Osloanalysen 2019

Del : fbtw

Det var knyttet stor interesse til årets Osloanalyse, både fra handelsbransjen, media og politikken. Oslo kommune har iverksatt bilfrie gater, fjerning av gateparkering og økte bompenger. Kan man lese noe ut fra tallene om hvordan de ulike tiltakene påvirker handel og servering i regionen?

Osloanalysen bruker merverdiavgiftstall fra SSB som grunnlag og viser omsetning fordelt på bransjer innen servering, service og handel i Oslo og Akershus. Nytt av året er at den også viser antall ansatte i de ulike bransjene, samt totalomsetning for forbruk per husholdning for 2018. Per Gunnar Rasmussen fra Institutt for Bransjeanalyser presenterte Osloanalysen på frokostmøte hos OHF 4. juni.

Vi presenterer noen nøkkeltall i denne artikkelen.

Status i Oslo og Akershus 2018
12 367 bedrifter innen varehandel og servering, omsatte for nesten 100 milliarder kroner og sysselsatte 89 828 personer.

Antall sysselsatte i handel og servering

I 2018 var det i Oslo totalt 148 færre ansatte i detaljhandelen enn året før (en endring på 0,07 prosent). Akershus hadde en økning med 601 personer. Reduksjonen i Oslo har vært størst innenfor bil- og båthandel og i torg- og distansehandel (netthandel), mens det i butikkhandel har vært en økning på 272.

Reduksjon for klesbransjen

Klesbransjen har hatt et par tøffe år og dette ser ut til å fortsette inn i 2019. Årsakene til fall i bransjen og manglende lønnsomhet er sammensatt. Netthandel er én viktig faktor, men vi har også sportsbutikker som har tatt mye omsetning fra faghandelsbutikkene. Lav prisstigning og en sterk norsk krone, samt høye strømpriser i vinter er faktorer som også har påvirkning på omsetningen. Ser man på regionene i Oslo og Akershus var det bare Asker og Bærum som hadde en vekst, på 8,7 prosent. I de andre regionene var det nedgang.

Oslo sentrum hadde en omsetningsnedgang i 2018 for bekledningsbutikkene på minus 0,1 prosent mens den for Oslo som helhet var minus 2,6 prosent.

Færre butikker – flere ansatte

Det har vært knyttet stor debatt til Oslo sentrum og hvordan Oslo kommunes prosjekt Bilfritt byliv har påvirket sentrumshandelen. Osloanalysen 2019 viser at det i sentrum har blitt 11 færre handels- og servicevirksomheter, mens vi fikk en økning i antall ansatte på 260 personer.

Detaljhandelen i Oslo har høyest omsetning per innbygger i Norge

I Oslo omsetter detaljhandelen for 124 160 kroner pr innbygger, mens det i Akershus ble det omsatt for 121 123 pr. innbygger. Snittet for Norge var på 119 954 kroner.

Serveringsbransjen fortsetter å vokse

Serveringsbransjen fortsatte å vokse i 2018. 41 nye steder ble etablert i Oslo, og omsetningen her vokste med med 4,4 prosent. I Akershus vokste omsetningen med hele 11,7 prosent. For landet forøvrig var veksten 4,2 prosent.

Oslo omsetningsvinner innen servering

Oslo har høyest omsetning per innbygger i serveringsbransjen. Serveringsbransjen omsatte i 2018 for 19 500 kroner per innbygger i Oslo, mens tallet for Akershus var 7 528 kroner. Snittet for landet som helhet var 8 763 kroner per innbygger. Oslo er også den byen i Norge som har flest tilreisende, med nesten 5 millioner gjestedøgn i 2018.

Osloanalysen 2019 er på 57 sider og koster 3 000 kr. For mer informasjon og kjøp – kontakt utviklingsjef Lars Fredriksen i Oslo Handelsstands Forening
lars@ohf.no telefon: 911 25 206

Osloanalysen eies og publiseres av Oslo Handelsstands Forening. Det er den mest omfattende og detaljerte analysen av butikkhandel i Oslo og Akershusregionen som finnes i markedet. Den publisertes i mai/juni hver år, og gir oversikt over omsetningsendringer, dekningsgrader og markedsandeler innenfor de ulike bransjene i regionen.
Tall fra 12 367 virksomheter inngår i analysen.

Kandidater til masteroppgaver søkes

Del : fbtw

Oslohandelens Utdanningslegat søker to kandidater til masteroppgaver med tema som vil være et kompetansebidrag til norsk detaljhandel. Vi søker etter kandidater som starter på sin masteroppgave i høstsemesteret. Kandidatene kan skrive en oppgave sammen eller hver for seg.

Tema for oppgaven:

Detaljhandelen er utsatt for store endringer og disrupsjon. Mange av disse endringene kommer som følge av digitalisering og nye logistikkløsninger. Denne utviklingen har medført at konkurransesituasjonen og premissene for å drive handel har endret seg radikalt de siste 5-6 årene. Videre kan vi spore atferdsendringer hos forbrukeren som bidrar til endret handlemønster. Handelen står overfor en rekke senarioer og det er knyttet mye usikkerhet til hvilken retning handelen vil ta og ikke minst hvilke forventinger forbrukeren har til service, leveranse og kjøpsopplevelser. For å vite mer om dette trenger bransjen mer kunnskap.

Eksempler på hva vi ønsker å vite mer om, kan være:

 • Hvordan kan de ulike logistikkløsningene bli mest lønnsomme?
 • Hvordan vil digitalisering endre kjøpemønstre?
 • På hvilken måte påvirkes matvaner av holdninger til miljøet?
 • Hvordan kan virksomhetene jobbe mest effektivt med innovasjon?
 • Hvor høy er innovasjonstakten i norsk detaljhandel?
 • Hvordan kan man best utnytte de ansattes ressurser?
 • Hvordan kan vi best skape oppmerksomhet rundt våre produkter?
 • Hvordan vi kan vi påvirke konverteringen av kunder?
 • Hvordan når man best forbrukere med effektiv markedsføring osv?
 • Hvilke kompetansebehov får bransjen de neste årene?
 • Hvilken teknologi kommer til å påvirke bransjen mest fremover?
 • Er myndighetsreguleringer konkurransevridende?

*Punktene ovenfor er nevnt som eksempler. Oppgaven bør ha elementer av operative funn, gjerne knyttet til observasjoner, egne undersøkelser eller testing av f.eks. teknologi.

Oslohandelens Utdanningslegat har som formål å løfte og bidra til at norsk detaljhandel skal være blant de fremste i verden når det gjelder kompetanse og kunnskap. Mulighetene, utfordringene og oppgavene innenfor detaljhandel er mange og allsidige. Detaljhandel er blant de største bransjene i privat virksomhet i Norge, med over 390 000 ansatte, en omsetning på 1696 milliarder kroner og godt over 65 000 ulike bedrifter knyttet til næringen. Dette er en bransje som har stor bredde og kompetansebehov i årene som kommer.

Hva tilbyr vi:

 • Stipend på kroner 35 000,-
 • Praktisk veileder i OHF
 • Kontorplass hos Oslo Handelsstands Forening i oppgaveperioden
 • Muligheten til å presentere sine funn overfor bransjeaktører
 • Muligheten for internship hos en av OHFs medlemsbedrifter

Varighet:

Ca. 6 mnd.

Søkeprosess og frister:

Send inn en skisse av hva du skal skrive om og begrunn hvordan din oppgave har relevans for bransjen.

Vitnemål, attester, bekreftelse på studiet og skatteoppgjør for 2016, 2017 og 2018 må legges ved. Søknader uten korrekte vedlegg vil ikke bli behandlet.

Søknadsfristen er 10. oktober 2019

For mer informasjon kontakt utviklingssjef Lars Fredriksen i Oslo Handelsstands Forening
telefon 911 25 206 / lars@ohf.no

Politikk for en konkurransedyktig og levende serveringsbransje

Del : fbtw

Oslo fikk i mars 2019 fikk en ny byråd for næring og eierskap. Marthe Scharning Lund (Ap) overtar posten fra Kjetil Lund. Byråden har blant annet ansvar for utøvelse av kommunens eierfunksjon i aksjeselskaper og overordnet ansvar for kommunale foretak og etater innen eiendomsforvaltning og næring.

OHF Serveringsgruppen gratulerte den nye byråden med utnevnelsen, og har samtidig fortalt hva vi anser som viktigst for en bærekraftig og konkurransedyktig serveringsbransje. Vi inviterte henne også til å møte oss for å diskutere aktuelle problemstillinger og bli bedre kjent. Scharning Lund takket ja til å diskuterte aktuelle problemstillinger for bransjen, og deltar på neste møte i OHFs serveringsgruppe 1.april. Har du innspill til denne dialogen med byråden, send gjerne en e-post til Jon Anders!

Serveringsgruppen i OHF fikk i 2018 utført en større bransjeundersøkelse. Vi spurte restauranter, caféer og andre i serveringsbransjen om hva som er nødvendig for å styrke bransjens konkurranseevne. I undersøkelsen ble et bredt spekter av saker omtalt, og bedriftene ble bedt om å prioritere blant disse. To hovedtemaer ble særlig fremhevet som viktig av serveringsbedriftene; forvaltningspraksis (samferdsel, gateleie, regelforming etc.), og konkurranse og vern mot useriøse aktører.

Grafen under viser tilfredshetsgraden med de to ulike temaene, først med forvaltning:

 

Bransjen uttrykte sterkt behov for en bedre medvirkning i prosesser rundt regelverk og politikk, og med trafikkregulering og leie av gategrunn.

Fra spørsmålet om konkurranse og vern mot useriøse aktører vil vi trekke frem spørsmålet om tilfredshet med de ulike tilsyns arbeid med å skape rettferdige konkurransevilkår m.v. der kommunens egne tilsyn scorer både høyest (Brannvesenet), og lavest (Næringsetaten):

 

 

OHFs Serveringsgruppe har satt funnene fra undersøkelsen inn i vårt hovedbudskap, som kan samles i fem punkter:

 1. Næringsutvikling og byutvikling skjer i et samspill. Regelverk – særlig knyttet til bevilgninger, gatebruk og transport – må legge til rette for serveringsbransjen.
 2. Bransjens omdømme må stadig forbedres. Oslo kommune må bidra til å fremskaffe mer kunnskap om bransjen, og dens virksomheter.
 3. Miljø og klima er felles utfordringer – vi ønsker tillit fra kommunen til at bransjen selv vil bidra med positive tiltak. 
 4. Skatt og avgift er nødvendig, men kan være krevende for bransjen hvis det innrettes feil. Lokal eiendomsskatt må lempes på.
 5. Næringen er arbeidsintensiv, og vi tar vårt ansvar som arbeidsgiver svært alvorlig. Våre største utfordringer knyttes til språkbarrierer, kompetansekrav og personalkostnader.

OHF mener disse punktene er avgjørende elementer i en fremtidsrettet politikk for en mer konkurransekraftig, lønnsom og attraktiv serveringsbransje. Politikk og tilhørende tiltak bør forankres i bransjen – men også gjennom byrådens aktive engasjement og oppfølging gjennom direkte dialog.

OHFs serveringsgruppe inviterer byråden til jevnlig dialog om utfordringer og politiske / forvaltningsmessige løsninger. Dialogen vil gå mer i detalj om forhold i bransjen som økonomi, arbeidsplassutvikling og mangt annet.

 

LES MER…

Oslo Handelsstands Forening jobber for å gjøre din hverdag litt enklere

Del : fbtw
 • Kurs til medlemspris
 • Trygghetsoblat – et kvalitetsstempel
 • Advokattjenester til god pris
 • Råd og veiledning fra våre fagsjefer
 • Faglige nettverk
 • Eksklusiv tilgang til møtelokaler på Karl Johan
 • Møter med viktig, faglig påfyll
 • Vi gir deg siste nytt fra bransjen
 • Vi vet hva som skjer i Oslo
 • Skal det graves i gata di får du beskjed av oss
 • Vi gir deg de nyeste tallene fra bransjen
 • Møter mellom medlemmer og politikere