Løkkaregnskapet – enkelt forklart!

Del : fbtw

Hva blir konsekvensene for byutvikling og sentrum, når trafikktiltak og offentlig tiltak settes i verk i et område av Oslo sentrum?
Akkurat dette har vært tema for gode diskusjoner mellom Oslo kommune og OHF siden oppstarten av områdeprogrammet for Grünerløkka i 2015. Med erfaringene fra Thereses gate friskt i minne, og med kommunens ønske om å lage åpne traseer for kollektivtrafikk og sykler, igangsatte Oslo kommune ved Bymiljøetaten, og OHF et samarbeid om å skape bedre rom for byutvikling samtidig som handelen og næringslivets behov ble sikret gode vilkår fremover.

En viktig byggestein blir lagt på plass den 17. august, da etablerer Oslo kommune prosjektet kunnskapsplattformen Grünerløkka – heretter kalt «Løkkaregnskapet».

Om prosjektet fra Oslo kommune:
Som første av sitt slag i Oslo skal det til høsten utarbeides et bymiljøregnskap for Grünerløkka. Prosjektet har arbeidstittelen «Løkkaregnskapet» og skal bidra til en felles kunnskapsbase på tvers av kommune og næringsliv. Sentrale temaer er reisevaner, handel, miljø og byliv. Løkkaregnskapet skal skape et tryggere beslutningsgrunnlag for fremtidig tiltak og drift i området, og kan være et verktøy for å måle utvikling og effekt av fremtidige bymiljøtiltak.

Bakgrunn for «Løkkaregnskapet»:
OHF og handelsstanden har uttrykt ønske om større kunnskapsgrunnlag for å kunne ta faktabaserte beslutninger på temaer som omfatter transport, handel og byliv, og en tettere dialog med kommunen om dette. Bymiljøetaten setter derfor nå i gang et pilotprosjekt for Grünerløkka for å kunne dekke inn nettopp dette, og etablerer et felles faktagrunnlag i samarbeid med handelsstanden.

17.august starter arbeidet
Den 17. august vil en mindre arbeidsgruppe bli nedsatt for oppfølging av arbeidet, og det legges samtidig opp til to større samlinger utover høsten 2016. Norconsult bistår kommunen med gjennomføring av arbeidet, og leder møtene.

OHF ser frem til å jobbe sammen med kommunen om dette prosjektet, og tror at vi har funnet et nytt nivå på medvirkning i Oslos byutvikling. Handelen og næringslivet tåler omstillinger og endringer – men vi ber om at endringer er kunnskapsbasert, og bygger på en grunnleggende forståelse av byens behov for gode næringer, butikker og sysselsetting for en levende by. Sentrum – enten det er i Osloregionens periferi eller midt på Karl Johan – trenger langsiktig planlegging og kommersiell forståelse for at gatene, serveringsstedene, butikkene og torgene skal fylles med mennesker. Prosjektet vi nå deltar i på Grünerløkka kan vise seg å bli den erfaringen vi behøver for god utvikling av sentrum og knutepunkter i hele regionen.

OHFs kontaktperson er Jon Anders Henriksen