Nye regler for rapportering av bonuspoeng, gaver og personalrabatter

Del : fbtw

Fra 1. januar 2019 fikk vi endringer i skatteloven for naturalytelser som har ført til mye oppmerksomhet i media. Arbeidsgiver får plikt til å rapportere inn alle skattepliktige ytelser ansatte mottar fra tredjeparter som kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser.

I tillegg må arbeidsgiver rapportere inn privat bruk av bonuspoeng som de ansatte har tjent opp gjennom jobben. Det kan være hotellovernattinger, flyreiser eller andre typer bonusordninger. Arbeidsgiver må også rapportere inn tips som den ansatte har mottatt. Arbeidsgiver er helt avhengig av at de ansatte selv rapporterer inn slike ytelser. Det anbefales at arbeidsgiver innfører rutiner som krever at ansatte rapporterer om mottatte ytelser fra tredjeparter en gang i måneden. Det er flere måter å håndtere dette på:

  • Arbeidstaker rapporterer om ytelser til arbeidsgiver
  • Arbeidsgiver forutsetter at ytelser fra tredjeparter tilfaller arbeidsgiver
  • Arbeidsgiver forbyr å bruke slike rettigheter.

Uansett hva man velger innebærer det administrativt merarbeid, og arbeidsgiver bør vurdere det beste utifra virksomheten og de ansatte. Mange ansatte som reiser mye i jobben verdsetter muligheten til å bruke bonuspoeng, og det å frata de den muligheten kan måtte kompenseres lønnsmessig på annen måte.

I tillegg til nye regler om personalrabatter og ytelser fra tredjeparter og tips, er det egne regler for andre naturalytelser slik som gaver til ansatte, overtidsmat, julebord og goder som fri avis. For butikker er det særlig relevant at ansatte ofte får rabatt når de handler i butikkene de er ansatt i.

Gaver uten skatteplikt

Gaver som er unntatt fra skatteplikt er jubileums- og oppmerksomhetsgaver når gaven består av annet enn penger og innenfor gitte beløpsgrenser. Det kan også være skattefritak for såkalte “erkjentlighetsgaver” for enkeltstående arbeidsprestasjon til en som ikke er ansatt i bedriften, f.eks. en blomsteroppsats til en verdi inntil kr 500 som påskjønnelse for et foredrag o.l.

Personalrabatt

Dette defineres som en rabatt som medarbeidere får på kjøp av varer / tjenester fra arbeidsgiver. En personalrabatt er rabatt på varer og tjenester som omsettes i egen virksomhet. Skatteplikt vil inntreffe for rabatter over 50 prosent av omsetningsverdien og / eller totalt årlig rabatt for over kr 7 000.

Tredjemannsrabatt

Dette er når en ansatt mottar rabatt fra andre enn arbeidsgiveren (tredjeparter) kan det pålegges skatterapportering dersom rabatten gis på grunn av arbeidsforholdet. Skatteplikt inntreffer fra første krone.

Bonuspoeng

Bonuspoeng som for eksempel flybonus eller bonuser på hoteller er skattepliktige og fra 1. januar 2019 pålegges arbeidsgiver å innberette skatt. Skatteplikt fra første krone.

Arbeidsgivere bør ta frem personalhåndbøker for å se om det er nødvendig med endringer slik at regelverket oppfylles. Det er ingen tvil om at det kan bli vanskelige avveininger – foreksempel omkring hva som er markedsverdi eller omsetningsverdi på en ytelse? Ta gjerne kontakt med skatteekspert i SGB Storløkken om det er behov for hjelp ved slike vanskelige avveininger.

Advokat Per Steinar Dyb Ringstad  |  psdr@storlokken.no

 

 

 

 

Les mer: