Utsikter for norsk økonomi

Del : fbtw

– Vi må være smartere, grønnere og mer innovative for å skape vekst og gode arbeidsplasser over hele landet. For å skape et bærekraftig velferdssamfunn, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg under OHFs årlige frokostseminar «Rikets tilstand» 17. januar.

Til tross for store utfordringer i regjeringen og intens mediejakt på finansministeren sist fredag, tok Siv Jensen seg tid til å møte OHFs medlemmer og gi oss sine prognoser for norsk økonomi. Hun innledet med å si at hun vet litt om hvor skoen trykker for handelen og dro paralleller til familien som har drevet skoforretning på Majorstuen.

OHFs leder Bjørn Næss, var ordstyrer og utfordret finansministeren på grensehandel og rammebetingelser som innføring av avgiftsfri import av tekstiler under 3000 kroner. Valuta ble også et viktig tema. En svak krone er selvsagt viktig for våre eksportindustrier, mens den slår direkte inn på marginene for en importtung handelsnæring.

Fortsatt vekst

– Vi tror den gode utviklingen vil fortsette. I Nasjonalbudsjettet 2020 anslår vi at veksten her hjemme vil være høy også i år, men litt lavere enn i fjor.

– Samtidig er det skyer på himmelen, fortsatte Siv. Veksten har gått ned i USA og hos flere viktige handelspartnere i Asia og Europa, samtidig som usikkerhet om internasjonale handelskonflikter og striden rundt brexit har bidratt til nedgangen.

Hun snakket videre om sysselsettingen som stiger over hele landet og i de fleste næringer, noe som har bidratt til at arbeidsledigheten har gått markert ned de siste årene.

Fokus på rammebetingelser

Som finansminister er Jensen opptatt av at handelsnæringen skal ha gode rammebetingelser og var glad for at regjeringen har vedtatt å avvikle 350-kronersgrensen for import av varer. Hun snakket videre om bompenger og kollektivtransport, boligpriser og boliglånsforskriften og at hver enkelt av oss har ansvar for våre låneopptak. Videre var hun innom oljenæringen og utenlandshandelen.

Å opprettholde velferdssamfunnet er også viktig med en stadig eldre befolkning og minnet om at gapet mellom utgiftene i statsbudsjettet og midlene vi har til å finansiere disse, vil øke. En måte å tette gapet på, er å øke arbeidsinnsatsen. Få flere i jobb og flere som jobber lenger.

Viktig internasjonalt samarbeid

Handelen er viktig i seg selv, men like viktig er det at åpne grenser og samhandel gir oss tilgang til nye ideer og ny teknologi. Vi vet jo alle at det aller meste av nyskaping og innovasjon skjer utenfor Norges grenser. Vi er avhengig av å ta i bruk teknologi og metoder andre har utviklet.

Jensen avsluttet med at det viktigste med handel er ikke det vi kan måle i kroner å høre, men at handel knytter oss tettere sammen og gir en fredeligere verden. Lærdommene fra mellomkrigstiden var at proteksjonisme og handelsbarrierer skaper konflikt, og ikke fred. Det er derfor riktig å være bekymret når vi ser tegn til økende handelsspenninger internasjonalt.

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Den kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid, uttrykte Jensen og la til at den sikreste måten å bidra til et grønt skifte, er å gjøre det attraktivt å velge miljøvennlig. At de grønne valgene er de lønnsomme valgene.

Les hele innlegget til Siv Jensen her