De viktigste endringene i arbeidsmiljølloven

Del : fbtw

– OHF er positive til de nye endringene og mener dette er et skritt i riktig retning, sier Lars Fredriksen, utviklingssjef i OHF.

Han mener endringene vil være positivt for de som sliter med å komme inn i arbeidslivet, samt for bedrifter som skal rekruttere.
– For detaljhandelsbransjen er det nok utvidelsen av adgangen til midlertidig ansettelse som vil få størst betydning, mener Fredriksen.
Her gis arbeidsgiver mulighet til å ta i bruk midlertidig arbediskraft i inntil 12 måneder.

Loven fastsetter tre viktige begrensninger når det gjelder ansettelse av midlertidig arbeidskraft, samt gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

1. Karantenetid: Bedriften kan ikke benytte adgangen til vilkårsløs, midlertidig ansettelse suksessivt. Etter at en eller flere arbeidstakere har vært ansatt på midlertidig kontrakt uten vilkå i 12 måneder, må arbeidsgiver vente 12 måneder før det kan ansettes ny arbeidstaker midlertidig til å utføre arbeidsoppgaver av samme art (samme midlertidig stilling).
2. Begrenset antall: Maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten (juridisk enhet) kan til enhver tid jobbe på midlertidige kontrakter uten vilkår. Likvel vil det alltid være tillatt at minst en arbeidstaker kan være ansatt på generelt grunnlag, hvilket er nødvendig for at ordningen skal virke i bedrifter med færre enn seks ansatte.
3. Begrensninger på gjennomsnittsberegning: Det skal ikke være adgang til å inngå indiviuelle avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med arbeidstakere som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag etter den nye lovhjemmelen.

Kravet til individuell arbeidsavtale, og at det må fremgå klart at ansettelsen er midlertidig, gjelder fortsatt. Det må også stå hvor lenge ansettelsen skal vare. I tillegg gjelder fortsatt kravet til at bedrifter som bruker adgangen til å ansette midlertidig, gjennomfører drøftinger med de tillitsvalgte om denne bruken en gang i året.

Færre seniorer?
En annen vesentlig endring i loven er at allmennaldersgrensen heves til 72 år fra 1. juli. I tillegg skal det ikke lenger være tillatt med lavere bedriftsintern grense enn 70 år. Prognosen antar at dagens 18-åringer vil ha en gjennomsnittlig avgang fra arbeidslivet når de er 60 år. I dag står kun omlag 20 prosen i stillingen til man er 70 år.
– Det er viktig å øke arbeidsstyrken, men at grensen heves til 72 år gir bare marginal bedring, mener Fredriksen.

Han mener det derimot kan virke mot sin hensikt, og at resultatet heller blir at bedriftene kvier seg mot å ansette seniorer.
– Konsekvensen av gapet mellom reell avgang fra arbeidslivet og den formelle pensjonsalder, tyder på at dette tiltaket ikke vil øke sysselsettingen i betydelig grad, sier Fredriksen.

Kan arbeid flere søndager på rad
Av betydning for handelen er også endringen som gir adgang til å kunne arbeid flere søndager på rad.
– Dette vil bidra til at handels- og servicebedrifter kan planlegge turnusen sin i større utstrekning, med større forutsigbarhet, og mer bedre fleksibilitet enn tidligere, mener Fredriksen.

Han mener det er et steg i riktig retning at man kan arbeide tre søndager på rad, men mener det er synd at man ikke gikk inn for de opprinnelige fem søndagene, som var forslaget.