Korona-krisen: Varer til byrde

Del : fbtw

Selv under korona-krisen må faste utgifter betales og regjeringens kontantstøtteordning er blitt tatt vel imot. Nå bekymrer varehandelen seg mest for varelageret og bestilte varer.

– Butikkene bugner av sesongvarer for våren og mange uroer seg for om disse lar seg selge med fortjeneste, eller om de i det hele tatt blir solgt. Det er bundet opp mye kapital i varelagre – og det er uvisst hvor lenge krisen vil vare og hvor stort svinnet blir. I tillegg har mange forpliktet seg til innkjøp for kommende sommer og høst, og mange vil få utfordringer med å betale for disse varene. Serveringsnæringen er bekymret for at øl-tankene må helles ut, og at matvarer må kastes, sier Bjørn Næss, adm.dir. i Oslo Handelsstands Forening

Oslo Handelsstands Forening (OHF) gjennomførte i uke 14 en undersøkelse blant medlemmene med spørsmål om virkninger av korona-pandemien.

Faste kostnader tynger mest

På spørsmål om hvilke kostnader som tynger mest, er det flest som bekymrer seg for lønninger (67 %). Med regjeringens tiltakspakke rundt permitteringer er dette langt på vei ivaretatt. Det er likevel mange butikker og serveringsteder, som ikke har permittert sine ansatte, og det er mange eksempler på særlig mindre virksomheter, der eierlønn nå er minimal.

Den neste posten av utgifter butikker og restauranter bekymrer seg for er husleie (57 %) og andre faste driftskostnader (36 %). Undersøkelsen viser at ca. 2/3 har gått i dialog med huseier om å forhandle husleie og betaling, men bare knappe 15 prosent svarer at de har blitt enige om en ny avtale. Dette området er bl.a. fokus for Regjeringens tiltakspakke om kontantstøtte til bedrifter, og forhåpentligvis kan bedriftene avhjelpes delvis for disse kostnadene.

Mye bundet kapital

Så langt har det vært lite fokus på varelagre og innkjøp. Ifølge undersøkelsen er nærmere 39 prosent bekymret for innkjøp av varer og 35 prosent uttrykker bekymring for kapital bundet i varelager. Situasjonen, spesielt for bransjer sterkt preget av sesong, er kritisk i forhold til at omsetningen i beste fall er kraftig redusert, men for mange fraværende.

Vårens varer er betalt og i butikk, men det er begrunnet frykt for at disse ikke kan selges med fortjeneste, eller utløse høyt svinn grunnet ukurans. Hele 36 prosent av butikkene er bekymret for bortfall av fortjeneste og svinn på eksisterende varelager. Restaurantene varsler at øl-tanker må tømmes og andre matvarer kastes. Vi kjenner også til at mange butikker har utfordringer knyttet til bestilte varer for sommer og høst, der kontrakter er inngått, men butikken ikke har økonomisk mulighet til å betale for varene.

Behov for lemping av skatter og avgifter

Til slutt kan vi også peke på at butikker og restauranter er bekymret for betaling av både statlige og kommunale skatter og avgifter. Så langt har myndigheter stort sett snakket om betalingsutsettelser, som på ingen måter løser problemet. Med manglende likviditet og betalingsevne er de næringsdrivende ikke i stand til å betale en mangedoblet faktura senere. Spesielt vil vi pekte på at om lag 1/3 av bedriftene er bekymret for betaling av kommunal eiendomsskatt.