Oslo trenger parkeringsnormer som legger til rette for attraktive bydeler og grønn fremtid

Del : fbtw

Oslo kommune reviderer for tiden parkeringsnormen ved boliger og næringsbygg i hovedstaden. Den nye parkeringsnormen skal redusere bilbruk, og legger opp til store endringer. Det oppmuntres til bildeling og bruk av sykkel og elbil. For utbyggere vil kravene få stor betydning, da nybygg får halvert antall parkeringsplasser, men reglene vil også gjelde ved ombygging og bruksendring, og kan få store konsekvenser selv for små endringer på butikken din.

– Oslo Handelsstands Forening mener det er viktig at byen er et nasjonalt forbilde for en fremtidsrettet og grønn by- og trafikkplanlegging. Kommunen ønsker å utarbeide parkeringsnormer som skal sikre innbyggere, besøkende og næringsliv forutsigbarhet i lang tid fremover, noe vi setter stor pris på, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.
– Men for at parkeringsnormen skal virke etter hensikten og stå seg i årene fremover, mener vi det er avgjørende at den er treffsikker. Usikkerhetsmomenter må utredes og vurderes. Høringssvarene avdekker flere ubesvarte spørsmål i etatens forslag, fortsetter han.

Se kart med områdeavgrensninger

Her er hovedpunktene OHF mener må utredes og vurderes:

Vanskeligere hverdag for barnefamilier og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Barnefamilier og mennesker med nedsatt funksjonsevne er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Når parkeringsplasser ved butikkene forsvinner og det blir langt færre
parkeringsmuligheter ved idretts- og flerbruksanlegg der barna trener, sier det seg selv at konsekvensene blir store. En rekke organisasjoner som blant andre OBOS og «Rådet for
personer med nedsatt funksjonsevne», påpeker dette i høringen.

Mer trafikk i bydelene.

Når 9 av 10 parkeringsplasser forsvinner ved etablering av nye nærbutikker og moderne sentre, vil folk lete etter parkeringsplasser i boliggater i bydelene. Det vil skape økt lokal
forurensning der folk bor, og sjansen for trafikkulykker øker dramatisk.

Rammer øst hardere enn vest

Familier som bor i blokk, mister parkeringsplassene de allerede deler med naboen, mens familier som bor i villa eller rekkehus, får beholde begge parkeringsplassene sine.

Økt fare for handelslekkasje og mer biltrafikk.

Det er god grunn til å anta at en massiv reduksjon av parkeringsmuligheter ved nyetableringer og oppgraderinger av kjøpesentre/forretninger, vil føre til at folk heller kjører bilen til eldre
kjøpesentre i Oslo eller i nabokommunene. Det er verken bra for klimaet eller for de som er opptatt av å bevare arbeidsplasser i Oslo.

Hele forslaget til p-norm finner du her

Må stimulere bedre til grønn omstilling.

Normene premierer ikke innbyggere og bedriftseiere som handler klimavennlig. Her rammes elbiler og bensinbiler like hardt. Bedrifter som er langt fremme på grønn omstilling, opplever
de samme rigide reglene som bedrifter som overhodet ikke bruker ressurser på omstilling. Vi savnet bedre tilrettelegging for de som handler klimavennlig.

Hva ønsker Oslo Handelsstands Forening?

 • De nye parkeringsnormene må ikke føre til handelslekkasje og mer kjøring ut av byen, til kjøpesenter og nabokommuner rundt Oslo. Normene i åpen by og i belte
  rundt knutepunktene i åpen by, må harmoniseres med nabokommuner til 1,2 plass per 100 m2.
 • Byrådet må foreslå en ordning som belønner de som satser på nullutslippskjøretøy i parkeringsnormene, og at det stilles større krav til antall ladepunkter på
  næringsparkering enn 20 prosent.
 • Det må utarbeides en veileder til parkeringsnormene som beskriver hvordan man skal løse konkurransevridende elementer, som stor forskjell i parkeringsareal mellom nye
  og gamle butikker. Byrådet må bearbeide kapittel 8 i vedlegg til parkeringsnormer fra Plan- og bygningsetaten, slik at også sambruk av areal i områder rundt knutepunkt
  reguleres, ikke bare sambruk per eiendom.
 • Byrådet må synliggjøre hvordan de nye parkeringsnormene vil påvirke byøkonomien og økonomien for bydelene, hvis mer enn 60 prosent av parkeringsplassene i Oslo
  forsvinner.
 • Det gjøres en ny vurdering av hvordan svake gruppers mobilitet rammes. Dette gjelder blant annet barn med nedsatt funksjonsevne som skal på skolen eller i
  barnehagen, sykes og de eldres mulighet til å få besøk i omsorgsboliger uten besøksplasser, eller generell mobilitet i bydelene for personer med nedsatt
  funksjonsevne, når tilrettelagte p-plasser på nærbutikken reduseres kraftig.

Her finner du OHF høringsuttalelse i saken