– Oslo trenger en helhetlig parkeringspolicy

Del : fbtw
Det mener markedsdirektør i Q-Park, Kjetil Bratseth. Han har med stor interesse fulgt debatten som på nytt har oppstått rundt parkering i Oslo sentrum.
– Å presse bilistene inn i p-hus er svært kortsiktig tenkning. Det vi trenger er en helhetlig parkeringspolicy hvor man har utredet hvilke mobilitetsbehov byen og bydelene egentlig har, sier Bratseth.
Han mener selve tanken med parkering i p-hus er god, men at dette må være en del av en helhetlig plan, og at man må ha gode, alternative løsninger på plass før man fjerner eksisterende tilbud. I tillegg er det avgjørende at kommunen har påvirkningskraft på for eksempel prissetting og regulering.
– Det er viktig å understreke at en slik policy ikke automatisk betyr flere biler i sentrum, men en bedre styring av den trafikken vi allerede har.
Maastricht en foregangsby 
I den nederlandske byen Maastricht har man hatt mange av de samme utfordringene som Oslo når det gjelder parkering.
– Dette er en foregangsby på mange måter, mener Braseth.
Her har man gjort grundige behovsanalyser og laget en helhetlig plan for parkeringspolitikken i sentrum. Blant annet er det tilført parkeringskapasitet i P-hus under bakken på strategiske steder gjennom offentlig privat samarbeid. På den måten er kommunen med å bestemme blant annet priser og parkeringsregulering. Videre har de fjernet mye av gateparkeringen, innført henvisningssystem med telling på innfartsveiene, «Park and Ride» anlegg, ingen gratis p-plasser på gateplan, samt en samordnet prisstrategi med utgangspunkt i soner.
– Ta kontroll 
Diskusjonen rundt sentrumsparkering og p-hus er på ingen måte ny. Nå mener Braseth det er på tide at politikerne tar grep og viser politisk vilje og handlekraft.
– Min oppfordring er å ta kontroll over hele parkeringspolitikken, inkludert alt fra vurdering av OPS, behovsanalyser for de ulike parkeringssonene med tilhørende parkeringstilbud, prissetting og henvisningsskilter for god trafikkstyring, sier Braseth.
Han mener det må utarbeides et «total city concept», eller en totalplan, som sier noe om hvilke behov byens innbyggere har og hvordan dette skal løses. Parkering er en del av den totale mobilitetskjeden.
– Man må tenke helhetlig og ha en klar ide om hva man ønsker å oppnå, mener Bratseth.
Må være i forkant 
Byråd Melby har tidligere henvist til en analyse som viser at det allerede er tilstrekkelig kapasitet i byens p-hus. Dette mener Bratseth er en sannhet med modifikasjoner.
– Det er riktig at det finnes kapasitet, men det er gjerne på tider av døgnet hvor behovet ikke er der, samt i soner hvor det uansett ikke er attraktivt å parkere, mener han.
– Det hjelper ikke at det er ledig kapasitet i et p-hus i Vika hvis det største behovet er på en helt annen kant av byen, sier han og trekker frem Thereses gate på Bislett som et eksempel.
Her mener han man kunne løst mange problemer og konflikter ved å bygge et p-hus under bakken før man fjernet gateparkeringen.
På tide med et samarbeid? 
Bratseth ser for seg følgende scenario om gateplassene blir fjernet innen kort tid: Abonnementsprisene i p-husene vil øke, antall abonnement vil gå ned fordi prisen er for høy, korttidsplasser blir frigjort og deretter vil takstene også for disse øke.
– Dermed blir det opp til de private selskapene å regulere prisen, og kommunen har ingen kontroll på prissettingen.
Han mener det er på høy tid at kommunen ser på et samarbeid med de private aktørene, slik at de selv kan ha hånden på rattet. Et p-hus under bakken på Youngstorget er et av flere prosjekter som kan inngå i en helhetlig mobilitets- og parkeringspolicy. Her er det allerede utarbeidet planer og tegninger (se illustrasjoner).