Henleggelse

Del : fbtw

OHF har i samarbeid med politiet laget en oversikt over hva som ligger i begrepene som ofte står i svarbrevene fra politiet i naskeri-/tyverisaker. Mange eiere og ansatte i butikker tilbakemelder at de oppfatter svarene som om ingen ting er gjort. Nedenfor gis en forklarende informasjon om hva som faktisk gjøres fra politiets side.

Politiets statistikk viser at det er et lavt antall anmeldelser fra handelen etter hva vi erfarer er virkeligheten. Anmeld alt alltid for å synliggjøre for myndigheter og andre hvor stort problemet er. OHF håper informasjon nedenfor motiverer til det ressurskrevende arbeidet det er å anmelde et forhold. 

Henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet 

 • Det er gjort en vurdering av at det på det gjeldende tidspunkt ikke ansees å være kapasitet til å behandle saken pga. arbeidsmengden i strafferettspleien.
 • Naskerier med kjent gjerningsperson skal som hovedregel ikke henlegges med denne begrunnelsen. Det hender allikevel i praksis at politiet ikke har tid til å etterforske alle lovbrudd som anmeldes og de må derfor foreta en prioritering.
 • Enkelte naskerier hvor det for eksempel kan være tvil om mistenkt person har rett identitet, kan derfor bli henlagt av kapasitetshensyn.
 • Den samme koden kan benyttes dersom man velger ikke å etterforske på grunn av at anmeldelsen mangler opplysninger av nødvendig karakter. 

Henlagt på grunn av bevisets stilling 

 • Dette betyr at påtalemyndigheten har etterforsket et anmeldt forhold, men ikke funnet bevis som anses tilstrekkelig for å prøve saken rettslig.
 • Det betyr samtidig at politiet heller ikke har funnet det bevist at det ikke har funnet sted et straffbart forhold.
 • Denne koden kan også benyttes i tilfeller hvor man har forsøkt å finne fram til opplysninger som mangler i anmeldelsen, men hvor man etter en avveining velger å ikke gå videre med etterforskningen. 

Henlagt grunnet manglende påtalebegjæring 

 • Mangler gyldig påtalebegjæring fra forretningen, dvs. skjema med signatur fra person som på vegne av forretningsvirksomheten kan begjære påtale, samt dokumentasjon som beviser at man innehar slik myndighet. 

Påtaleunnlatelse 

 • Dette er konstatering av skyldansvar uten at det utmåles straff.
 • Som reaksjon blir det likevel stående på rullebladet.
 • Det kan være vilkår knyttet til denne type avgjørelse. I Oslo politidistrikt er det vanlig å gi denne type avgjørelse til personer som kun er tatt for naskeri en gang eller i tilfeller hvor det har gått en stund siden forrige registrerte straffbare forhold.
 • Påtaleunnlatelse av denne typen skal som hovedregel ikke benyttes når det gjelder personer som er registrert for gjentatt kriminalitet.
 • Påtaleunnlatelse kan også begrunnes med at det har vært nasket for et lavt beløp. 

Prosessøkonomisk påtaleunnlatelse (strpl. § 70) 

 • Konstatering av skyldansvar uten at det utmåles straff. Når anmeldelsen henlegges med denne koden, betyr det at gjerningspersonen har flere straffbare forhold som han er siktet for og dette nye forholdet ikke vil ha stor betydning for straffeutmålingen. 

Henlagt grunnet at gjerningspersonen er under 15 år  

 • Påtalemyndigheten anser at de har funnet gjerningspersonen som har begått det aktuelle lovbruddet. Siden gjerningspersonen er under den straffbare lavalder kan han ikke straffes.
 • Saken blir dermed henlagt, men regnes likevel som oppklart.
 • Til tross for henleggelsen følger politiet opp gjerningspersonen ved blant annet en bekymringssamtale sammen med foreldre/foresatte.
 • Ved gjentatt eller alvorlig kriminalitet er det aktuelt å koble barnevernet inn gjennom å sende en bekymringsmelding.