Fremtidens transport i Oslo

Del : fbtw
Oslo Handelsstands Forening (OHF) er invitert sammen med andre private aktører og organisasjoner til å melde inn syn og interesser i den fremtidige transportutviklingen i Osloregionen.  
28.februar arrangerer Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Ruter et arbeidsmøte, der følgende tema skal jobbes gjennom: 
  • Hvilke behov skal transportkapasiteten inn mot og gjennom Oslo møte? 
  • Hvilke samfunnsmål skal prosjektet bygge opp under? 
  • Hvilke virkninger ønsker vi at prosjektet skal få for trafikantene, samfunnet, naboer, næringsliv og andre? 
  • Hvilke kriterier skal legges til grunn ved valg av løsninger?
Dette arbeidet skal munne ut i en konseptvalgutredning. Utredningen KVU Oslo-Navet skal undersøke:  
  • tiltak som kan påvirke transportbehov og valg av transportmiddel
  • tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende transporttilbud
  • mindre utbyggingstiltak
  • nye, store utbyggingstiltak
Det er spesielt bedt om å utrede behovet for ny jernbane- og T-banetunnel under Oslo sentrum.
Vi håper våre medlemmer og lesere vil komme med innspill. Det er særlig interessant å benytte anledningen til å ta opp utbyggingstiltak som kan bedre byutvikling og næringslivets rammevilkår i Osloregionen.
Vi er derfor opptatt av å få innspill fra medlemmer i hele regionen, også knutepunktene/sentrum i Akershus. 
Ta gjerne kontakt med Jon Anders Henriksen, direktør næringspolitikk i OHF.
Send dine innspill til admin@ohf.no