En ny Operaallmenning Nord vil sikre Fjordbyen

Del : fbtw

OHF har mottatt varsel om start av detaljregulering av Christian Frederiks plass i Oslo, også kjent som Operaallmenningen Nord.
Vi gir stor støtte til tiltaket, samt komme med enkelte innspill til planarbeidet.

Utviklingen av Operaallmenningen har stor betydning for bysentrum og Bjørvika i Oslo. Bjørvika har betydelig utfordringer, etter vårt syn, når det gjelder liv i gatene og en levende by. Området er meget pent etter de senere års utvikling og byggeprosjekter, men vi er og har vært bekymret for hvordan Oslos innbyggere og gjester vil kunne bruke dette området. Vårt inntrykk er at området er i for stor grad er et gjennomfartssted, men lite tilrettelagt for handel, servering og kommersielle tilbud.
Plan og bygningsetaten beskriver målsetningen ved tiltak rundt Operaallmenningen Nord slik (plannotat av 30.04.2015):
«(…) plasser, torg, parker og bygater bør dimensjoneres så de ikke bare håndterer gangtrafikk, men også innbyr til opphold».
I den sammenheng er vi svært opptatt av å unngå ytterligere tiltak som kan hindre folk i å bruke området. Utforming og bruk av Christian Fredriks plass er et ypperlig eksempel på hvordan byrom kan enten fremme eller skremme folk bort. Et innbydende og praktisk utformet Operaallmenning Nord, vil utgjøre en nøkkel for å gjøre Bjørvika tilgjengelig for mennesker i byen vår. En attraktivt Operaallmenning Nord vil trekke folk til området, som etterhvert vil forplante seg videre i hele området. Attraktivitet er i denne sammenheng avhengig av gode kommersielle opplevelser som butikker, serveringssteder o.a.
Vi vil fremheve to særlig viktige forhold i utviklingen av et planforslag: Rom for handel og servering i det regulerte området, og det underjordiske parkeringsanlegget.

Om handel og servering

Området behøver kommersielle tilbud for å være attraktivt for mennesker. I dag tilbys det noe servering (særlig i tilknytning Ø (Østbanehallen)), men det bør legges til rette for publikumsrettete aktiviteter i hele området, og da særlig i gatene som kretser inn Operaallmenningen Nord.
Reguleringen bør derfor forutsette publikumsrettede forretninger i første etasjer som vender mot plassen (e).
Hvilken type tilbud som etableres vil både avhenge av publikumstilgangen (som ventes å være stor i området), men også hvordan varelevering vil kunne skje. Ulike typer kommersielle tilbud fordrer ulike typer varelevering. Dette må derfor også vurderes grundig i planforslaget.

Om parkering

Vi støtter forslaget om å utvikle et underjordisk parkeringsanlegg under Chr. Fredriks plass. Dette vil være viktig for å gjøre hele området også for handlende, og besøkende til bl.a. Operaen.
Tilrettelegging for sykkelparkering er viktig. I den senere tid – med vekst i sykkelbruk som forklaring – har vi stadig nye erfaringer med sykkelparkering som hindrer bruk av byens gater, tilgang til bygg og skaper uryddige områder. Bedre tilrettelagt for sykkelparkering, med regler som sikrer mulighet for å fjerne feilparkerte sykler, er viktig i Oslos utvikling på kort sikt.
Dernest vil vi fremme et forslag til nærmere undersøkelse og vurdering. P-huset under jorden er ment å være tilgjengelig for innkjøring via Dronning Eufemias gate og Trelastgata. Vi mener planforslaget også bør utrede hvorvidt det er mulig å sikre adkomst via Oslos tunnelsystem, evt. på annen måte sikre nedkjøring for biler utenfor området slik at det blir minst mulig personbiltrafikk i området Dronning Eufemias Gate / Operaallmenningen Nord.
For Oslo Handelsstands Forening

Jon Anders Henriksen