Nasjonalbiblioteket-kledd-i-hostfarger

Forslag til endret kjøremønster i Oslo / Frist 28. februar 2018

Del : fbtw

Oslo kommune vil gjøre store endringer kjøremønsteret i Oslo. Mindre bilkjøring er målet, og blant annet skal gjennomkjøring hindres. OHF følger opp saken på vegne av våre medlemmer, og vil jobbe for at kunder, besøkende og varer fortsatt skal komme frem i byen.

Last ned og les hele forslaget her.

Oslo kommune skriver: «Oslo Kommune har gjennom Program Bilfritt Byliv som mål å skape bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. Ett av tiltakene innenfor programmet er å endre kjøremønsteret i
sentrum av Oslo med mål om å redusere total biltrafikk og gi mer plass til gående og syklende. Det pågår flere større planarbeid og prosjekter tilknyttet Oslo sentrum, for eksempel nytt regjeringskvartal, områderegulering for sentrum, oppgradering av trikkeinfrastruktur og sikringstiltak.

Nytt kjøremønster er utarbeidet med følgende prinsipper lagt til grunn:
– Kjøremønsteret skal bidra til mindre bilkjøring totalt sett
– Kjøring til eiendommer og varelevering skal være mulig, samt kjøring til P-husene i sentrum
– Kjøremønsteret bør være lesbart for bilister
– Kollektivtraseene skånes i mest mulig grad for biltrafikk
– Dagens gågatenett beholdes
– Det unngås å påføre sykkeltraseene økt biltrafikk og etterstrebes å påføre dem mindre biltrafikk
– Kjøremønsteret skal kunne skiltes i henhold til gjeldende regelverk
– Hindring av muligheter for å kjøre gjennom prosjektområdet fra nord til sør og fra vest til øst
– Gjennomkjøring henvises til Ring 1 og tunnel
Bymiljøetaten har fått i oppdrag og sikre implementering av nytt kjøremønster. En utvidet høring av skiltforskriftene er en del av planlagt implementeringsforløp. Som ved alle trafikale endringer vil også nytt kjøremønster evalueres løpende etter implementering for å vurdere virkningene av tiltakene og behovet for eventuelle videre endringer.»

Spørsmål eller kommentar? Ta gjerne kontakt med Jon Anders Henriksen, konst. adm. dir. i Oslo Handelsstands Forening, om det er noe du har lyst å diskutere med oss i denne saken.