Kunngjøring om offentlig ettersyn.

Del : fbtw

Kunngjøring om offentlig ettersyn: forslag til detaljregulering av Stortorvet 7 med flere til forretning,
kontor, hotell, bevertning med mer.

 

Bydel: Sentrum (ved bydel St. Hanshaugen)
Saksnummer: 201409202
Høringsperiode: 21.03.2016 – 09.05.2016
Plan- og bygningsetaten vedtok 7. mars 2016 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og
sende det på høring. Dere har nå mulighet til å komme med innspill til planforslaget.

Beskrivelse av planforslaget

Stortorvet 7 AS foreslår å omregulere Stortorvet 7 mfl. fra tidligere regulering S-2413 som er
delvis opphevet av Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030, til forretning, kontor, annen offentlig
eller privat tjenesteyting, hotell, bevertning, samt hensynssone bevaring av kulturmiljø.
Hovedhensikten med planen er ombygging og påbygging. Forslaget åpner for utvidelse av dagens
utkragete del av 2.etg på Stortorvet 7, og et nytt tilbygg mot gavlfasaden på nabogården Karl
Johans gate 17. Det er ønske om utvidelse og bruksendring av dagens tekniske rom på tak til
bevertning/restaurant.

Byantikvaren fremmer alternativ som skiller seg fra forslagsstillers alternativ ved å regulere den
høye lamellblokken og underliggende utkragete del av 2.etg på Stortorvet 7 til hensynssone
bevaring, samt å redusere høyde på påbygg i kvartalet.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget til Stortorvet 7 AS med forbehold.
Dere kan uttale dere til planforslaget innen 7. mai

Gå til http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening for å se saken og sende inn bemerkninger.
Dere kan også sende oss bemerkninger per brev.

Hvis dere ønsker å lese planforslaget på papir, finner dere dette hos

• Plan- og bygningsetatens kundesenter i Vahls gate 1
• Deichmanske hovedbibliotek, Arne Garborgs plass 4
• opplysningstjenesten i bydel St. Hanshaugen, Akersbakken 27
Eventuelle bemerkninger til planforslaget må sendes til Plan- og bygningsetaten senest 7. mai
2016. Husk å oppgi saksnummer og planområdets adresse.

Vi gjør oppmerksom på at innsigelser fra myndigheter med innsigelsesrett også må sendes innen
fristen.

Hva skjer videre i saken?

Når høringsfristen er utløpt, vil Plan- og bygningsetaten og forslagsstiller behandle alle innkomne
bemerkninger og ta stilling til om planforslaget bør endres. Forslagsstiller sender så inn et
oppdatert planforslag som Plan- og bygningsetaten tar stilling til. Planforslaget med Plan- og
bygningsetatens saksfremstilling og alle bemerkningene blir sendt til byrådet for politisk
behandling. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare hver enkelt innsender.

Når bystyret har fattet endelig vedtak, vil Plan- og bygningsetaten gi skriftlig beskjed til naboer,
andre berørte parter og alle som har sendt inn bemerkninger. Vedtaket vil også kunngjøres i
Aftenposten og på Oslo kommunes nettsider. Det er mulig å klage på vedtaket.

Dere kan følge med på saken i Saksinnsyn www.saksinnsyn.oslo.no. Søk på saksnummeret som
du finner øverst i dette brevet.

Aktuelt regelverk

Vedtaket om offentlig ettersyn er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i
henhold til delegert myndighet.

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål. Dere kan kontakte saksbehandler Kristian
Thomassen på telefon 23 49 11 67 eller sende en e-post til postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Husk å oppgi saksnummeret i emnefeltet.