Korona-krisen: Varer til byrde

Del : fbtw

Selv under korona-krisen må faste utgifter betales og regjeringens kontantstøtteordning er blitt tatt vel imot. Nå bekymrer varehandelen seg mest for varelageret og bestilte varer.

– Butikkene bugner av sesongvarer for våren og mange uroer seg for om disse lar seg selge med fortjeneste, eller om de i det hele tatt blir solgt. Det er bundet opp mye kapital i varelagre – og det er uvisst hvor lenge krisen vil vare og hvor stort svinnet blir. I tillegg har mange forpliktet seg til innkjøp for kommende sommer og høst, og mange vil få utfordringer med å betale for disse varene. Serveringsnæringen er bekymret for at øl-tankene må helles ut, og at matvarer må kastes, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening

Oslo Handelsstands Forening (OHF) gjennomførte i uke 14 en undersøkelse blant medlemmene med spørsmål om virkninger av korona-pandemien.

Faste kostnader tynger mest

På spørsmål om hvilke kostnader som tynger mest, er det flest som bekymrer seg for lønninger (67 %). Med regjeringens tiltakspakke rundt permitteringer er dette langt på vei ivaretatt. Det er likevel mange butikker og serveringsteder, som ikke har permittert sine ansatte, og det er mange eksempler på særlig mindre virksomheter, der eierlønn nå er minimal.

Den neste posten av utgifter butikker og restauranter bekymrer seg for er husleie (57 %) og andre faste driftskostnader (36 %). Undersøkelsen viser at ca. 2/3 har gått i dialog med huseier om å forhandle husleie og betaling, men bare knappe 15 prosent svarer at de har blitt enige om en ny avtale. Dette området er bl.a. fokus for Regjeringens tiltakspakke om kontantstøtte til bedrifter, og forhåpentligvis kan bedriftene avhjelpes delvis for disse kostnadene.

Mye bundet kapital

Så langt har det vært lite fokus på varelagre og innkjøp. Ifølge undersøkelsen er nærmere 39 prosent bekymret for innkjøp av varer og 35 prosent uttrykker bekymring for kapital bundet i varelager. Situasjonen, spesielt for bransjer sterkt preget av sesong, er kritisk i forhold til at omsetningen i beste fall er kraftig redusert, men for mange fraværende.

Vårens varer er betalt og i butikk, men det er begrunnet frykt for at disse ikke kan selges med fortjeneste, eller utløse høyt svinn grunnet ukurans. Hele 36 prosent av butikkene er bekymret for bortfall av fortjeneste og svinn på eksisterende varelager. Restaurantene varsler at øl-tanker må tømmes og andre matvarer kastes. Vi kjenner også til at mange butikker har utfordringer knyttet til bestilte varer for sommer og høst, der kontrakter er inngått, men butikken ikke har økonomisk mulighet til å betale for varene.

Behov for lemping av skatter og avgifter

Til slutt kan vi også peke på at butikker og restauranter er bekymret for betaling av både statlige og kommunale skatter og avgifter. Så langt har myndigheter stort sett snakket om betalingsutsettelser, som på ingen måter løser problemet. Med manglende likviditet og betalingsevne er de næringsdrivende ikke i stand til å betale en mangedoblet faktura senere. Spesielt vil vi pekte på at om lag 1/3 av bedriftene er bekymret for betaling av kommunal eiendomsskatt.    

Gratis leie av gategrunn i Oslo

Del : fbtw

Etter sterkt press fra Oslo Handelsstands Forening, har Oslo kommune vedtatt at bedrifter som driver med uteservering, varetutstillinger og salg på gategrunn, skal slippe leie til kommunen.

Forutsetningen for å slippe å betale er at de ikke får inntekter eller gjennomført sine aktiviteter som planlagt på grunn av korona-tiltak. Detaljer og innretting ble diskutert i møte med næringsbyråd Victoria M. Evensen i dag, og vil bli fulgt opp videre av OHF.

– Når regjeringen og Oslo kommune pålegger mange bransjer å stenge, og anmoder folk flest om å holde seg hjemme, forsvinner hele næringsgrunnlaget for bedrifter innen handel og servering, sier Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Det er derfor svært positivt at kommunen nå tar sin del av ansvaret og bidrar til å kutte kostnader der det er mulig. Gategrunnleie er en slik kostnad som vi forventet at kommunen ville sette en strek over, slik også andre byer i Norge har gjort.

– I fortsettelsen må vi fokusere på hvordan vi i fellesskap skal få tiltak som bringer folk tilbake til byen når krisen er over – og bruk av torgene og gategrunnen er en viktig del av dette, fortsetter Næss.

For, det er viktig for byen vår at fleste mulig kommer seg igjennom denne tiden og kan fortsette driften når vi ikke lenger trenger har behov for smittevernreglene.

– Kultur- og serveringsnæringen er en viktig del av Oslos identitet, og vi vil at de skal klare seg gjennom denne tiden, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Forlenger bevilling

Oslo kommune har stengt all skjenking av alkohol, og vil nå hjelpe skjenkestedene med å redusere byråkratiet. Fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger er ressurskrevende for alle bevillingshavere, samtidig som det kan føre til stor usikkerhet om utfallet av søknadsbehandlingen. Alle skjenkebevillinger blir derfor automatisk fornyet og i første omgang forlenget frem til 1. oktober neste år. Samtidig vil den kommunale omsetningsavgiften for alkohol bli halvert og betalingen vil bli utsatt til 1. september.

(Forslaget om revidert alkoholpolitisk handlingsplan innebar at bevilgningshaver ikke behøver å søke påny hver bystyreperiode. Da denne planen ikke er vedtatt enda, er dette grepet nødvendig for å gjøre ting enklest mulig for serveringsbransjen.)

Kontantstøtte til kriserammede bedrifter

Del : fbtw

Regjeringen har kommet med en kompensasjonsordning for bedrifter som har hatt minst 20 prosent omsetningssvikt i mars og minst 30 prosent nedgang i omsetningen i april, på grunn av koronaviruset. I går la de frem en plan for hvordan dette skal gjøres i praksis og lover utbetaling så raskt som mulig i april.

– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Skal dekke uunngåelige kostnader

Denne ordningen vil gi helt nødvendige tilskudd til bedrifter som sliter har fått drastisk reduksjon i omsetningen og sliter med å få betalt regningene sine. Ordningen er ment å dekke uunngåelige kostnaders som husleie, kommunale avgifter, lys, varme, regnskap, forsikringer, renteutgifter m.m.

– Det blir spennende å se om ordningen treffe handel- og servering slik den er ment, uttaler Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, og har tro på at ordningen løpende vil bli vurdert og tilpasset de som trenger den mest.

Ordningens hovedformål er å sørge for at flest mulig sunne bedrifter kommer seg gjennom denne krisen.

– Det er viktig at denne ordningen treffer godt og favner bredt. Derfor vil alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, ha mulighet til å søke om kompensasjon. Likevel har vi lagt vekt på at de som er pålagt å stenge av staten, vil være aller hardest rammet, og de vil derfor få høyest kompensasjon, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Unntak fra ordningen

Kompensasjonsordningen gjelder ikke næringer som er dekket av egne støtteordninger eller virksomheter som ikke har ansatte, aktivitet eller er under konkursbehandling. Ordningen gjelder heller ikke for finansnæringen, virksomheter som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, utenriks sjøfart og varetransport og olje- og gassutvinning.

Klikk her for å lese regjeringens pressemelding

Klikk her for å lese mer om kompensasjonsordningen på Virke.no

Klikk her for å lese mer om kompensasjonsordningen på nho.no

Forbrukerne opptrer ansvarlig

Del : fbtw

Den siste tiden har vi sett en sterk nedgang i omsetningen på kjøpesentrene, men størrelsen på handlekurvene har økt og viser at forbrukerne opptrer ansvarlig.

Ifølge omsetningsrapporten for uke 13 (23. – 29. mars) fra Kvarud Analyse, gikk omsetningen i kjøpesentrene ned med 32,3 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Ut fra vår informasjon om at nærmere halvparten av butikkene i kjøpesentrene holder midlertidig stengt, går nedgangen mest ut over servering, spesialbutikker, klær, sko og vesker.

Butikker innenfor mat og drikke økte omsetningen med 0,2 prosent, og har en vekst fra uke 12 til uke 13 på 2,2 prosent. Nedgangen i faghandel er på 38,2 prosent og serveringsomsetningen i kjøpesentrene gikk ned med 82 prosent. De strenge smittevernreglene gjør det mer eller mindre umulig å holde kafeene åpne. Service- og tjenesteyting gikk ned med 83,9 prosent, sterkt drevet av stengte frisørsalonger.

Bysentrum sliter mer enn region- og lokalkjøpesentrene

– Omsetningen i bysentrene gikk ned med 49 prosent, mens nedgangen i region- og lokalsentrene gikk ned henholdsvis med 30 prosent og 19 prosent. Det er kraftig nedgang i bruk av kollektivtransport, så vi vet at folk i langt større grad handler lokalt i sine nærområder, og langt færre besøker sentrum, sier Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening

Forbrukerne opptrer ansvarlig på kjøpesentrene

– Det er gledelig å se at forbrukerne opptrer ansvarlig ved handling i kjøpesentrene. Tallene viser at det til tross for nedgang i omsetningen totalt og ca. 50 prosent nedgang i besøkstallet, har gjennomsnittshandelen per besøk gått opp med 39 prosent, fra 306 kroner i uke 13 i fjor til 425 kroner i samme uke i år, fortsetter Næss.

Dette viser at handlevanene er endret etter at det ble iverksatt tiltak 12. mars som følge av koronautbruddet. Kjøpene er mer planlagt og besøksfrekvensen lavere. Kundene holder avstand og det foregår i større grad individuelle innkjøp. Familier besøker i mindre grad kjøpesentrene samlet, og det rapporteres at kundene bruker mindre tid i butikken.

Byrådet lytter til OHF

Del : fbtw

Oslo kommune setter ned omsetningsavgiften på alkohol

Etter at strenge smittevernstiltak ble innført, serveringssteder ble stengt og butikker og kjøpesentre nærest tømt for kunder, har Oslo Handelsstands Forening bedt kommunen å bidra med reduserte kostnader for handel- og serveringsnæringen.

Møte med næringsbyråden

Stengte dører og full stopp i inntektene for serveringsnæringen har vært tøft. Etter møte mellom OHF og næringsbyråd, Victoria Evensen sist fredag, innførte Oslo kommune i går et strakstiltak som innebærer at forventet omsetningsavgift for alkohol for 2020 nedjusteres med 50 prosent for alle skjenkesteder.

Oslo kommune tilbyr også utsettelse av innbetalingsfristen av avgiften til 1. september for både salgs- og skjenkesteder. De som allerede har innbetalt omsetningsavgiften for 2020, vil få tilbakebetalt 50 prosent.

– Dette er en god start, men vi mener byrådet og Oslo kommune har mye mer å bidra med.

Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening

Lytter til bransjen

Evensen bekrefter de har lyttet til bransjen og håper at tiltaket kan være med å lette byrden noe. På spørsmål om kommunen vil vurdere ytterligere tiltak, sier Evensen at de ikke har så mye å spille på i sin verktøykasse, men håper dette vil være med å lette situasjonen. Hun bekrefter videre at de vil videre se på ytterligere tiltak og gjøre det de kan. Samtidig peker hun på at det er staten som sitter med muligheten til å ta de store grepene.

Følger opp flere tiltak

OHF fortsetter å følge opp sine forslag til tiltak mot Oslo kommune.

– Dette er en god start, men vi mener byrådet og Oslo kommune har mye mer å bidra med. Mens staten kan gi tilskudd til næringene, har kommunen verktøy for å kutte kostnader, påpeker Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening, som også er opptatt av tiltak som vil trekke folk tilbake til sentrum når krisen er over.

OHFs krav til byrådet i Oslo:

  • Fjerne eiendomsskatt på næring for 2020 
  • Gratis gategrunnleie på fortau/gater utenfor egen virksomhet i 2020   
  • Fjerne serveringsavgifter (alkohol o.a.) for restauranter mv. for 2020  
  • Styrke lørdagshandel i Oslo ved å samarbeide om gratis/rimelige parkeringshusbruk på lørdager   
  • Gratis kollektivtransport for alle fra dagen fra da nåværende “portforbud» oppheves og tre måneder frem i tid 

Byrådet svikter i dugnaden!

Del : fbtw

16. mars ba vi byrådsleder Raymond Johansen (AP) og ordfører Marianne Borgen (SV) om å bistå handel- og servicenæringen i Oslo i å møte utfordringene som koronaviruset gir. Svaret fikk vi i tirsdag 24. mars – via media.

Vi tror nesten ikke det vi leser!

Byrådsleder Raymond Johansen sendte sin finansbyråd, Einar Wilhelmsen (MDG) på banen for å kommunisere at de står fast ved eiendomsskatten for næringsdrivende, men at den kan utsettes litt. Betaler du litt sent, så skal du slippe med 3,5 % rente.

Samtidig med at Raymond roper høyt om at regjeringen skal finne løsninger og være med på en felles dugnad – svikter han til de grader å være med på denne selv. Regjeringen og Stortinget har andre og kanskje kraftigere hjelpemidler enn kommunene, men det betyr ikke at verktøykassen til Raymond er tom.

Butikker og restauranter i Oslo og hele Norge opplever den største krisen noensinne. Alle kunder er borte, varelagre er fulle og kreditorer i form av gårdeiere, leverandører og ikke minst stat og kommune krever sine fakturaer betalt.

I denne sammenheng har andre kommuner forsøkt å komme lokalt næringsliv litt i møte. Stavanger har nettopp meldt fra til serveringsbransjen at alle krav forbundet med leie av gategrunn er frafalt frem til krisen er avblåst. Parkering i p-husene i Stavanger sentrum er gratis. Fredrikstad kommune utsetter all omsetningsavgift på skjenking samt leie av gategrunn til 1. september 2020 (ikke utenkelig at det kommer mer).  

Hva skjer i Oslo? Oslo Handelsstands Forening har fremmet forslag om to hovedgrep: Reduser kostnadene til bedriftene som sliter mest, og sett inn tiltak som vil få tilbake bylivet snarest mulig når krisen er over. Helt konkret mener vi at Oslo kommune må fjerne eiendomsskatten for 2020 og la bruk av gaten eller fortauet utenfor egen virksomhet være gratis i 2020. Dessuten; sørg for at alle p-hus i Oslo er gratis på lørdager ut året og tilby gratis kollektivtrafikk i 3 måneder etter at krisen er avblåst!

De minste forretningene, de nystartete restaurantene og de annerledes tjenesteyterne, vil være de som ryker først. Etterpå vil alle de store også ryke, ettersom kostnadene ikke kan dekkes, og kundene er borte.

Vi har langt over 50 000 ansatte i handel og servering i Oslo, og akkurat nå er de kun sikret gjennom permitteringsregler fra staten, samt kriselån fra finansministeren. Midt i denne krisen velger du å la en finansbyråd fra MDG til å løse Oslos handels- og serveringsbransje med dette presseklippet: 

«For å avhjelpe situasjonen for privatpersoner og næringsliv som er i en utfordrende situasjon, innvilger Oslo kommune betalingsutsettelse på eiendomsskatt for de som trenger utsettelse og søker om det, og setter ned forsinkelsesrenten… 

I forrige uke rettet du en harmdirrende pekefinger mot regjeringen:

«Det er skuffende at regjeringen ikke vil stille like mye opp for ansatte i hoteller, restauranter og varehandel i Oslo som de gjorde overfor oljearbeidere på Sør- og Vestlandet i 2014», sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det er nå du kan vise deg som en byrådsleder for hele byen, inklusiv handelen og serveringsbedriftene! Om ikke kan et konkursras og tap av tusenvis av arbeidsplasser skje på din vakt, Raymond. 

Dette innlegget ble publisert i Nettavisen 26. mars 2020.

Handle lokalt!

Del : fbtw

Mye er satt på pause for tiden, også restaurantbesøk og shopping. Selv om omsetningen for de aller fleste har dalt, bruker vi fortsatt penger. Vi trenger mat og helseprodukter, mange bruker tiden hjemme til å pusse opp, og kanskje planlegger noen å fornye garderoben? I disse tider har vi en viktig oppfordring: Handle lokalt!

Våre valg som forbrukere i dag, kan bli avgjørende for framtiden til det lokale næringslivet.

– Dette er utfordrende tider og mange lokale næringsdrivende lider store tap. Vi oppfordrer derfor folk om å fortsette å handle og ikke minst – handle lokalt, sier Bjørn Næss som er opptatt av tiden som kommer når korona-krisen har lagt seg. – Vi er opptatt av en levende by med et mangfold av tilbud. Uten lys i 1. etasjene, kan det bli trist å bevege seg bydelssentrene og Oslo sentrum, fortsetter han.

– Jeg kan ikke få sagt det tydelig nok: Støtt det lokale næringslivet, slik at vi kan beholde størst mulig mangfold av tilbud også etter at denne krisen har lagt seg.

Bjørn Næss, adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening

Svak krone – lønner seg i å handle i Norge

I takt med dramatisk nedgang i økonomien, har også den norske kronen svekket seg betydelig. På sikt kan det bety økte priser på alle importerte varer, som vi har mye av i Norge, samtidig betyr det at grensehandel og kjøp i utenlandske nettbutikker blir dyrere. Det er verdt å tenke på, når man surfer rundt i ulike nettbutikker. – Ønsker du å støtte norske nettbutikker, merk deg at selv om mange utenlandske nettaktører oppgir prisen i norske kroner så er ikke det nødvendigvis lokale butikker her i Norge, forklarer Næss.

Kreative løsninger for handel

Netthandel er kommet for å bli – og vi hilser moderniseringen velkommen! Vi vil samtidig at de som både byr på handel, og skaper byliv også er den forretningen som tilbyr netthandel. Mange av dagens butikker har netthandelsløsninger, men nå er det også mange som tilbyr handel via telefon og facetime. Med få kunder i butikkene er det mange som har tid til å gi deg service og råd over nettet. Rask omstilling og kreative løsninger kan nemlig være avgjørende for videre drift.

Eksempler på dette er gullsmed David Andersen som tilbyr live-shopping og guiding av kunder gjennom butikken, kleskjeden Høyer som tilbyr facetime-shopping, mens hudpleie-kjeden Beths Beauty tilbyr konsultasjon over nett. Veldig mange har trygge og gode hjemkjøringstjenester – og i karanteneperioden er det mange som tilbyr dette gratis. Betaling er også enkelt å gjennomføre gjennom mobile løsninger. Mange blomsterbutikker har gode rutiner for hjemkjøring, og har i disse dager ekstra fokus på dette. Hvorfor ikke glede en som sitter i isolasjon med en nydelig blomsterbukett til helgen?

Også selskaper som normalt tar betalt for hjemkjøring, tilbyr dette som en gratis tjeneste nå. Elkjøp på Glasmagasinet er en av dem og kjører både store TV’er og hvitevarer gratis. Hvorfor ikke benytte muligheten når du likevel er hjemme?

Det er i tillegg flere serveringsteder som tilbyr take-out for henting, eller bringer hjem. Et kreativt samarbeid er burgerkjeden Muchies som har fått avtale med elsykkel-selskapet Voi, som låner ut elsparkesykler til de ansatte, slik at de kan levere maten hjem til folk.

Mange arbeidsplasser

Handelen er dessuten en av Oslos viktigste arbeidsplasser, med over 50 000 sysselsatte. Det er sentralt å beholde så mange av disse som vi kan klare. Må forretninger legge ned, blir det flere arbeidsledige og den totale kjøpekraften blir mindre. Når folk får mindre å rutte med, blir det også mindre penger å bruke på uteliv og nye klær, sko og sportsutstyr. En negativ spiral.

– Jeg kan ikke få sagt det tydelig nok: Støtt det lokale næringslivet, slik at vi kan beholde størst mulig mangfold av tilbud også etter at denne krisen har lagt seg, avslutter Næss.

Husleie til besvær

Del : fbtw

Med omfattende tiltak for å hindre smitte og myndighetenes stadige oppfordring om å holde oss hjemme, er det ikke enkelt å drive butikk, service eller servering. Dette er virksomheter basert på at folk møter folk, og når kundene uteblir klinger det bare av småmynt i kassa.

Byen er nærmest folketom, mange sitter på hjemmekontor, andre i karantene og mange er permittert. Ingen trenger å lure på om smittevernstiltakene har fått konsekvenser for våre medlemmer. Kunder eller ikke, de faste kostnadene fortsetter å løpe selv om omsetningen uteblir. Det er en stor utfordring!

Snakk med gårdeier

Slik situasjonen er nå, er vårt viktigste råd: Gå i dialog med gårdeier!

Alle, både gårdeiere og leietakere, er tjent med at leietakerne kommer seg over korona-kneiken. På den måten kan næringsdrivende fortsette virksomheten når vi får klarsignal om at vi kan gjenoppta normal drift og et sosialt liv. Når kundene strømmer tilbake er det viktig at de møtes med lys i 1. etasjene og et bredt utvalg av tilbud.

Husleie-utfordringen er noe som opptar mange, både våre medlemmer og media, og det skisseres et utall av løsninger. Alt fra betalingsutsettelse, via redusert husleie, til gratis husleie i april. En ren omsetningsbasert husleie har også vært foreslått. Husleiekontraktene er ulike og den enkelte leietaker og gårdeier sin økonomiske situasjon er forskjellig. Her er det ingen fasit.

– Det dummeste man kan gjøre nå, er å stikke hodet i sanden og håpe at ting skal ordne seg. Gå derfor i dialog med huseier så raskt som mulig, med mål om å nå en omforent løsning begge parter kan tåle.

Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening.

Mange spørsmål

– Mange medlemmer spør oss om råd og har mange spørsmål. Vi svarer så godt vi kan, men når det gjelder husleiespørsmål, er dette veldig individuelt og knyttet opp mot kontrakten den enkelte har inngått, sier Næss.

Hovedorganisasjonen Virke har samlet en del spørsmål knyttet til utleieforhold som er relevante nå. Klikk her for å lese mer

Kraftfulle tiltak for å sikre handel, servering og arbeidsplasser!

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forenings medlemmer i handel, servering og tjenester trenger hjelp fra Oslos politiske ledelse for å håndere den pågående korona-situasjonen. Vi har derfor sendt et brev til byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen, med krav om tiltak og oppfølging av bransjene:

Handel, servering og korona

Det er full krise i Oslos handel- og serveringsnæring. Koronavirus (Covid-19) har stanset praktisk talt all handel og servering, med unntak av apotek, dagligvare og netthandel.

Oslo møter nå risikoen for at når viruset er bekjempet, står Oslo sentrum og ulike markedsplasser igjen som branntomter – med mørke 1. etasjer, ingen arbeidsplasser i våre næringer og stans av byliv.

Oslo Handelsstands Forening har tradisjon for å tale med ettertanke og rolig stemme, men situasjonen vi nå befinner oss i gjør at vi må alarmere!

Byrådet har gjennom NTB uttrykt at de fra regjeringen forventer at landet stiller opp for hoteller, restauranter og varehandel. Det gleder oss at byrådsleder utviser denne omtanke, og vi vil her bidra med å tydeliggjøre for byrådet hva det MÅ gjøre lokalt for å hjelpe våre bransjer:

• Fjerne eiendomsskatt på næring for 2020
• Gratis gategrunnleie på fortau/gater utenfor egen virksomhet i 2020
• Fjerne serveringsavgifter (alkohol o.a.) for restauranter mv. for 2020
• Styrke lørdagshandel i Oslo ved å samarbeide om gratis/rimelige parkeringshusbruk på lørdager
• Gratis kollektivtransport for alle fra dagen fra da nåværende “portforbud» oppheves og tre måneder frem i tid

Disse tiltakene er innenfor kommunens handlingsrom og vil vise at byens politiske ledelse faktisk kommer våre næringer og markedsplasser i møte. Vi regner med at staten og finansnæringen vil komme våre bedrifter nokså raskt til hjelp i deres behov for likviditet og arbeidsrettslige regler (permisjonsregler). Våre krav til kommunen dreier seg om at vi snarest mulig må få på plass en velfungerende markedsplass etter krisen – og det bør også være byrådets prioritering!

Vi avslutter med statsministerens ord fra pressekonferansen søndag 15. mars:

«Brems av viruset er brems av næringslivet!»

OHF oppfordrer både kommunen og alle andre til å være med på å skru på motoren igjen raskest mulig!

OSLO HANDELSSTANDS FORENING

Oppdatert på korona

Del : fbtw

Det er mye informasjon å forholde seg til nå, og mange som oppdaterer informasjon om hvordan vi skal forholde oss til korona-situasjonen.

OHF vil følge situasjonen i Oslo tett, og bringe frem informasjon om hvordan dette påvirker markedet og våre medlemmer. Vi vil prioritere å sende informasjon til kommunen om hvordan våre medlemmer og vår bransje møter denne vanskelige situasjonen, men vi vil også forsøke å dele så mye som mulig om hvordan våre forskjellige medlemmer løser de daglige og de langsiktige utfordringene som vil oppstå.

Her har vi samlet en del lenker som vi mener kan være nyttige for dere som driver innen handel og service.

Hovedside for myndighetene:

Hovedside for Oslo Kommune og Viken:

Oppdatering løpende på statistikk på spredning:

Kjøpsenter:

Dagligvarekjeder:

Andre nyttige lenker: