Permisjon

Del : fbtw

En arbeidstaker som er i svangerskaps-/foreldrepermisjon har rett til ferie på lik linje med andre arbeidstakere.

Arbeidstakers rett til ferie reguleres av ferieloven, og gir enhver arbeidstaker rett til årlig ferie på 4 uker og 1 dag. Tariffoppgjøret 2000/2001 ga mange arbeidstakere en femte ferieuke. Dette er en del av lønnsoppgjøret – ikke ferieloven.

Det må skilles mellom arbeidstakers rett til ferie og rett til feriepenger. Arbeidstakers rett til ferie reguleres av ferieloven. Opptjening og retten til feriepenger under svangerskaps-/foreldrepermisjon reguleres av folketrygdloven og ferieloven.

Den som utbetaler foreldrepengene også skal utbetale feriepengene. Dersom foreldrepengene utbetales av NAV, gir dette grunnlag for feriepenger i inntil 12 eller 15 uker, avhengig av foreldrepermisjonens lengde.

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-1 til 14-15. Faller permisjonstiden sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av feriedagene som omfattes av permisjonstiden.

Arbeidstakers rett til å kreve ferien utsatt til etter permisjonstidens utløp, gjelder imidlertid bare utsettelse til annet tidsrom i samme ferieår (kalenderår), og ikke til påfølgende ferieår. I praksis løses dette ofte ved at arbeidstaker tar ut ferie i permisjonstiden, slik at permisjonen forskyves tilsvarende.

Dersom utsettelse av ferien medfører at ferien helt eller delvis ikke kan avvikles innen ferieårets utløp, og antall restferiedager overstiger det som kan avtales overført til neste år, skal arbeidstaker få utbetalt disse restferiedagene.