks og Vinmonopolet åtte.

Pål Silseth, prosjektleder for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI, hadde regnet med at kundetilfredsheten ville dale som følge av korona og smittevernhensyn. Det viste seg å slå feil, for årets gjennomsnittlige kundetilfredshet viste seg å bli historisk høy!

Forskningsprosjektet Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere i 20 år. Det er Norstat, som på oppdrag fra Norsk Kundebarometer har spurt 4670 forbrukere om hvor godt fornøyd de er med bedrifter de er faste kunder hos. Til sammen har disse gitt 15.080 bedriftsvurderinger. Undersøkelsen omfatter til sammen 150 bedrifter som selger varer eller tjenester som betyr mye for folks privatøkonomi. Datainnsamlingsperioden var fra januar til mars 2021.

Her kan du se resultatene fra Norsk Kundebarometer 2021

Klikk her for bransjeresultater 2021

Handelen kan åpne – en gledens dag!

Del : fbtw

– Dette er en gledens dag for handelen i Oslo og en beskjed vi har håpet og ventet på! Vi er trygge på at handelen vil ivareta strenge og nødvendige smittevernhensyn i tiden fremover. Vi vil heller ha det strengt enn stengt og for all del unngå at vi er nødt til å stenge ned igjen. Nå må vi jobbe sammen med byrådet og andre aktører for å sakte, men sikkert få tilbake byliv, uttalte adm.dir. i OHF Bjørn Næss etter byrådets pressekonferanse i dag. 

Samtidig erkjenner han at vi er skuffet over at serveringsbransjen fortsatt må holde stengt.

– Skjenking av alkohol i hovedstaden har vært stengt siden 10. november og det er nå på tide at de nå får åpne opp igjen. Bransjen er godt forberedt, og vi er trygge på at smittevernhensyn vil bli godt ivaretatt. Ikke minst – vi mener bransjen er vesentlig bedre rustet for å ivareta smittevern enn det som er situasjonen når folk samles i store og uoversiktlige grupper i parker og byrom, sier Næss. 

Vi har rundt 12 000 bedrifter innen handel og servering i Osloregionen og 8000 av disse er butikker. Våre beregninger tilsier at rundt 90 000 mennesker er sysselsatt i disse bedriftene og at rundt 50.000 er permitterte. Vi er glade for at mange av disse nå kan komme tilbake i arbeid!

Oslo må speile nabokommunene!

Del : fbtw

Smittetallene synker og samtidig øker presset på å åpne opp. I dag er det kommet klare signaler på at nabokommunene på Romerike åpner opp butikker og kjøpesentre fra torsdag 6. mai.

 Drivere av butikker og serveringssteder i Oslo lever i daglig uvisshet om hva fremtiden vil bringe og når de kan åpne opp igjen. Det er stor fleksibilitet, men noe planlegging må til for å få driften i gang.

– Vi er blitt varslet av medlemmer på Romerike om at det er positiv utvikling med hensyn gjenåpning av handelen i Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm. Kommunenaboer i nord, sør og vest har allerede åpnet opp for handel. Nå er det på tide at Oslo speiler sine naboer og starter gjenåpningen, uttaler adm.dir. Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

– Vi må ikke glemme at vi er del av et felles marked. For å hindre at Oslobeboere reiser over til nabokommunene for å handle, forventer vi at byrådet i Oslo varsler en forsiktig gjenåpning under sin pressekonferanse i morgen, sier Næss og gjentar mantraet – bedre strengt enn stengt!

Nå trenger vi tydelige signaler på når næringsdrivende i Oslo kan åpne dørene. Våre medlemmer er klare i sine tilbakemeldinger om at de ønsker seg mer enn 12-timers varsel for gjenåpning. Det vil fortsatt være mange spørsmål knyttet til åpningstider, permitteringer osv. som arbeidsgiverne må ta stilling til.

Ny styreleder i OHF

Del : fbtw

OHF har fått ny styreleder og Helene Skjenneberg tar over stafettpinnen fra Christian Hoel. Han kom med som styremedlem i foreningen i 2016 og har sittet som leder siden 2017.

Helene Skjenneberg er ny styreleder i OHF og tar over etter Christian Hoel. 

– Jeg vil takke Christian som har vært en veldig dyktig og dedikert styreleder. En av hans hjertesaker har vært modernisering av foreningen og skape et OHF rigget for fremtidens handel-, service- og serveringsnæring. Vi har fornyet lokalene våre, omorganisert staben og ikke minst kommet langt med å digitalisere tilbudet til våre medlemmer, uttaler adm.dir. Bjørn Næss.

Det er styremedlem Helene Skjenneberg som tar over stafettpinnen.

– Helene og OHF har allerede et langt forhold, så jeg gleder meg til å fortsette det gode samarbeidet, sier Næss og forteller at Helene har vært styremedlem siden 2017 og initiativtaker til å etablere OHFs serverinsgruppe, som hun også leder.

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt ved akklamasjon. Det nye styret består av:

 • Helene Skjenneberg, styreleder
 • Per Roskifte
 • Tom Kristiansen
 • Aleksander Arnesen
 • Frank Lehne
 • Annette Lund
 • Thomas Heyerdahl

Stipendkomitéen forblir uendret og består av:

 • Helene Eidsvig
 • Christine F. Nilsen
 • Pauline Johansen
 • Mathilda Martinsson

Styrets innstilling til valgkomité ble også vedtatt.

 • Carl-Christian Ferner, leder
 • Christian Hoel, ny
 • Anja Løvåsen
 • Ingvil Størksen

Satsene for kontingent og honorarer blir videreført. Styret foreslo også å legge ned OHFs kontrollkomité, noe som ble enstemmig vedtatt.

OHFs årsmøter i 2021 ble gjennomført digitalt.

Bedre strengt enn stengt!

Del : fbtw

Denne uken var det store forventninger til at handel og serving i Oslo kunne åpne opp igjen. Skuffelsen var derfor stor over at vi fortsatt må holde stengt.

– Butikker og serveringsstedene er klare for å åpne igjen og er forberedt på fortsatt strenge smitteverntiltak. Strengt, men ikke stengt, er OHFs råd til Oslo byråd nå! Store samlinger i byens parker de siste ukene viser dessuten at folk trenger å møtes. Handels- og serveringsnæringen i Oslo vil sørge for at dette kan gjøres under trygge forhold, uttalte en dypt skuffet adm.dir. i OHF Bjørn Næss til flere medier etter byrådet pressekonferanse tirsdag 27. april.

Handels- og serveringsnæringene i Oslo har vært i krise siden samfunnet ble stengt ned i mars i fjor, med påfølgende skjenkeforbud siden 10. november og stengte kjøpesentre og butikker siden januar. Nå trenger Oslo en plan for gjenåpning og tydelige signaler på når vi kan åpne dørene igjen!

Stengte butikker – konkurransevridning og økt mobilitet

– Nå som nabokommunene har åpnet opp for butikkdrift, fører dette igjen til en sterk konkurransevridning og økt mobilitet. Mange butikker sitter på store varelagre og ikke minst sesongvarer som det er viktig å få ut av butikk før sommeren setter inn for alvor. Vi er redde for at mange nå ikke har økonomisk ryggrad for å åpne opp igjen nå som nedstengningen fortsetter, påpeker Næss.

Oppheving av skjenkeforbud – bedre smittevern

– E fortsatt skjenkeforbud gjør det dessuten umulig for mange serveringssteder å drive lønnsomt og tvinger dem til å holde stengt. En åpning for uteservering vil hjelpe noe. Bransjen er godt forberedt, og vi er trygge på at smittevernhensyn vil bli godt ivaretatt. Ikke minst – vi mener bransjen er vesentlig bedre rustet for å ivareta smittevern enn det som er situasjonen når folk samles i store og uoversiktlige grupper i parker og byrom, legger Næss til.

Vi har rundt 12 000 bedrifter innen handel og servering i Osloregionen og 8 000 av disse er butikker. Våre beregninger tilsier at rundt 90 000 mennesker er sysselsatt i disse bedriftene og at rundt 50 000 er permitterte. Dette er en krise for den enkelte ansatte, og en kompetansekrise for alle våre medlemmer i bransjen!