Ting skjer i Lillestrøm

Del : fbtw

Tomme lokaler på Lillestrøm Torv skaper hodebry
Flere lokaler står tomme, og diskusjonene om hvilken retning utviklingen skal gå, er mange. For øyeblikket peker pilene nedover og over ti lokaler står uten leietakere. De som bor i området valfarter til omkringliggende sentre med gunstig parkering, som på sin side jubler over fenomenal vekst i første halvår.

Utviklingssjef Lars Fredriksen hos OHF stiller seg positiv til bygging av høyblokker i området, og håper tettere befolkning kan bidra til positiv vekst. Han forklarer det slik : «Urbanisering av sentrumsområder krever høy bo og brukertetthet. Jo flere som jobber i ett sentrumsområde jo sterkere utvikler handelen seg. Oslo sentrum innenfor ring 1 omsetter grovt for ca. 10 milliarder kroner, mens det bare bor ca. 1200 personer i sentrum. Det vil si at Oslo sentrum har en dekningsgrad som ligger høyt over hva antall beboere skulle tilsi.

Portretter_5

«Det er et kjent problem i små tettsteder at store kjøpesenter i utkanten trekker folk, men økt befolkningstetthet kan motvirke dette» sier utviklingssjef Lars Fredriksen

Dette betyr at antall besøkende, arbeidende og besøkende på kultur, servering og handelssteder gir en positiv tilstrømning ut over de som bor der. Oslo sentrum kan naturligvis ikke sammenlignes med Lillestrøm, men det viser at det finnes andre parametre som påvirker tilstrømmingen til ett sentrumsområdet enn bare bo-tetthet. Skal Lillestrøm sentrum være attraktiv når det gjelder handel tror jeg nok det er viktig å tilby noe som ikke de lett tilgjengelige sentrene i regionen allerede kan tilby. Det er da viktig at handelen i Lillestrøm sentrum kan tilby «noe som ikke de andre har», altså krydderet som gjør det spennende å handle i sentrum. Det får bli opp til handels-aktørene å bestemme hva dette skal være, men vi har sett utviklingen de siste årene i for eksempel England, hvor de store bysentrene tilbyr fornøyelser og kultur, og økt grad av servering som drahjelp  for å få butikkhandelen til å fungere. Noe av de samme kan vi se i Oslo sentrum, hvor servering er sterkt voksende. Tiden for å ha de store og tunge varegruppene i butikker i bysentrum ser ut til å være forbi, det samme gjelder de store sports- og faghandelsbutikkene. Trenden som har blitt forsterket de siste årene også i Norge, er at denne type handel ivaretas av de store «Big Box» butikkene som ligger i utkanten av de urbane byområdene. Europris, Jula, XXL, G-MAX, Elkjøp, Biltema, Plantasjen og  IKEA er eksempler på slike «Big Box» butikker. Unike butikker med små varegrupper vil kunne fungere i sentrumsområder.

Gamle planer nærmer seg realitet

På ny dukker planene om å flytte Høgskolen i Oslo og Akershus sin virksomhet på Kjeller inn til Lillestrøm sentrum opp, noe som blir meget positivt mottatt. Dette har kommet opp med jevne mellomrom de seneste årene, men nå uttaler rektor ved HiOA, Curt Price, at Lillestrøm er det foretrukne alternativet.

 Positivt for handelen med et høyskolemiljø i gangavstand

Lars Fredriksen uttaler at  det er flott for sentrum med etablering av høyskoler eller universitet sentralt i et byområde. «Studenter ønsker ofte å bo og bosette seg nær stedet der de studerer, en flytting av høyskolen/universitetet på Kjeller vil kunne skape mer liv i sentrum. Videre vil det det jo også komme nærmere togstasjonen, noe som også vil kunne tiltrekke seg flere studenter.»

OHF spurte varaordfører Boye Bjerkholt hva han synes om disse planene.

 

– Hva tror du er avgjørende for at dette skal bli en realitet?

«Skedsmo kommune har jobbet over lengre tid for å få etablert HiOA i Lillestrøm sentrum, og mener at en slik re-lokalisering vil være vinn-vinn både for høyskolen og for byen og næringslivet. En lokalisering med gangavstand til Lillestrøm stasjon vil sikre vesentlig bedre kommunikasjonsforbindelser til høyskolen og til og fra de øvrige campusene til HiOA. I tillegg vil en lokalisering i sentrum, med det kultur-, kafé- og utelivstilbudet som ligger der, legge grunnlaget for et aktivt studentliv utenfor campus og for videreutvikling av de tilbudene som finnes. Dette vil bli ytterligere forsterket ved etablering av studentboliger i sentrum, som det jobbes parallelt med. Samlet sett tror jeg nærhet til byliv, nærhet til studentboliger og nærhet til rask og effektiv transport gjør Lillestrøm sentrum til en attraktiv lokalisering for HiOA. Men beslutning om lokalisering er det styret i HiOA som skal ta, og det er en beslutning som er ventet i løpet av 2017.»

-Etter alt snakket om synkende omsetningstall på Lillestrøm Torv regner jeg med at kommunen setter pris på utsikter til å flytte HiOA fra Kjeller til Lillestrøm?

«For handelen og restaurantnæringen vil etablering av HiOA selvsagt være gunstig siden det bidrar til flere folk som bruker byen både på dag- og kveldstid. Men ikke minst, vil en slik etablering være et viktig byutviklingsgrep når det gjelder befolkningssammensetning og for næringslivet generelt. Det vil også være helt i tråd med den fortettingsstrategien som Skedsmo kommune har jobbet etter i mange år, der målsettingen er å etablere flere arbeidsplasser, studieplasser og boliger i sentrum av byen. Det er flere store transformasjonsområder i gangavstand fra Lillestrøm stasjon som nå er under utbygging eller som er i planleggingsfasen. Det er derfor et gunstig tidspunkt for HiOA å etablere seg i sentrum, siden de beste og mest stasjonsnære tomtene vil utvikles i løpet av de neste årene.»

NO_Lillestrom_interior1

Dersom flyttingen blir en realitet, hvordan vil dere forberede dere på dette?

«Jeg ser ikke en etablering av HiOA i Lillestrøm sentrum som noen stor utfordring for kommunen. Vi jobber allerede med å fortette byen for å håndtere befolkningsveksten på en bærekraftig måte og for å bygge opp under Lillestrøm som regionby med attraktive arbeidsplasser tett på Lillestrøm stasjon.
Vekst fordrer selvsagt utbygging av sosial infrastruktur i takt med økende innbyggertall, og det jobbes det aktivt med. Trafikk er også en økende utfordring, og selv om jernbanetilbudet er svært godt, er det store befolkningsrike områder rundt Lillestrøm hvor kollektivtilbudet er altfor dårlig utbygd. Spesielt viktig er det å sikre et godt kollektivtilbud i aksen Kjeller-Lillestrøm-Ahus-Lørenskog sentrum, hvor etablering av en baneløsning vil være avgjørende for å sikre en god trafikkavvikling i framtida. God fremkommelighet for syklende og gående er også et viktig satsingsområde.»

Hvilke kvaliteter ved Lillestrøm mener du kan bidra til et godt student- og fagmiljø?

Utover beliggenheten ved Norges tredje største kollektivknutepunkt, gode kulturtilbud og et bredt kafe- og utelivstilbud, ligger Lillestrøm sentrum tett på store kunnskaps- og forskningsmiljøer. I en radius på noen få kilometer ligger både Ahus og Forskningsparken på Kjeller, og i tillegg ligger Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) i Lillestrøm sentrum. Det gir store muligheter for kunnskaps- og erfaringsutveksling. Lillestrøm er også en by som er i rask utvikling, og det byr på mange muligheter fremover både for høyskolen og for de studentene som velger seg til Lillestrøm i framtida.

Boye-Bjerkholt1-e1438080950805-2up5rxqcpbilpi7ij98gz98ds0uyz9czg3msta9h4wd32qdqy

Boye Bjerkholt er varaordfører i Skedsmo kommune og Venstres gruppeleder i kommunestyret. Han er 35 år og kommer opprinnelig fra Strømmen, men bor nå i Lillestrøm. Han har vært partiets gruppeleder siden 2007 og varaordfører siden 2010.