Gratis leie av gategrunn i Oslo sentrum

Del : fbtw

Denne uken meldte ellers byrådsleder Raymond Johansen (AP) om en håndsrekning til sentrums næringsliv i relasjon til bilfritt byliv. Det blir gratis leie av gategrunn i Oslo sentrum ut året. Dette skal forhåpentligvis skape det bylivet som kommunens politikk ber om. Vi håper våre medlemmer gjør nytte av tiltaket.


Byrådet behandlet 29.juni 2017 notat om utleie av grunn som bli frigjort gjennom Bilfritt byliv, og konkluderte slik :

1. Det gjennomføres en prøveordning med gratis utleie av frigjort areal innenfor pilotområdene for Bilfritt byliv i 2017. Prøveordningen skal ta sikte på å undersøke markedsinteressen av å ta i bruk frigjort areal.

2. Næringsdrivende som har lokaler på bakkeplan, gis fortrinnsrett til å leie arealer utenfor egen fasade.

3. Hvis næringsdrivende som har lokaler på bakkeplan, ikke selv er interessert i å leie arealet utenfor egen fasade, kan andre tilbys å leie disse. Forutsetningen er at aktiviteten ikke er til vesentlig ulempe for eksisterende virksomhet.

4. MOS og arbeidsgruppa arbeider videre med å utarbeide et forslag til anbefalt modell med prinsipper og priser for utleie av kommunal grunn. Det er et mål at en ny modell skal gjelde fra og med sommersesongen 2018.

NB!

Gratistilbudet gjelder kun i de sonene som er definert som innsats-soner (i 2017 er dette deler av Fridtjof Nansens plass og nærliggende område, Øvre Slottsgate, Kongens gate, Møllergata, Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate – se hvilke områder dette gjelder her). Prosjektdirektør i Bilfritt byliv, Hans Edvardsen, opplyser at næringsdrivende i Pilotområdene vil bli kontaktet  i løpet av kommende uke slik at praktisk informasjon om fremgangsmåte etc blir klargjort.Plan- og bygningsetaten går i disse dager rundt og besøker butikker, serveringssteder og hoteller i hele sentrum, for å få kunnskap direkte inn i saksbehandlingen. Dette er nok ikke en bærekraftig saksbehandlingsmodell for evigheten, men i arbeidet med bilfritt byliv er det helt avgjørende for tilliten til kommunen at lokalt næringsliv ser at kommunen strekker seg litt mer enn vanlig. Les om besøkene her.

DSC_0003

 

 


OHF ønsker å være en konstruktiv og fremtidsrettet representant for handelsnæringen i Oslo og øvrig næringsliv, og har derfor jobbet med å fremme viktige og nødvendige tiltak i politikken, samtidig som vi påpeke svakheter i politikken. Opprinnelig forslag var å fjerne alle biler i sentrum (bilfritt sentrum). Dagens politiske mål er å sikre varetransport, næringstransport og annet, samtidig som privatbiler blir vesentlig redusert. Det meste av handel og service i sentrum skjer med kunder som kommer med trikk, bane eller til fots, men det er fortsatt en stor og viktig handel som trenger bruk av bil – deres behov for transport må løses uten at det betyr nedleggelser, tap av handel og arbeidsplasser. OHF og våre medlemmer har fortsatt mye å gjøre for å få til en god sentrumspolitikk.

Det er med fortsatt mye jobb for OHF å følge opp kommunen i dens prosjekt om å gjøre sentrum bilfritt bylivaktig. Vi håper på våre medlemmers og leseres fortsatt engasjement, og å hjelpe oss i å få de beste løsninger for sentrum. Ta kontakt om det er noe du lurer på.

 

OHF fornøyd med vedtak

Derfor er OHF svært tilfreds med at et enstemmig bystyre sist uke vedtok: «Byrådet bes gjennomføre en analyse av virkningene for handels- og næringslivet av tiltakene i prosjektet bilfritt byliv både før og etter at de gjennomføres.»

Dette er helt i tråd med OHFs sentrumspolitikk, og vi vil bidra til at slik datainnsamling og analyse blir utført best mulig. Næringsbyråd Geir Lippestad (AP) er på ballen, og har allerede varslet at dette arbeidet settes i gang umiddelbart. Arbeidet skal gjennomføre økonomiske målinger av omsetning og annen økonomisk aktivitet knyttet til bilfritt byliv.

OHF fremmet dette forslaget i desember i fjor, les mer her. For OHF er det helt avgjørende at målingen bruker offisielle tall (omsetning, mva., verdiutvikling, sysselsetting eller annet). Vi må være faktabasert, men det kan med fordel krydres med andre typer undersøkelser. Dette tiltaket må ikke forveksles med en spørreundersøkelse som sendes ut i disse dager, og som vi har bistått med i formidlingen. Spørreundersøkelsen er ment å samle inn folk og næringslivs synspunkter på prosjektet.
Bilfritt byliv er derimot mer enn kun prosjektet som skal sette i verk enkelte tiltak. Plan- og bygningsetaten arbeider med to viktige saker; et handlingsprogram for hele området sentrum (se mer om dette i denne saken) og en reguleringssak for gatene i sentrum. Vi er opptatt av at kommunen hele tiden må søke dialog med dem som blir berørt av politikk.