Mener storbykommuner ikke vil virke splittende på landsdelene

Del : fbtw

I møte med folkevekst, økt urbanisering og internasjonal konkurranse, er økt samarbeid og mer helhetlig planlegging av storbyregionene ikke bare nødvendig, men også avgjørende for vår økonomiske fremtid.
NHO ber om nye slagkraftige bykommuner. Det er helt i tråd med ønskene til næringslivet i de største byregionene i landet.

Storbyområdene og regionsentrene er de økonomiske motorene i Norge, med en stadig større andel av befolkningen. Da er det et paradoks at storbyområdene i mange tilfeller har en oppdelt kommunestruktur og dermed mangler en felles politisk ledelse som kan ta avgjørende strategiske beslutninger. Det hemmer oss i dag, men kan være direkte ødeleggende i fremtiden.

Kommunegrenser et hinder

Næringslivet i og rundt de store byene i Norge har derfor sendt en klar melding. Næringslivet ønsker seg færre kommuner, vesentlig færre kommuner. For mens kommunepolitikere ser kommunegrenser og fylkespolitikere ser fylkesgrenser, ønsker næringslivet færre og større bo- og arbeidsmarkeder.

I oktober gjennomførte næringsforeningene i landets største byer en felles næringspolitiske undersøkelse blant medlemmene sine. Over 90 prosent av de 2200 som besvarte undersøkelsen ønsker seg færre kommuner. Over halvparten mener at kommunegrenser er til hinder for næringslivet.

Avstand måles i reisetid

Byregionene må møte fremtidens folkevekst og få på plass et godt og tjenlig transport- og kollektivsystem. De samferdselsprosjektene som er på trappene de neste ti årene vil gjøre én-timesregionen rundt storbyene langt større. Avstand måles ikke i antall kilometer, men i reisetid.

Vi ønsker oss storbykommuner som gjør det mulig å tenke helhetlig planlegging og utvikling. Det vil gjøre samarbeid til en nødvendighet. Dagens prosesser tar ofte altfor lang tid fordi for mange kommuner skal fatte sine vedtak og hevde sine særinteresser i stedet for å tenke hva som er best for regionen og fellesskapet.

Bærekraftig vekst

En storbykommune vil forenkle en helhetlig regionstankegang i areal-, bolig- og transportpolitikk. Det er en dyd av nødvendighet, ikke minst sett i lys av de miljø- og klimautfordringene verden står overfor. Da rapporten «The New Climate Economy» ble lansert av FNs spesialutsending for klimaspørsmål, Jens Stoltenberg, ble nettopp bærekraftig utvikling av byregionene trukket frem som en av de viktigste faktorene for å lykkes.

Samlende, ikke splittende

Fremtidens byer må bygges mer kompakt, med raske og gode kollektivløsninger både internt i byene og mellom byer. Vi tror det blir lettere med storbykommuner, og vi tror det vil gavne både dagens byer og de omkringliggende kommunene. Vi ser ikke at storbykommuner vil virke splittende på landsdelene. Tvert om.

Velfungerende, bærekraftige og sterke byer er motorer og en forutsetning for all fremtidig regional attraktivitet og utvikling.

Innleggsforfattere:

Gunnar Larssen, administrerende direktør, Oslo Handelsstands forening

Marit Warncke, administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Harald Minge, administrerende direktør, Næringsforeningen, Stavanger-regionen

Berit Rian, administrerende direktør Næringsforeningen, Trondheim-regionen

Anita S. Dietrichson, Næringsforeningen i Kristiansand-regionen

Lars-Kåre Legernes, administrerende direktør, Oslo Handelskammer

Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør, Næringsforeningen, Tromsø-regionen