Oppgraderer Prinsens gate

Del : fbtw

Bakgrunnen er at gaten i Kvadraturen skal oppgraderes til toveis trikkegate. Kommunen mener dette er et løft som vil gi økt punktlighet, samt bedre fremkommeligheten for kollektivpassasjerene.

I Prinsens gate skal det bygges trikkespor i begge retninger, og i parallellgaten Tollbugata skal det gå busser i begge retninger. I begge gatene har busser, biler og trikker tidligere blokkert for hverandre i rushtiden og skapt fl askehalser og forsinkelser.

Bymiljøetaten melder at gaten skal graves opp da det skal gjøres omfattende grunnarbeider. Over 100 år gamle vann- og avløpsrør skal byttes ut, kabler vil bli flyttet, og andre tilpasninger vil bli gjort for å sikre at den «nye» gaten får et bestandig og godt underlag. Fortauene får granittbelegg. Byggeprosjektet vil fremmes for bystyret for endelig vedtak nå i høst. Det er ikke satt eksakt oppstartdato da det formelle vedtaket fra bystyret ikke er fattet.

Gitt oppstart i høst er målsettingen å være ferdig innen utgangen av 2017.

Fra 5. oktober vil bussene kjøre over Rådhusplassen i en nylig anlagt midlertidig busstrasé. Det blir også noen endringer i kjøremønster for bil. Prinsens gate vil være stengt for gjennomgangstrafikk fra anleggsstart.