Ferie og feriepenger

Del : fbtw

Med sommeren for døren er det tid for å tenke ferie og feriepenger og friske opp hvilke regler som gjelder. I år er det flere som stiller spørsmål om hvilke konsekvenser permittering som følge av Covid-19-pandemien får for ferieavvikling og feriepenger.

Ole Per Solum, Advokat og Partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Har du spørsmål om ferie og feriepenger som du ikke finner svar på nedenfor kan du ta kontakt med advokat Ole Per Solum på mobil 900 88 391.

I tillegg til de generelt praktisk viktigste bestemmelsene, tar vi tar opp permittering og hvilke konsekvenser fravær i permitteringsperioden får for avvikling av ferie; feriefravær og feriepenger.

Rett til ferie (feriefravær)

Ansatte har som utgangspunkt rett til 25 virkedager som ferie hvert år, det vil si 4 uker og 1 dag.  At man har rett til «fri» i ferien med et visst antall dager er uavhengig av retten til feriepenger. Dette innebærer at ansatte har rett til «fullt» feriefravær forutsatt at man har arbeidet hele foregående år. Dersom den ansatte bare har arbeidet deler av året før man skal ta ut ferie, vil retten til feriepenger bli tilsvarende redusert.

Plikt til å ta ferie

Som nevnt ovenfor har ansatte rett til ferie og feriepenger. Ved ansettelse i løpet av året før ferieåret kan arbeidstaker motsette seg avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker feriefraværet. Dette gjelder likevel ikke hvis virksomheten innstiller driften. Da kan det gis pålegg om å avvikle ferie.

Rett til å ta ferie

Hvis den ansatte begynner i stillingen senest 30. september i ferieåret kan han kreve full ferie innen utløpet av samme ferieåret. Men han kan bare kreve at feriefraværet skal være sammenhengende i 3 uker dersom jobben ble tiltrådt før den 15. august. Hvis arbeidstaker har vært ansatt hos en annen arbeidsgiver og har holdt ferie der, skal feriedager hos denne arbeidsgiveren komme til fradrag.

Feriepenger

Feriepenger beregnes med en prosentsats av det arbeidstaker har opptjent hos arbeidsgiveren året før ferieåret. Ferielovens minimumsgrunnlag er 10,2 %. For arbeidstakere over 60 år er det en høyere sats med 12,5 %. For arbeidstakere med rett til en femte ferieuke er satsene hhv 12 % og 14,3 %.

Permittering – ferie og feriepenger

Mange har opplevd å bli permittert, helt eller delvis, som følge av Covid-19 pandemien. Selv om man er permittert har man krav på ferie iht. ferielovens bestemmelser, og ferie regnes ikke som permitteringstid. Avvikler man ferie mens man er permittert, har man rett på feriepenger opptjent foregående ferieår og som erstatter dagpenger fra NAV. Det opptjenes ikke feriepenger av permitteringslønn/dagpenger, noe som kan få stor innvirkning på hvor mye man mottar i feriepenger i 2021. Men i 2020 får det lite konsekvenser om man har vært permittert en periode, typisk noen uker i den første tiden etter at smitteverntiltakene ble iverksatt.

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

•Hvor mye får jeg i feriepenger?

Feriepenger utgjør en prosentsats på minimum 10,2 % av det som er mottatt fra arbeidsgiver(e) i kalenderåret før ferieåret som berettiger til feriepengeopptjening. Satsen er 12 % hvis du er omfattet av tariffavtale som gir deg rett til 5 uker ferie. Har du rett til 5 uker som følge av avtale på jobben, vil prosentsatsen kunne avtales konkret, men ikke til en lavere sats enn 10,2 %.

Lønn, overtidsgodtgjørelser og tillegg som smusstillegg, skifttillegg, vakttillegg osv. skal være med i grunnlaget for beregning av feriepengene. Bonus som er vederlag for arbeid skal også med i grunnlaget. Dekning av kostnader eller betaling for kost og losji er imidlertid unntatt. Unntatt er også goder som ikke er penger, dvs. firmabilen, avis, betalt telefon og lignende. Det opptjenes heller ikke feriepenger av feriepengene.

•Jeg er deltidsansatt, har jeg rett til feriepenger? Har jeg rett til lønn under ferien?

Alle arbeidstakere har rett til feriepenger. Du har rett til feriepenger uansett om du har vært fast- eller midlertidig (uansett varighet) ansatt og det samme gjelder selvfølgelig for ansatte i full stilling, men også for ansatte i deltidsstillinger. De fleste ansettelseskontrakter bestemmer at du ikke har krav på lønn under ferien. I stedet har du krav på feriepenger hvis du har opptjent dette.

•Får jeg feriepenger hvis arbeidsgiver går konkurs? Har jeg rett til feriepenger av sykepenger?

Hvis arbeidsgiver ikke kan eller vil utbetale feriepengene har du mulighet til å få dekket forfalt krav på feriepenger via statens lønnsgarantiordning etter nærmere regler i lønnsgarantiloven. Reglene er kompliserte, og rett til dekning fra lønnsgarantiordningen kan gå tapt hvis du ikke overholder frister. Dersom du får dekket et krav gjennom lønnsgarantiordningen og du har brukt advokat for å inndrive kravet vil du også kunne få dekket omkostninger til advokaten.

Du opptjener rett til feriepenger av lønn arbeidsgiveren betaler til deg når du er syk. Hvis du er syk i lengere periode og NAV overtar utbetalingen, har du rett til feriepenger for inntil 48 dager hvert år. For nærmere detaljer om dette og hvordan feriepengene beregnes kan du kontakte NAV.

• Hvorfor har jeg trekk i feriepengene? Kan jeg få forskudd på feriepengene?

Når du får utbetalt feriepenger vil arbeidsgiver gjøre fradrag ut fra lengen av din rett til ferie. Hvor mange dager som det kan gjøres fratrekk for avhenger av om du har en femte ferieuke eller ikke.

Feriepengene vil normalt bli utbetalt samtidig uavhengig av når du avvikler ferien. Feriedagene utgjør mer enn det antall dager du normalt arbeider i en måned. For ikke å måtte trekke i lønnen for de resterende feriedagene i en annen måned trekker derfor din arbeidsgiver for disse dagene i feriepengene og så får du utbetalt din vanlige månedslønn når du holder de siste feriedagene. Dette betyr derfor at du bør ta ut full ferie. Hvis du bare tar ut 4 ukers ferie kan du komme til å betale for å arbeide for den den femte ferieuken – dersom du ikke «tar ut» den siste uken som ferie.

Feriepenger skal utbetales som siste lønning før ferien. Det vanlige er at feriepengene utbetales i juni eller juli. Skal du imidlertid ta ut en ukes ferie tidligere, har du rett til å få utbetalt feriepenger for denne ferieuken da. Noen arbeidsgivere aksepterer likevel utbetaling i forbindelse med betaling av ferie, men dette har du ikke krav på og lovens intensjon er som utgangspunkt at arbeidsgiver ikke skal gjøre dette. Ved avslutning av arbeidsforhold har du krav på å få feriepengene utbetalt sammen med siste lønnsutbetaling. Det vil da trukket skatt av feriepenger opptjent i året du slutter.

• Betaler jeg skatt av feriepengene? Har jeg rett til feriepenger av sluttpakke?

Feriepenger er ikke fritatt for skatt, men det trekkes ikke skatt av feriepengene som er opptjent året før ferieåret. Skattetrekk av feriepengene foretas av din ordinære lønn ellers i ferieåret. Slutter du i jobben vil du få utbetalt feriepenger opptjent i sluttåret som skal brukes til ferie året etter og disse blir det derfor trukket skatt av. Avtale om sluttpakke hvor arbeidsgiver betaler lønn også etter at du har sluttet må det avtales om utbetalingene som ligger etter sluttdatoen skal med i grunnlaget for feriepenger.

•Kan arbeidsgiveren min kreve at ferien min overføres til neste ferieår? Jeg ønsker å få overført feriedager til neste år, kan jeg det?

Nei, arbeidsgiveren din kan ikke kreve at din ferie overføres til neste ferieår (kalenderåret, året etter). Ferieloven gir deg ikke rett til å kreve ferie med mindre du ikke har hatt mulighet for å holde ferie før ferieårets utløp pga arbeidsuførhet. Da bør kreve inntil 12 virkedager (to ferieuker) overført til det påfølgende ferieåret. Husk å fremsette kravet innen ferieårets utløp.

•Kan jeg avtale overføring av ferie?

Ferieloven gir deg krav på 25 virkedagers ferie (fire uker og en dag) hvert ferieår. Du og arbeidsgiveren din kan inngå avtale om overføring av ferie. Avtalen må være skriftlig og du kan bare avtale overføring av 12 virkedager. Hvis du er omfattet av en tariffavtale eller din ansettelseskontrakt eller betingelser på arbeidsplassen som gir deg rett til ytterligere en ferieuke enn de 25 virkedagene som loven krever så kan du også inngå avtale om overføring av disse dagene, det vil si at du kan inngå avtale om overføring av totalt 16 virkedager.