Etterlyser handel i Hovinbyen

Del : fbtw

OHF mener handel og tjenestetilbud ikke er godt nok ivaretatt i høringsutkastet for Hovinbyen.

– Vi kan ikke se at det har vært gitt konkrete innspill på hvordan handel og tjenestetilbud for publikum skal utvikles i området. Det mener vi er en svakhet ved programmet og må derfor sikres i det videre arbeidet, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF som har skrevet høringssvaret.

Best Place to Shop

Han forteller at det gjelder generelt i forhold til handel, engros og logistikk i hele området, men særlig i arbeidet for å utvikle gode møteplasser/torg som sikrer byliv ved knutepunktene (Bryn/Helsfyr, Ensjø og Breivoll).

OHF har jobbet frem materiale, for eksempel Best Place to Shop 2015, som viser nøkkelegenskaper ved de mest populære besøksområdene i Osloregionen. Den forteller blant annet hva kunder vektlegger mest i bruk av handelssted, byrom osv. Slikt materiale bør være en del av grunnlaget for utvikling av bymessige områder.

Dialog med næringsdrivende

I høringssvaret påpeker OHF at det er særlig viktig å sikre at grensesnittet mellom hovedakser (transportårene) og tyngdepunktene (knutepunkt/torg) gjøres best mulig, og i samråd med hva kunder, brukere og andre etterspør.

Nær dialog med butikkdrivere, tjenesteytere og gård-/grunneiere er avgjørende for å sikre best mulig utforming. Utviklingen bør vurderes ut fra forskjellige ståsted, og næringsdrivende bør være en naturlig samarbeidspartner.

Klimavennlig byutvikling

Ellers deler OHF synet på de fire målene, jfr. Oslos kommuneplan 2030, om at området skal utvikles på basis av:

  • Klimavennlig byutvikling og arkitektur
  • Videreføring av den allsidige og tette byen
  • Sikring av by- og bokvaliteter
  • Styrke og videreutvikle byens blågrønne struktur

Les hele høringssvaret her