Oppstart av planarbeid – Detaljreguleringsplan – Stubljan Camping

Del : fbtw
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Stubljan camping i Ljansbrukveien 1. Planområdet er på ca. 51 dekar, og omfatter hele eller deler av gnr./bnr. 193/2, 193/4, 193/8, 193/10 og 193/11. Foreslått planavgrensning fremgår av kartutsnittet.
 
For å se hele planen På Oslo kommunes webside, klikk her.