Forslag til områdeprogram for Vippetangen

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forening har hatt høringsutkastet til vurdering, og ønsker å gi noen kommentarer og forslag inn til videre behandling.

Innledningsvis vil vi gi honnør til et godt utformet høringsnotat, som etter vårt syn fokuserer helt riktig på overordnede problemstillinger knyttet til publikums bruk av området, samtidig som det er omtalt de vesentligste detaljene som vil påvirke utviklingen og bruken av området. Vi håper våre innspill vil bidra positivt i den videre behandlingen.

Kommentarer til utsendt programutkast:

Tilgjengelighet

Vi er av den mening at Vippetangen er et sentralt element i å realisere Fjordbyen, og at ved å transformere Vippetangen i en retning som svarer til verdiene fremhevet i Oslo som en fjordby, vil Oslo kunne få en juvel i Oslo som en maritim hovedstad. Vippetangen byr på mange muligheter grunnet dens størrelse, men størrelsen er også en faktor som gjør at samferdsels- og transportløsningene blir helt avgjørende for om dette området blir populært for publikum/brukere. Premissene med en fjordbytrikk, underjordisk p-anlegg og sykkelveier er derfor løsninger som vi støtter helhjertet. Vi vil derimot påpeke at det underjordiske p-anlegget ikke bør være eksklusivt for terminalbygget (hvis dette er rett oppfattet), men også for handlende som ønsker å bruke de sjømattilbudene og maritime butikker som er ønsket i området. Det er dessuten viktig å påpeke – som vi gjør i forbindelse alle p-anlegg i Oslo sentrum – at dette p-anlegget bør kobles til hovedveinettet, og i dette tilfellet festningstunnelen. På den måten vil ikke biltrafikk være synlig på gateplan, samtidig som god tilgjengelighet sikres.

Vi vil samtidig nevne at tilgang for fotgjengere bør sikres gjennom et gate/ fortauprogram for Kvadraturen/Akershus Festning. Koblingsakser fra Karl Johans gate/ Stortorvet og Christiania Torg bør planlegges og utformes slik at det vil bli et naturlig gangområde mellom øvrige deler av Oslo sentrum og Vippetangen.

Publikumsrettete tilbud er avgjørende

Vår erfaring er at områder som får et samlet løp for utvikling av handel, servering og publikumsrettede funksjoner, samtidig med utvikling av infrastruktur, installasjoner og offentlig bygninger, blir et attraktivt sted i vår by. Det er naturlig å vise til den positive utviklingen som har skjedd på Aker Brygge og Tjuvholmen.

Det omtales flere steder at det skal sikres markeder for sjømat og maritime forretninger. Da vil det være avgjørende at vilkår for varelevering, bygningsløsninger og trygg, ren og enkel handel sikres gjennom hele programutviklingen.

Det er viktige detaljer som må sikres for å kunne tilby lønnsom handel og servering av sjømat og annen mat, og i varehandel knyttet til maritim sektor. Vi vil derfor sterkt anbefale at det i utforming av endelig program etableres en egen arbeidsgruppe som består av flere representanter for disse bransjene/næringene, som vil kunne sikre tidsriktig behovsvurdering og forslag til utforming av bygg/infrastruktur.

Integrere Festningsområdet, men også knytte utviklingen av Bjørvika/ Christian Fredriks plass inn som bestanddeler i utviklingen av Vippetangen

Det er i gang planarbeider eller områdeutviklingstiltak for ytterpunktene/ grensepunkter i forhold til Vippetangen, og da tenker vi særlig på området mellom Bjørvika og Vippetangen (Christian Fredriks plass) og enkeltløp i Kvadraturen. Vil det kunne være initiativ og forslag i disse områdene som bør vurderes i sammenheng med utviklingen av Vippetangen? Vi tror dette temaet bør undersøkes i forbindelse dette områdeprogrammet, slik at mest mulig synergi kan hentes ut av forskjellige programmer.

Forslag og innspill til høringsnotatet:

Småbåthavn, og økt privat bruk av Pipervika

Parallelloppdraget ”Vern”, forstår vi, foreslår å etablere en småbåthavn utenfor dagens fiskehall. Vi vil gjerne uttrykke støtte til substansen i dette forslaget, som vil øke publikums bruk av området. Oslo som en fjordby må også søke å bringe innbyggerne enda tettere inn i bruken av fjorden, og da vil småbåthavn og maritime tjenester for forbrukere være helt avgjørende. Dette vil også sikre en aktiv bruk av området av gjenbrukere, som vil komme i tillegg til mer tilfeldig besøkende. I tråd med vårt innspill om å vurdere å konsentrere cruise- og fergeanløp på Revierstranda, tror vi at Pipervika kan bli et folkelig og lett tilgjengelig fjordområde for byens befolkning.

Rutebåt mellom Fjordbyens ytterpunkter

For ytterligere å styrke publikums bruk av hele fjordbyen, foreslår vi at programmet også legger til rette for en havnerutebåt, som vil kunne være et positivt innslag i Oslo havnebasseng der det tilbys rutebåt mellom Sørenga, Bjørvika, Vippetangen, Honnørbrygga og Tjuvholmen/Filipstad. Hvorvidt dette skal være sesongbasert, eller helårstilbud, kan stå åpent.

Kan fergetrafikk og cruiseanløp samles på et punkt, dvs. Revierstranda?

Vi reiser spørsmålet om bilbaserte ferger faktisk behøver å ligge i sentrum, eller om det finnes muligheter for å flytte dette lengre ut av havnebassenget. Dersom det er viktig med tilgjengelighet for reisende som kommer til havnen til fots, kan dette løses både ved buss eller skinnegående kollektivtrafikk.

Vi er positive til cruiseanløp i Oslo, da dette bringer mange gjester til byen. Derimot viser undersøkelser at disse turistene yter svært lite økonomisk bidrag til handel og servering i Oslo, samt at anløpene beslaglegger store og flotte områder. Det er også et inntrykk at de fleste tilreisende med cruisebåter bruker busser videre i sitt besøk i Oslo. Vi vil derfor spille inn ideen om å samle cruiseanløpene og fergeanløpene, og dermed gjøre Pipervika tilgjengelig for en helt annen maritim aktivitet – inkl. småbåthavn herunder marina med tjenestetilbud for småbåtbrukere/fritidsbåter. Busstilbudet vil kanskje være lettere å gjennomføre med adgang til området rundt fergetrafikken på Revierkaia.

Vi håper våre innspill vil bidra til en konstruktiv diskusjon videre. Om det er uklarheter eller ønske om å utdype våre kommentarer, er OHF selvsagt tilgjengelig for videre samtaler.

For Oslo Handelsstands Forening
Jon Anders Henriksen