Høyre-besøk

Del : fbtw

Høyres bystyregruppe i Oslo besøkte Oslo Handelsstands Forening 11. oktober. På agendaen sto særlig handelens og næringslivets situasjon i Oslo, med utveksling av informasjon og meninger omkring dette. Høyres delegasjon, ledet av Eirik Lae Solberg (leder av bystyrets miljø- og samferdselskomité), fikk møte OHFs nye styreleder, Christian Hoel, (Coop Extra), som på OHFs vegne oppfordret til bedre politikk for mobilitet, og mer målrettet politikk for næringsutvikling i gater og knutepunkter i Oslo.

oktober_8_bwHelhetlig politikk er viktigst

OHF mener samferdselspolitikken må innrettes mot en helhetstenkning, der forflytning av personer, varer og tjenester er den primære oppgaven som må løses – ikke å lage separat politikk for det enkelte transportmiddel. Sagt enkelt – mer politikk for å sy transportløsningene sammen, der både varelevering, gående, syklende og kjørende (og alle andre!) blir sikret lønnsomme og praktiske løsninger. En politikk som fokuserer på enkelttransportmidlenes fortreffelighet (trikk) eller ulempe (bil), blir både snever og kortsiktig. OHF fikk forståelsen av at Høyre delte dette synet, og Eirik Lae Solberg poengterte at dette blir enda viktigere i byens områder som skal utvikles i nær fremtid, som for eksempel Hovinbyen.

Ja eller nei til BID

OHF har fått utarbeidet et diskusjonsnotat som drøfter bruk av nærings- og byutviklingsfond (BID-løsning) til å sikre bedre handlegater, torg og byliv. Vi har fremmet forslaget i forbindelse med innføring av eiendomsskatt på næringseiendom. (Se mer her). Hermann Kopp var klar på at forslag som styrker bruken av eiendomsskatt i Oslo, ikke i tråd med Høyres politikk, som jo motsetter seg denne beskatningen helt og holdent.

OHF mener at byutvikling behøver forpliktende samarbeid mellom kommunen, gårdeierne og handelsstanden. Diskusjonen omkring et nærings- og byutviklingsfond gir rom for å diskutere slikt samarbeid – uavhengig av bruken av eiendomsskatten.

Mer møter med byens politikere

Jon Anders Henriksen fra OHF oppsummerte møtet med å understreke betydningen av at bystyret får mer informasjon fra næringslivet, og dermed kan ivareta næringslivets behov når de skal gjennomføre sin politikk for byen. OHF er i møter med ulike politiske grupperinger hele tiden, at de folkevalgte kjenner næringslivets vilkår og utfordringer.

Handel og servering er synonymt med byliv, er en av slutningene vi trekker fra OHFs nylige næringspolitiske medlemsundersøkelse – og da behøver vi et bystyre som aktivt sikrer handelens interesser i byutviklingspolitikken.

 

oktober_9_bw

F.v. Christian Hoel (Coop Extra), Per-Trygve Hoff (H), Jon Anders Henriksen (OHF), Eirik Lae Solberg (OHF), Pia Farstad von Hall (H), Gunnar Larssen (OHF), Herman Kopp (H)