Nytt byråd vil gjøre Oslo sentrum bilfritt

Del : fbtw

Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne la frem byrådserklæringen 19. oktober. Her er sakene som berører handelen i størst grad.

Det rødgrønne byrådet vil:

SAMFERDSEL

 • Gjøre Oslo sentrum innenfor Ring 1 bilfritt i løpet av bystyreperioden (2016-2020). Hensyn til forflytningshemmede, varetransport, kollektivtransport, beboere og transport til viktige samfunnsfunksjoner skal ivaretas, og byrådet vil invitere næringsliv, beboere og andre interessenter til dialog om gjennomføringen.
 • Fjerne parkeringsplasser som kommer i konflikt med sykkelutbygging. Bygge minst 60 km sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater i løpet av bystyreperioden.
 • Delegere myndighet for å fjerne parkeringsplasser til byrådet. Opprette et finmasket nett av bilfrie gater i hele indre by.
 • Innføre beboerparkering eller avgift på alle kommunale parkeringsplasser innenfor Ring 2, og øke avgiftene.
 • Opprette en støtteordning for elsykler for Oslos innbyggere
 • Ny t-banetunnel gjennom indre by
 • Innføre miljø- og tidsdifferensierte takster i bomringen så snart nødvendige avklaringer om Oslopakke 3 og lovhjemler er avklart, i samråd med staten og Akershus
 • Ta initiativ til en samlastingssentral for effektiv levering av varer til Oslo kommunes enheter og til det sentrumsnære næringslivet

VG: Her blir det bilfritt innen 2019…men handelsstanden er kritisk

 

SKATT

 • Det skal gjennomføres en taksering av næringseiendom i Oslo med sikte på å innføre eiendomsskatt på næringseiendom fra og med 2017. Satsen det første året vil være på 2 promille, for de to siste årene i perioden skal satsen være på 3 promille. Fritak fra eiendomsskatt vil bli gitt etter nærmere fastsatte regler.

 

TRYGGHET

 • Oppgradere og utvide byens belysningsanlegg med ny, miljøvennlig belysning
 • Arbeide for et mer synlig politi i gatene i hele byen

 

SAMARBEID

 • Etablere et sentrumssamarbeid mellom gårdeiere, kommune, handels- og servicenæringene for å profilere Oslo sentrum bedre, koordinere aktiviteter og sikre bedre varelevering for handelen
 • Etablere et bedre næringspolitisk samarbeid i Osloregionen og utvide Oslo Business Region til flere kommuner og fylker
 • Byrådet vil opprette samarbeidsfora mellom utelivs- og restaurantbransjen, bevilgningsmyndigheter, næringsetaten og politiet.

 

DIVERSE

 • Ikke utvide ordningen med søndagsåpne butikker
 • Gå gjennom reklameplanen for Oslo, med et mål om å redusere eksponeringen for utendørsreklame og merke retusjert reklame
 • Lage en strategi for å redusere det materielle forbruket i Oslo, herunder tiltak for økt deling, kildesortering, forbruksminimerende offentlige innkjøp, flere bruktmarkeder og mindre kasting av mat