Byregnskap Oslo 2017: Utvikling for handel og næring

Del : fbtw

I desember 2016 la Oslo Handelsstands Forening frem forslaget om å etablere «Byregnskap» for Oslo. Dette ble positivt mottatt og nylig ferdigstilte kommunen, gjennom sin underleverandør Multiconsult, første versjon av Byregnskap Oslo.

Vårt ønske var å lage et verktøy som med offentlige -og repetitive tall, som vil være et verktøy for både kommunen og næringen, der vi kan se hvordan handelen i bygatene og i Oslos markedsplasser utvikler seg fortløpende.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Pilot

Multiconsult står ansvarlig for både innhold og metode, som baserer seg på én periode (2017). Denne versjonen har derfor ikke et evighets-perspektiv, slik OHF opprinnelig ønsket. Samtidig er tiltaket gjort som en pilot, og det blir opp til Oslo kommune å tilpasse verktøyet slik at det både blir et viktig og praktisk verktøy, og kanskje også et «eksportprodukt» fra Oslo til andre kommuner og myndighet.

Ros og ris

OHF vil gi både komplimenter og kritikk til byregnskapet slik det foreligger nå. Rosen går i første rekke på forslaget om å lage en tredeling: Byregnskap – bybarometer – bytelling, som er en meget interessant tilnærming til oppgaven med å bringe frem mer kunnskap om handel, førsteetasjer og arbeidsplasser, basert på ulike tidsperioder.

Kritikken retter seg i hovedsak mot metoden som ikke har klart å hente data om handel med korte tidsintervaller. Her bør det være mulig med en løsning med data fra f eks likningsvesenet, kemneren eller andre som kan vise tall for omsetning. OHF mener dette er en enkel oppfølging, og noe som bør skje allerede nå i 2019.

OHF ønsker å synliggjøre positive tiltak i Oslo kommune og har derfor lagt Byregnskapet ut på vår nettsider. Vi berømmer tiltaket og resultatet, og synes Oslo kommune fortjener stor heder for dette.

OHF har også fulgt dette opp i de pågående byrådsforhandlinger, se mer om det i saken under.

Leie møtelokaler hos OHF?

Del : fbtw

Visste du at du som medlem i OHF kan leie møtelokaler midt på Karl Johan?

Foreningen har flotte lokaler i Karl Johans gate 37 A som egner seg både for større samlinger og mindre møter. Når vi ikke har egne arrangementer, ønsker vi å gi medlemmene tilbud om å benytte møterommene. For mange har dette kanskje vært en godt bevart hemmelighet?

For oss er dette et perfekt sted å samle våre butikkledere. Med denne beliggenheten midt på Karl Johan, er det enkelt å komme hit, samtidig som det gir oss gode muligheter for en spennende dag. Det blir jo ikke mer sentralt enn dette.

Alexander Arnesen , daglig leder i Sprell

Alexander og Sprell benyttet nylig tilbudet for første gang. I løpet av dagen var de ute på «mystery shopping», diskutere kundereisen, besøkte Sprell sin butikk i Olav Vs gate og avslutte dagen med pizza og teater.

En fornøyd gjeng fra Sprell.

Vi har fortsatt en del ledig kapasitet i høst. Vi serverer frukt, kaffe/te og bistår med catering av lunsj.

Ta kontakt for oversikt over priser og tilgjengelighet:
• e-post: admin@ohf.no
• telefon: 22 40 34 40

Velkommen til oss!

Valget 2019

Del : fbtw

Sist uke bestemte vi hvem som skal være våre folkevalgte i Oslo bystyre. Innbyggerne i nye Viken bestemte samtidig hvem som skal sitte i det nye fylkestinget. Disse er viktige politiske beslutningstakere for utviklingen av handels- og serveringsnæringen i Osloregionen.

OHF har fulgt valgkampen og valget nøye, og grunnen er åpenbar: Våre folkevalgte vil de neste fire årene bestemme viktige rammevilkår for hvordan vi skal lykkes med konkurransekraftige, lønnsomme butikker og serveringssteder. Vi trenger folkevalgte som forstår våre næringer, og som i størst mulig grad lager kloke regler og unngår bestemmelser som skader våre næringer!

OHF gjennomførte i sommer en bred undersøkelse om hvilke saker som er viktigst for våre medlemmer. Transport/mobilitet havnet øverst på listen. Politikk og reguleringer som sikrer byliv og godt med mennesker i ulike bysentrum, er avgjørende for våre næringer. Dette vil vi også følge opp i denne perioden. I tillegg er en stadig mer næringsvennlig offentlig saksbehandling avgjørende for oss. OHF har derfor fremmet noen forslag vi håper å få gjennomført de neste fire årene.

Transport

Viktigst for vår næring er kunder. Derfor trenger vi en transportpolitikk som gjør reisen både bærekraftig, kundeorientert, lett å kombinere med andre reiseformål, og som kunden oppfatter økonomisk forsvarlig. Vi behøver kjøremønsterpolitikk og parkeringsløsninger som sikrer god varelevering og servicetransport. Og viktigst: Transportpolitikken må bygge på kunnskap og fakta slik at endringer ikke skader handel, servering og arbeidsplasser.

Bylivspolitikk

Alle ønsker byliv, også OHF. Det er mange små elementer som hører hjemme i smart sentrums- og bylivspolitikk og flere saker politikerne raskt kan behandle, som for eksempel serveringspolitikk, markedskoordinatorer, leie av gategrunn, renhold og vedlikehold av gategrunnen, lys og skilting.

Kunnskap inn i saksbehandlingen

OHF er opptatt av at det er fakta og opparbeidet kunnskap som styrer byutviklingen, og næringspolitikken. Gode metoder for å fremskaffe slik kunnskap er ikke alltid enkelt, men det er lurt å lære av andres erfaringer.

OHF vil etablere samarbeidsorganisasjoner mellom kommune, gårdeiere og handelsnæringen. Erfaringer fra andre byers innsats i inn- og utland, gir grunn til å tro at dette er en god løsning. New York City, London, Bergen, Fredrikstad og Frankfurt – er gode eksempler på dette. Osloregionen må gjøre det samme, både i Oslo, Lillestrøm og på Ski.

I 2016 fremmet OHF forslaget om byregnskap. Oslo kommune har nå utarbeidet første versjon, og samtidig bedt om en oppdatert versjon i 2019. Vi jubler – men med et lite forbehold – dette byregnskapet er ikke så bra som det kunne ha blitt. Derfor vil vi jobbe for at Oslo forbedrer sitt byregnskap, slik at det kan bli et godt verktøy for å sikre at handelen forblir en del av byutviklingspolitikken.

OHF vil også følge opp forslaget vi fremmet sammen med LO, Oslo Håndverker- og Industriforening og NHO Oslo og Viken i våres: Etablering av Næringsdialogen. Dette er et verktøy som vil sikre at kommunen får bedre kunnskap om fremtidig handel, servering, arbeidsplasser, transport, digitalisering, økonomi, mm. når kommunen lager kommuneplaner for hele Oslo, særlig utenfor sentrum.

Nytt bystyre i Oslo

Oslo bystyre består av 59 representanter. I perioden 2019-2023 vil disse representantene komme fra ni ulike partier. De vil komme fra alle bydeler, med ulik bakgrunn og ulike referanser og preferanser. I disse dager avklares også hvem som skal sitte i hvilke komiteer, og ikke minst hvilke partier som vil utgjøre flertallet for et nytt byråd i Oslo.
At politikk er det muliges kunst, er godt illustrert i en mengde presseoppslag der alle mulige flertallskonstellasjoner i Oslos parlamentariske system er blitt beskrevet. Det er spennende å følge, fordi det er i denne prosessen det blir avgjort hvilke saker eller temaer som blir prioritert i neste bystyreperiode.

Oslo Handelsstands Forening ønsker alle bystyrerepresentanter lykke til, og vil forsøke å etablere en god dialog. Vi mener god næringspolitikk for handel, servering og service må fanges opp i alle politiske sammenhenger – om det er finans, samferdsel, skole, helse eller kultur. Derfor ønsker vi at våre bystyrerepresentanter er nysgjerrig på hvordan Oslo kan styrke sin plass som landets ledende handelssentrum, der du får den beste handelen, den beste serveringen og den beste servicen!

Folkevalgte i Viken

Viken fylke er nå en realitet, og omfatter tidligere Østfold, Akershus, Buskerud samt noen enkeltkommuner. OHF har de siste årene hatt dialog med Akershus Fylkeskommune, særlig i forhold til areal- og transportplaner. Bakgrunnen er at det er store felles interesser mellom Oslo kommune og omkringliggende kommuner for å utvikle hele Osloregionen. Viktige områder er arealplanlegging, transport, næringsvilkår, handel og reguleringer. Vi ser derfor frem mot et godt samarbeid med det nye fylkets politiske ledelse!

Les mer om vår ferske medlems- og befolkningsundersøkelse fra august 2019:

Aktivitetsplan

Del : fbtw

AKTIVITETSPLAN

El-sykler til glede og bittelitt besvær

Del : fbtw

De elektriske sparkesyklene har denne våren blitt en del av bybildet i Oslo sentrum, til fryd for mange – og litt fortvilelse for noen. El-sparkesyklene leies ut uten fast plassering og faller derfor utenfor krav om gateleie. Den eneste reguleringsmyndigheten Bymiljøetaten har i forhold til plassering, er trafikkreglenes bestemmelse om at parkering av sykkel ikke skal være til unødig hinder og ulempe.

Oslo Handelsstands Forening har fått meldinger fra flere næringsdrivende i Oslo om at brukerne av syklene og selskapene som leier dem ut setter igjen sparkesykler slik at de er i veien for butikkene, selv om de står lovlig i forhold til dagens regelverk. Butikkdriverne utrykker et ønske om mer kontroll fra kommunens side med hvor man kan plassere syklene og regulering av bruken.

– Det burde være faste plasser for disse sparkesyklene, kanskje litt mer i kanten på fortauene mot veien, sier Kari Maartmann som driver la Danse i Rådhusgata.

OHF spør Bymiljøetaten om hvordan dette er regulert, eller ikke regulert, idag:

– Vi følger utviklingen med elektriske sparkesykler i bybildet tett, sier Rune Gjøs, divisjonsdirektør for mobilitet i Bymiljøetaten. – El-sparkesyklene leies ut uten fast plassering, såkalt friflyt-system, og faller dermed utenfor den reguleringsmulighet som ligger i Plan- og bygningsloven og regulert utleie av fortauareal. Det vil si at utleie av disse el-sparkesyklene på kommunale fortau, plasser og andre offentlige areal kan skje uten avtale med Bymiljøetaten eller bydelene. El-sparkesyklene ble gjennom en endring av forskrift om krav for sykkel definert som sykkel, (endret av Samferdselsdepartementet i fjor høst). I trafikkreglene §18, 4. ledd står det: Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe, fortsetter han.

– Det vil si at per dags dato er eneste reguleringsmyndighet som Bymiljøetaten har knyttet opp mot trafikkreglenes bestemmelse, at parkering av sykkel ikke skal være til unødig hinder og ulempe, sier han.

Hvilke tiltak har dere gjort eller planlegger dere å gjøre for å organisere denne bruken, som sikrer dagens fleksibilitet og samtidig gir litt mer ryddighet i hvor de blir hensatt og brukt?

– Vi har laget et brev som vi sender til tilbyderne av stativløse bysykler og el-sparkesykler. Her utrykker vi Bymiljøetatens forventninger til aktørene. Med hjemmel i trafikkreglene har vi en klar forventning om at el-sparkesykler ikke skal hensettes slik at de bidrar til trafikkfare eller redusert fremkommelighet på fortau. Vi startet etter påske å ta inn el-sparkesykler som blokkerte for ferdsel på fortau. Foreløpig kan tilbyderne hente disse syklene vederlagsfritt på inntauingstomten til Bymiljøetaten på Ulven, men vi vurderer å innføre et gebyr, sier Gjøs.

– Vi er også å gang med å lage et forslag til endring i politivedtekten slik at Bymiljøetaten i større grad kan regulere el-sparkesykler på offentlig grunn, spesielt for å kunne forhindre forsøpling. Endring i politivedtektene må godkjennes av Politidirektoratet.

Tilbyderne som er aktive i Oslo er VOI, TIER, ZVIPP, FLASH og RYDE. Kontaktinfo finnes på nettsidene til disse.

OHF følger mobilitetsmarkedet tett og samarbeider med Bymiljøetaten og andre om utvikling av fremtidens tranport. Har du inspill i saken? Send en e-post til jonanders@ohf.no.

Styret i Strøksforeningen Karl Johan

Del : fbtw

Iselin Lien
Styreleder
Regionssjef i Urban
iselin.lien@urban.no

Cecilie Gustafson
Styremedlem
Butikksjef David Andersen Karl Johan

Karoline Røste Fossen
Styremedlem
Butikksjef Cubus Karl Johan
karolinerf@hotmail.com

Lene Ø. Christiansen
Styremedlem
Butikksjef Vero Moda Karl Johan
lenechr83@hotmail.com

Rosanna Valenzuela
Styremedlem / Markedsføring og sosiale medier
Butikksjef Victoria’s Secret
Karl Johan og Oslo City
rvalenzuela@amarla.com

Lars Fredriksen
Daglig leder i Strøksforeningen Karl Johan
Utviklingssjef i OHF
lars@ohf.no

Martha Liliana Clementsen
Styremedlem i Young Retailers
Markedsføring, webside og sosiale medier
martha@youngretailers.no

Hvem er fremtidens kunde?

Del : fbtw


Folk krever bærekraftige produkter og vil leve sunnere liv, og de forventer at vår bransje leverer og viser åpenhet. Du kan kalle det innovasjon, disrupsjon eller bærekraft. Men for oss dreier det seg om det vi alle har felles i handel og servering – vi elsker kundene våre!  

Temaet for Oslokonferansen 20. juni er fremtidens kunde. Vi samler fagfolk fra små og store virksomheter i handel og servering, og forskere og innovatører til en inspirerende dag hvor vi skal belyse fremtidens utfordringer fra alle kanter.

OSLOKONFERANSEN 2019 ER DESSVERRE AVLYST! MEN VI VIL BELYSE DE SAMME TEMAENE PÅ VÅRE ANDRE ARRANGEMENTER UTOVER HØSTEN. VI SEES DER!

Fortsatt kjøpesentervekst i Oslo og Akershus

Del : fbtw

I årets to første måneder økte omsetningen for kjøpesentrene i Oslo og Akershus med rundt 1 prosent. Sterkest var veksten i Oslo med 1,2 prosent mens den i Akershus økte med 0,5 prosent. Kjøpesentrene i Oslo og Akershus hadde vekst i samtlige bransjer med unntak av i spesialbutikkene og kles-, sko- og veskebutikkene, der omsetningen gikk ned med 1,3 prosent i begge bransjer. Det er litt for tidlig å spå, men fortsetter denne trenden så kan vi håpe på at nedgangen innen denne kategorien er i ferd med å flate ut.

Rekordvekst i serveringsbransjen på kjøpesentre i januar og februar

Den sterke veksten i omsetning i servering på fjorårets 6,9 prosent fortsetter også inn i 2019. I januar og februar økte omsetningen i Oslo med hele 16,5 prosent. Noe som må sies å være formidabelt. Den store veksten har sammenheng med at det ble etablert en rekke spisesteder på kjøpesentrene i 2018, så mange av spisestedene har ikke sammenlignbare tall. For servering blant kjøpesentrene i Oslo sentrum var veksten på 3,5 prosent, noe som også må sies å være bra etter sterk vekst i 2018 på 7 prosent.

Kilde: Kvarud analyse.

LES MER…