Kulturnatt & Maraton

Del : fbtw

Kulturnatt i Oslo går i år av stabelen fredag 16. september, og er til stor glede for byens mange innbyggere. Før sommeren hadde derfor OHF, representanter for kulturetaten, bymiljøetaten og flere ledere av byens større magasiner et møte, for å finne ut hvem som ønsker hva. Tilstede under møtet med Oslo Kommune var flere representanter for handelen i Oslo sentrum, blant annet Øystein Aurlien, leder Paleet og Hilde Frantzen, leder Arkaden (hovedbilde).

 

Kommunen ønsker at handelen skal bidra til å skape liv i byen, og handelen blir gjerne med, men på hvilke premisser?

 

Kulturetaten

Kulturetaten på besøk hos OHF

Byens rene kulturinstitusjoner har allerede lang tradisjon for deltakelse, men når kommunen vil inkludere også byens næringsliv oppstår det nye situasjoner.

-Hvordan skal dette løses praktisk med hensyn til tillatelse, gateleie og liknende?

-Må butikker og serveringssteder betale leie av kommunal grunn, eller kan de få fritak denne dagen?

Diskusjonene gikk høyt og livlig. Til tross for at OHF har kontinuerlig dialog med politkerne i Oslo kommune, var det ifølge kulturetaten 12 år siden de var med på møter.  Dette er selvsagt noe OHF applauderer og ønsker mer av.

Kommunikasjon, involvering og samarbeid mener vi er veien videre for et levende byliv, vi gleder oss til fortsettelsen!

Oslo Maraton

Allerede dagen etter Kulturnatt arrangeres det Oslo Maraton. OHF har som tidligere år deltatt i et samarbeidsmøte med arrangøren fra sportsklubben Vidar. Arrangøren ville vise fram trasévalget og ytret et ønske om tettere samarbeid.

Valget av trasé er ikke heldig, sett med handelens øyne. Grunnet ekstra gravearbeid i sentrum vil det bli en ekstra belastning i år, spesielt i området siste del av Karl Johan fra Stortinget mot Henrik Ibsens gate. OHF jobber nå for å få til et annet trasévalg i fremtiden. Vi ser til andre byer, hvordan har de løst det der? Noen byer arrangerer løpene på søndager, noe som vil belaste butikkhandelen i mindre grad, mens andre velger løypetraséer som i liten grad berører handelen.

Sporvalg til besvær og kultur til begjær?

Kultur og idrettsaktiviteter er bra for Oslo og er med på å skape byliv, og  byens rom skal selvsagt være til for alle, likevel er det viktig å ta hensyn til dem som driver næring og handel i byen gjennom hele året. Hva hadde Oslo sentrum vært uten restauranter, kafeer og butikker på gatenivå, sannsynligvis ikke like myldrende som i dag. Bylivsundersøkelsen for 2014 viser at Karl Johans gate er en av de mest travle gatene i hele Europa. Det er likevel verdt å tenke på at de aller fleste kulturaktivitetene i Oslo sentrum presses inn i perioden mai til slutten av september.

I følge Ghel Architects som utførte bylivsundersøkelsen er det flere kulturarrangementer i Oslo enn i Stockholm og København til sammen i løpet av ett år!

Fra Karl Johan til Kvadraturen

Bylivsundersøkelsen peker på at man må jobbe med å skape aktiviteter i Oslo sentrum hele året, og ikke bare i løpet av noen hektiske sommermåneder, rapporten sier også at Karl Johans gate har nok byliv og aktiviteter men at sidestrengene til Karl Johan og Kvadraturen har behov for å skape beveggrunner og mer liv for at områdene skal kunne bli levende områder. Her kan kulturaktiviteter være med å bidra til å skape myldreområder i ellers stille gater. Gjennom å styre hvilke gater man kan bruke til kultur og idrettsaktiviteter kan byrådet i Oslo opprette ett organ som samhandler med næringslivet for å skape byliv i de områdene i sentrum som har behov for dette. Da vil man kunne «lette på trykket» i Karl Johans gate og skape mer byliv i de «stille» side gatene.

Bedre organisering

OHF foreslår en omorganisering i Oslo kommune i samarbeid med næringslivet for å bedre koordineringen av aktiviteter i det offentlige rom som sikrer godt byliv og bærekraftig næringsbetingelser. Videre er det behov for at det foreslåtte organet tar for seg helheten av samtlige arrangementer i samarbeid med politiet. Det har i de siste årene vært kræsj mellom en rekke arrangementer hvor kommunen ikke har hatt oversikt over hva de ulike etatene driver med. Eksempler på dette er Stolthetsparaden som i år ble lagt på samme dag som markedsdag i Karl Johans gate. Kulturnatt som skal holdes dagen før Oslo Maraton byr på sine utfordringer, det ene arrangementet er strengt tatt ikke ferdig før det andre begynner.

Kulturetatens representanter var ikke klar over dette i møte med OHF. Med andre ord vet ikke den ene hånden hva den andre gjør, dette bør byrådslederen i Oslo se nærmere på.

OHF oppfordrer derfor byråden i Oslo til å ta initiativ slik at de ulike byrådene for kultur og næring er samkjørte på politisk og byråkratisk nivå, slik at alle arrangementer får den forutsigbarheten den trenger samtidig som man tar hensyn til næringsaktivitetene som skal fungere hele året.

Det er mye som skjer i byen, la oss gi plass til alle!