Forlenget periode med sikringstiltak i Karl Johans gate

Del : fbtw

Midlertidige, fysiske sikringstiltak i Karl Johans gate har vært både til glede og besvær. Blomsterurner er vesentlig bedre enn betongrør, men vi opplever at det enkelte steder er for mange hinder, og etterlyser at flere av urnene byttes ut med benker og sittemuligheter for å sørge for at flere oppholder seg lenger i gaten.

Det gikk nylig ut nabovarsel i forbindelse med forlengelse av de midlertidige, fysiske sikringstiltakene i Karl Johans gate. Både Oslo Handelsstands Forening og Strøksforeningen Karl Johan har brukt anledningen til å gi ros og ris og komme med konstruktive endringsforslag.

– Varelevering kan være utfordrende, og for å unngå uhell, har vi oppfordret Bymiljøetaten til å etablere en ordning med gateverter som kan veilede eller bistå med kjøring til og fra virksomhetene. Det kan til tider være trangt om plassen når vareleverandører og kjøretøy til bygge- og anleggsarbeider skal ferdes blant fotgjengere og syklister.

Næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen

Videre påpeker Henriksen at enkelte urner er uheldig plassert, og her bør det være større fleksibilitet for å få flyttet og justert plasseringen av urner, spesielt knyttet til arrangementer som julegateåpning og markedsdager. OHF bør også få bedre og tidligere varsel om nødvendige endringer i sikkerhetstiltakene knyttet til statsbesøk, bygge- og anleggsarbeider osv. Videre mener vi at det er Oslo kommune, og ikke næringsaktører, som bør bekoste nødvendige flyttinger av sikringstiltak.

Ny lov om dagligvarebransjen

Del : fbtw

Regjeringen har fremmet en ny lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen. Formålet er å redusere konfliktnivået i en bransje som i dag er preget av utfordringer som blant annet få aktører og store etableringshindringer.

– Målet med denne loven er mer ryddige forhandlinger i dagligvarebransjen, og mer forutsigbare avtaler mellom dagligvarekjedene og deres leverandører. Vi ønsker bedre utvalg i dagligvarebutikkene og lavere priser til forbrukerne.

– Mange aktører forteller om utfordringer som mangel på skriftlige avtaler og etterligninger av avtalemotpartenes produkter. Målet med loven er å rydde opp i slike uryddige forhold.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fredag 6. desember la Regjeringen frem loven om god handelsskikk som skal behandles i Stortinget. Et nytt dagligvaretilsyn skal håndheve loven. Det legges opp til at håndhevingen av loven først og fremst skal skje gjennom veiledning og informasjonsarbeid mot bedriftene. Sterkere virkemidler kan tas i bruk dersom dette ikke virker.

Tøff konkurranse

Den utfordrende konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet må møtes gjennom flere tiltak. Derfor har regjeringen gitt mer penger til Konkurransetilsynet for at de skal etterforske flere saker om mulig brudd på konkurranseloven. Konkurransetilsynet skal dessuten drive med mer omfattende markedsovervåkning.
Konkurransetilsynet har i tillegg kartlagt dagligvarekjedenes innkjøpspriser, som viser at det er store forskjeller. Regjeringen skal ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i innkjøpspriser.

Regjeringen skal også legge frem en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet våren 2020. Der vil flere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen bli vurdert.

– Utfordringene i dagligvaremarkedet er sammensatte. Det er behov for en rekke ulike typer tiltak for å bedre situasjonen, og vi er godt i gang.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Har ventet på lovforslaget

– Næringsministeren talte om behovet for endringer i dagligvarebransjen da han deltok på møtet hos OHF i april 2018, og vi har derfor ventet at et slikt forslag ville komme. Statsråden var også på besøk hos vårt medlem, og leder av OHFs Dagligvaregruppe Claus Eriksen, der han fremhevet viktige forhold som trenger å bli fulgt opp.

Administrerende direktør i OHF, Bjørn Næss.

OHF er mindre trygg på hvorvidt en lov og et nytt tilsyn er det rette svaret på behovene til våre kunder og våre medlemsbedrifter.

– Vi vil se nærmere på regjeringens forslag, og informere våre lokale stortingsrepresentanter om hva vi mener om forslagets innhold. Men; den store elefanten i rommet er tross alt vernet av matproduksjonen i Norge, og den effekt det har på pris og tilbud. Vi kan ikke se at dette løses gjennom hverken et tilsyn, eller lovhjemler som ikke gjør mer enn hva avtaleretten o.a. har regulert i Norge i mange år allerede.

Administrerende direktør i OHF, Bjørn Næss.

Nærmere om lovforslaget fra regjeringen:

  • Loven gjelder for forhandlinger og avtaler mellom leverandører av dagligvarer og videreformidlere/detaljister.
  • God handelsskikk skal være basert på redelighet, forutberegnelighet og lojalitet.
  • Loven slår fast at partene skal gi hverandre den informasjonen som kreves for å skjønne hva avtalen betyr for dem. Dette kan for eksempel være informasjon om grunnlaget for beregning av rabatter.
  • Der en part har gjort en investering i tillit til et samarbeid, skal den andre parten ikke opptre på en måte som er i strid med de berettigede forventningene som lå til grunn for investeringen.
  • Loven krever at avtalene som inngås mellom dagligvarekjeder og deres leverandører er skriftlige og klare. En av partene kan ikke gjøre ensidig endre en avtale.
  • Avtaler mellom dagligvarekjeder og leverandører skal inneholde regler om ansvar for håndtering av svinn og reklamasjoner, og om oppsigelser og fjerning av varer fra sortimentet (delisting).
  • Loven inneholder også et forbud mot etterligninger av avtalepartens produkter, for eksempel i forbindelse med utvikling og markedsføring av egne merkevarer.
  • Det er forbudt å benytte ord og handlinger som kan fremkalle alvorlig frykt, for eksempel trusler om utilbørlige represalier eller spredning av usann informasjon.

Black Friday og salg hele uka!

Del : fbtw

Omsetningen Black Friday gikk ned med en prosent sammenlignet med i fjor. Samtidig økte omsetningen i Black Week med hele 6,6 prosent.

Ukene før jul er viktige for handelen og omsetningen i uke 48 økte med 36,6 prosent i forhold til samme uke i 2018. Den kraftige veksten skyldes at Black Friday ble avholdt i uke 47 i fjor.

Hus og hjem økte mest

Det er særlig butikker innen hus og hjem som har bidratt til veksten i Black Week. Butikker innen hus og hjem fikk en pangstart på julehandelen og omsatte for 17 prosent mer enn Black Week i fjor.

Spesialbutikkene og butikkene innen mat og drikke økte omsetningen med rundt seks prosent. Butikker med klær, sko og vesker hadde en omsetningsnedgang på nesten 5 prosent i forhold til Black Week i fjor.

Black Week vokser

Black Friday har gitt nye omsetningsrekorder hvert eneste år siden 2015. Mens veksten på Black Friday har vært høyere enn Black Week i perioden 2015-2017, har veksten de to siste årene vært høyere i Black Week enn på selve Black Friday.

*Tallene er hentet fra Kvarud Analyse og baserer seg på tall fra 190 kjøpesentre.

Ny byrådserklæring i Oslo

Del : fbtw

Mer handel og arbeidsplasser?

Denne uken har det skjedd mange viktige ting i Oslopolitikken. Det nyvalgte bystyret konstituerte seg, nytt byråd ble utpekt av byrådslederen og en ny byrådserklæring ble presentert av byrådsleder Raymond Johansen (AP).

Byrådserklæringen er viktig, den setter mål for hva vi kan vente ut av byens folkevalgte de neste fire årene, og i noe grad hvilke tiltak og handlinger som vil kunne skje. En byrådserklæring har som regel alltid noe som alle er enig i : Det er ikke vanskelig å være enig i at vi alle ønsker en trygg by, med gode gater og arbeidsplasser. Derfor er også OHF enig i mye av det som står i byrådserklæringen. Når det gjelder tiltak for å oppnå målene, er det ofte større grunn for reservasjon. Det kan være at det mangler tiltak for å oppnå målene, eller at tiltak ikke er riktige eller tilstrekkelige.

Har byrådet forstått handelsnæringens behov og utfordringer? Kan vi få øye på en holdning fra byrådspartiene der de vil styrke handelsnæringen, og sikre arbeidsplasser og omsetning i våre næringer? Underveis i forhandlingene fremmet vi forslag til politikk om dette gjennom å fokusere på transport, bylivstiltak og mer kunnskap om handelen inn i forvaltningen.

Mobilitet

OHF mener transportløsninger eller mobilitet for både kunder, ansatte, varer og tjenester er det viktigste som våre folkevalgte må ordne. Hva som blir retoriske øvelser innen transport, og hva som blir viktige innskjerpinger i fremkommelighet og fremkomstmidler, gjenstår å se. Det loves mer innsats og ressurser til kollektivtrafikken, og bilen er fortsatt et objekt som skal hindres eller fjernes. Det er samtidig ikke foreslått flere bilfrie sentrumsområder, noe som kan jo tyde på en erkjennelse om at ulike transportmidler må til for å få byen til å fungere.

Utslippsfrie biler

Et radikalt tiltak er at det ikke skal være lov å kjøre med annet enn utslippsfrie biler i Oslo sentrum fra 2020. Fra 2023 må alle lette varebiler være utslippsfrie. Det er også en rekke andre tiltak om omhandler bilbruk i Oslo, og mange av disse må vi se kritisk på. Den politiske ledelsen i Oslo ønsker en kraftig omlegging av byens transportbruk, men det må være både mulig å tilpasse, slik at handel og næringsliv kan beholde sin konkurransekraft.
Det er dessuten en gjennomgangstone at formålet er mer en «krig» mot bil, fremfor en politikk som skal hindre ulemper og fremme god mobilitet. Et eksempel er at «Det skal alltid lønne seg å velge utslippsfri bil, samtidig som elbiler også gradvis må betale for plassen de tar opp i byen.»

Oslopakkene

Vi advarer sterkt mot å løpe bort fra inngåtte avtaler i Oslopakke III. Oslopakkene mellom Oslo og Akershus/Viken er utrolig viktige for å få på plass god infrastruktur, og bygge Oslo byregion for alle menneskene som hører hjemme i denne storbyregionen. Samtidig er det flere saker vi kan støtte opp rundt, som bedre og billigere kollektivtilbud og å bruke Ruter-appen til sømløs transport med bysykler, bildeling og el-sparkesykler. Byrådet varsler flere konflikter mellom sykkelveier og annen gatebruk. Vi advarer regelmessig Oslo kommune mot å forsere sykkeltiltak til skade for lokal handel.

Vi vil ha sentrumskontor!

Til sist i denne runden: Forrige byrådserklæring fra de samme partier lovet å «etablere et sentrumssamarbeid (…) for å profilere Oslo sentrum bedre, koordinere aktiviteter og sikre bedre varelevering for handelen.» Dette ble ikke gjort. I denne erklæringen kan vi lese «Etablere en tjeneste for koordinering av byliv, handel og aktivitet».

Et organisert samarbeid vil gi muligheter, ideer og gode samarbeidsløsninger. Dette får vi ikke om alle jobber i silo med å arrangere markedsdager, julegateåpninger, sportsarrangementer, samle kunnskap om transport, uklare åpningstider og mye mer. Det er vanskelig å forstå hvorfor samarbeid skremmer byrådet fra å gjennomføre dette – les brev fra byråd for byutvikling.

Vi vet ikke om byrådserklæringen gir grunn til optimisme om at vi endelig skal få på plass et sentrumskontor med koordineringsfunksjon. I dette som med mangt annet får vi si: «The proof is in the pudding»!

PS: Vi gratulerer alle folkevalgte med de viktige verv som ordfører, varaordfører, byråder, utvalgsledere, bystyremedlemmer m.fl.! Det bør ikke være en overraskelse for noen av dere, at dere vil snart få besøk av OHF!

OHF engasjerer seg i Norsk Sentrumsutvikling

Del : fbtw

Utviklingen av Oslo sentrum er en av våre viktigste oppgaver i OHF. Som hovedstad, er det likevel mye å lære av mindre byer og næringsforeninger rundt omkring i landet. OFH er medlem i Norsk Sentrumsutvikling (NSU) og adm. dir. Bjørn Næss sitter nå i NSUs styre.

Deltagelse i NSU gir oss tilgang til et nettverk med de fleste andre byene i Norge. OHF har mye å lære av andre norske byer. Gjennom en styreplass har vi mulighet til å bidra til denne foreningens prioritering av saker og oppgaver.

Bjørn Næss, adm.dir. i OHF

Hva er NSU?

NSU er en medlemsorganisasjon med 45 sentrums-/næringsforeninger, grunneiersammenslutninger og kommuner over hele landet. NSU arbeider for at statlige og kommunale myndigheter gjennom offensiv politikk skal gi rammevilkår for at sentrum i norske byer skal være attraktive arenaer for handel, tjenesteyting, opplevelse og boligetablering med funksjonell og miljøvennlig infrastruktur.

Årlig konferanse – viktig møteplass

Hvert år arrangerer NSU den årlige Sentrumskonferansen sammen med Kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette har utviklet seg til å bli den viktigste møteplassen for sentrumsutvikling i Norge. Årets konferanse ble holdt i Bodø i september, mens Drammen blir målet for neste års konferanse.

Styret i NSU var nylig samlet til strategidiskusjoner hos Oslo Handelsstandsforening. Fra venstre: Anne Woie (StavangerKommune), Steinar Kristoffersen (Bergen Sentrum AS), Bjørn Næss (OHF), Kristin Gustavsen (Stavanger Sentrum AS), Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad Næringsforening), Lisbeth Iversen (Arendal kommune), og Svein Erik Nordbotten (Midtbyen Management AS).

Fjern toll på tekstil – for alle!

Del : fbtw

Stortinget vedtok i fjor at 350-kronersgrensen skulle fjernes. Det er bra – det skaper like konkurransevilkår. Når regjeringen nå foreslår å innføre tollfritak for utenlandsk handel med klær under 3000 kroner fra 1. april neste år, er det et stort steg tilbake for alle som driver tekstilhandel i Norge.

Nå for utenlandske nettbutikker enda større konkurransefordeler mot norske kjøpmenn. Det kommer til å gå utover både arbeidsplasser og inntekter til staten.

Toll på sportsartikler, klær og andre tekstiler kan komme opp i 10,7 prosent. Dersom utenlandske aktører slipper unna et kronglete moms- og tollsystem og i tillegg kan selge varene mer enn 10 prosent rimeligere enn norske aktører, blir det ikke enkelt å drive klesbutikk i Norge. Konkurransesituasjonen på varer under 3000 kroner blir rett og slett knallhard. Kan politikerne våre leve med en slik konkurransevridning? Det tror vi ikke at handelen kan!

– Regnestykket er enkelt. På et plagg til 3000 kroner, vil en utenlandsk aktør slippe unna 321 kroner i toll og kunne tilby en utpris på 2 679 kroner, sier adm.dir. Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

Handelen i Oslo sentrum er svært tekstiltung og en slik konkurransevridning vil ramme sentrumshandelen hardt, fortsetter Næss som også frykter at norske selskaper vil flytte arbeidsplasser ut av landet for å kunne konkurrere med utenlandske aktører.

Bjørn Næss, adm.dir. i OHF

Ferner Jacobsen tar grep

Vi har vært i dialog med daglig leder og eier av Ferner Jacobsen, Calle Ferner, som helst ser at regjeringen trekker tilbake forslaget om tollfri handel, slik at han kan selge varer på samme premisser som utenlandske nettaktører. Han ser at kunden kan spare rundt 10 prosent på enkelte varer, men har også tiltak som kan møte en slik konkurransevridning.

Vi håper selvsagt at også nettkjøperne velger å handle via våre kanaler. Hos oss har kundene mulighet til å opparbeide seg 15 prosent bonus på alle kjøp de gjør til ordinære priser, noe som betyr at de får en bedre pris hos oss enn via utenlandske nettbutikker.

Calle Ferner, eier og daglig leder av Ferner Jacobsen

Sykkelfelt blir hinder for næringen i Bygdøy allé

Del : fbtw

For første gang planlegger Oslo kommune å erstatte ett kollektivfelt med sykkelvei i begge retninger. Det betyr all stopp forbudt, umulig varelevering og kanskje enda mer forurensning fra biler og busser som stanger i kø i Bygdøy allé!

I slutten av september gikk det ut informasjon til beboere og næringsdrivende om at tiltak vil starte opp tidligst andre halvdel av oktober.

Vi frykter at all stans forbudt vil føre til både kundeflukt og vanskeligheter med varelevering for de som driver næring i Bygdøy allé.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF

Dette er et midlertidig tiltak, men det er ikke god nok grunn nok til at det hele skjer som eksperiment. Bymiljøetaten i Oslo kommune ser ut til å tro at de bare kan teste nye idéer, uten å ta hensyn til de som driver næring eller bor i området. Vi er sjokkert over hvor lite kommunen velger å innhente av kunnskap om hvordan tiltaket vil påvirke næringsdrivende, før de fremmer sine løsninger, tordner Henriksen og har en klar oppfordring til Oslo kommune: Oslos samferdselspolitiske leder og øvrige politikere, må styre transportpolitikken med kunnskap om hvordan næringer, handel og byliv styrkes – og ikke hvorvidt vi kan få noen flere syklister i sentrum.

Etterlyser kunnskapsbaserte løsninger
OHF kan ikke se at Bymiljøetaten (BYM) har foretatt noen form for kunnskapsinnhenting om de enkelte virksomheters transportbehov for varer eller kunder og forslaget fremstår som at Bymiljøetaen antar at transportbehovet er likt for alle og at enkelte oppstillingsplasser vil være tilfredsstillende for et mangfoldig handels- og servicetilbud.

Vi utfordrer BYM om å undersøke hvilke vareleveringsbehov næringsdrivende i Bygdøy allé har før tiltaket gjennomføres. Vi er trygge på at BYM vil bli overrasket over transportbehovet for å frakte varer både inn og ut av forretningene, og at det kan være store forskjeller i behovet til for eksempel O. Fjelberg Fisk & Vilt, et advokatkontor og Martine Barneklær.

Vi forstår det slik at BYM oppfatter at oppstillingsplasser tilfeldig plassert langs Bygdøy Alle, eller i sidegater, vil tilfredsstille de ulike virksomhetene i gaten.
Samtidig kan det se ut til at BYM uttrykker et kunnskapsbehov, da dere søker kunnskap om hvordan dette tiltaket vil slå ut for den enkelte:

«Virksomheter som har hatt mulighet til å levere varer utenom rushtid fra østgående kjørefelt vil ikke lenger ha denne muligheten (varelevering) (forf. anf.)). (…) I prøveperioden ønsker Bymiljøetaten innspill og tilbakemeldinger fra næringsdrivende i Bygdøy allé om hvordan varelevering og -henting kan foregå på best mulig måte i en permanent situasjon med sykkelfelt. Vi ønsker også tilbakemeldinger for å kunne justere løsningen i prøveperioden.»

Det er på grensen til det skjødesløse at kommunen vil igangsette dramatiske tiltak som fjerner varelevering i en prøvetid, uten å ha gått grundig gjennom det faktiske behovet i forkant. OHF har i sin høringsuttalelse oppfordret kommunen på det sterkeste om ikke å igangsette dette tiltaket før nødvendige undersøkelser og fakta er innhentet, og tiltak fra kommunens side blir tilpasset de næringsdrivendes behov.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF

Byliv, handel, arbeidsplasser og transport!

Del : fbtw

Kronikk

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHFpublisert i kortversjon i Dagsavisen 21.10.19

Handel og servering er næringene som skaper flest arbeidsplasser og store skatteinntekter i Osloregionen. Disse næringene trenger kunder, ansatte og varer, i tillegg til teknologisk utvikling, nye forretningsmodeller, stabil økonomisk politikk og godt regelverk og konkurransedyktige vilkår. Men, uten varer, kunder og ansatte blir det lite behov for alt det andre.

Derfor har OHFs medlemmer satt transport (mobilitet) som den aller viktigste politiske rammefaktoren for fortsatt konkurransedyktig og bærekraftig handelsnæring i vår region. Transportpolitikken blir truet på mange måter. Den teknologiske utviklingen og prisnivået på transport er markedsutvikling, og noe vi som næringsdrivende bare må tilpasse oss. At samferdselspolitikken ikke er god nok, er derimot noe våre politikere må ta på alvor.

Vi trenger å ta opp tre viktige saker:
1) Behovet for en næringsvennlig, helhetlig løsning for hele regionen.
2) Mobilitet i hele byen, for både kunder, ansatte og varer.
3) Kunnskapsbasert samferdselspolitikk.

Oslopakkene har vært en suksess for Oslos innbyggere og næringsliv, både i form av gjennomføringskraft og transporteffekt. En samlet løsning for veiutbygging, kollektivtilbud og stort geografisk nedslagsfelt har vært nødvendige og viktige faktorer i den gode utvikling Oslo har hatt de siste 30 årene. Men vi er ikke ferdige. Løsninger der behovene til både den som skal på jobb eller skole, den som skal handle eller på kulturopplevelse, den som skal frakte varer, og til den som skal levere en tjeneste, står i sentrum for samferdselspolitikken. Vi oppfordrer på det sterkeste at politikerne ikke gjør noe som skaper risiko for det gode samarbeidet som har vært mellom Oslo, Akershus og staten i vår region (av noen kalt et faglig og administrativt fellesskap). Den dagen Viken og Oslo ikke lengre står ved sine avtaler, og statens samferdselsmyndigheter kan velge å prioritere andre deler av landet fremfor vår byregion – da taper våre bedrifter, arbeidsplassene og alles byliv. Med andre ord – MDG, Høyre, AP og alle dere andre: Ikke bøll med Oslopakkene!

Mobilitet. De siste fire årene har transportpolitikk i Oslo vært preget av sentrumspolitikk, og et bilfritt sentrum. OHF har påpekt at det ikke er så mye privatbilisme som preger Oslo sentrum, men dette har vært en viktig symbolsak for politikerne. Om vi har åtte eller 12 prosent syklister i sentrum, eller syv eller 11 prosent bilister, betyr nok mindre for bylivet på lang sikt, sammenliknet med vår evne til å skape forutsigbare og langsiktige løsninger med knutepunkter (holdeplasser) for bedre persontransport, stabile kjøremønstre for vare- og servicelevering, og godt vedlikehold av gater. I sentrum har vi observert en ‘politisk krig’ om ulike transportformer, fremfor politikk om hvordan de ulike transportbehovene skal dekkes. Nå advarer vi mot å bruke den samme taktikken i resten av Oslo.

Oslo har mange viktige knutepunkter som over tid vil kunne styrkes som nye bysentra der mennesker kan møtes og skape byliv. Da MÅ politikken og reguleringen være egnet til å skape enkel mobilitet. Det holder ikke med en generell politisk erklæring om at «varelevering skal kunne finne sted» eller at «vi forventer at kundens transportbehov skal være sikret». Politikerne må dykke dypt inn i de enkelte saker, og se hvordan en parkeringsnorm kan være egnet til enten å drepe eller fremme handel på Tåsen, Karlsrud eller Røa. Utforming av T-banestasjoner og næringsbygg er avgjørende for hvorvidt kunder ønsker å komme, om det er mulig å få levert varer, eller hvorvidt sykkeltraseer gjør at estetiske verdier forringes.

Kunnskap om byens handel, næringsliv og transportbruk må komme i forkant av vedtak og midlertidige tiltak. I dag opplever OHF og våre medlemmer at byens politikere ikke søker kunnskap, men bare durer i vei med prosjekter, tiltak og midlertidige utprøvinger. Noen eksempler er piloter som byrådet har gjort gjennom utelivskontor og malte sirkler på asfalten. Vi har også opplevd eksperimenter i Thereses gate, Markveien m.m. der p-plasser skulle fjernes som et forsøk, uten tanke om hvordan dette påvirket de som skaper lys i første-etasjene i gaten.

Vi har nylig fått varsel om nok et kommunalt eksperiment. Kollektivfeltet i Bygdøy Allé skal fjernes, sykkelfelt skal males opp og varelevering skal hindres. Og det hele skjer som et forsøk. Bymiljøetaten i Oslo kommune ser ut til å tro at de bare kan teste nye idéer, uten å ta hensyn til de som driver næring eller bor i området. Vi er sjokkert over hvor lite kommunen velger å innhente av kunnskap om hvordan tiltaket vil påvirke næringsdrivende, før de fremmer sine løsninger. Vår oppfordring er derfor klar: Oslos samferdselspolitiske leder og øvrige politikere, må styre transportpolitikken på kunnskap om hvordan næringer, handel og byliv styrkes – og ikke hvorvidt vi kan få noen flere syklister i sentrum.

Byregnskap Oslo 2017: Utvikling for handel og næring

Del : fbtw

I desember 2016 la Oslo Handelsstands Forening frem forslaget om å etablere «Byregnskap» for Oslo. Dette ble positivt mottatt og nylig ferdigstilte kommunen, gjennom sin underleverandør Multiconsult, første versjon av Byregnskap Oslo.

Vårt ønske var å lage et verktøy som med offentlige -og repetitive tall, som vil være et verktøy for både kommunen og næringen, der vi kan se hvordan handelen i bygatene og i Oslos markedsplasser utvikler seg fortløpende.

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.

Pilot

Multiconsult står ansvarlig for både innhold og metode, som baserer seg på én periode (2017). Denne versjonen har derfor ikke et evighets-perspektiv, slik OHF opprinnelig ønsket. Samtidig er tiltaket gjort som en pilot, og det blir opp til Oslo kommune å tilpasse verktøyet slik at det både blir et viktig og praktisk verktøy, og kanskje også et «eksportprodukt» fra Oslo til andre kommuner og myndighet.

Ros og ris

OHF vil gi både komplimenter og kritikk til byregnskapet slik det foreligger nå. Rosen går i første rekke på forslaget om å lage en tredeling: Byregnskap – bybarometer – bytelling, som er en meget interessant tilnærming til oppgaven med å bringe frem mer kunnskap om handel, førsteetasjer og arbeidsplasser, basert på ulike tidsperioder.

Kritikken retter seg i hovedsak mot metoden som ikke har klart å hente data om handel med korte tidsintervaller. Her bør det være mulig med en løsning med data fra f eks likningsvesenet, kemneren eller andre som kan vise tall for omsetning. OHF mener dette er en enkel oppfølging, og noe som bør skje allerede nå i 2019.

OHF ønsker å synliggjøre positive tiltak i Oslo kommune og har derfor lagt Byregnskapet ut på vår nettsider. Vi berømmer tiltaket og resultatet, og synes Oslo kommune fortjener stor heder for dette.

OHF har også fulgt dette opp i de pågående byrådsforhandlinger, se mer om det i saken under.

Leie møtelokaler hos OHF?

Del : fbtw

Visste du at du som medlem i OHF kan leie møtelokaler midt på Karl Johan?

Foreningen har flotte lokaler i Karl Johans gate 37 A som egner seg både for større samlinger og mindre møter. Når vi ikke har egne arrangementer, ønsker vi å gi medlemmene tilbud om å benytte møterommene. For mange har dette kanskje vært en godt bevart hemmelighet?

For oss er dette et perfekt sted å samle våre butikkledere. Med denne beliggenheten midt på Karl Johan, er det enkelt å komme hit, samtidig som det gir oss gode muligheter for en spennende dag. Det blir jo ikke mer sentralt enn dette.

Alexander Arnesen , daglig leder i Sprell

Alexander og Sprell benyttet nylig tilbudet for første gang. I løpet av dagen var de ute på «mystery shopping», diskutere kundereisen, besøkte Sprell sin butikk i Olav Vs gate og avslutte dagen med pizza og teater.

En fornøyd gjeng fra Sprell.

Vi har fortsatt en del ledig kapasitet i høst. Vi serverer frukt, kaffe/te og bistår med catering av lunsj.

Ta kontakt for oversikt over priser og tilgjengelighet:
• e-post: admin@ohf.no
• telefon: 22 40 34 40

Velkommen til oss!