Permittering som alternativ til oppsigelse

Del : fbtw

Opplever bedriften en nedgang i omsetningen på grunn av veiarbeid, fasadeendringer, eller andre midlertidige hindringer, så kan permittering være et alternativ til oppsigelse. Fordelene ved permittering er at arbeidsforholdet består men arbeidstakeren er helt eller delvis fritatt for arbeidsplikt og vil etter en kortere arbeidsgiverperiode på 10 dager kunne motta dagpenger fra NAV i perioden.

Av advokat Monica Malm, Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Når kan permittering benyttes?

I det følgende beskrives betingelsene som bør være tilstede for at NAV skal utbetale dagpenger. For det første må permitteringen skyldes en midlertidig hindring som fører til økonomiske utfordringer for arbeidsgiveren. Er den varig er oppsigelse alternativet. Videre må årsaken til nedgangen skyldes noe utenfor arbeidsgiverens kontroll og arbeidsgiveren har gjort det som er mulig for å unngå permittering. Sesongbaserte utfordringer vil eksempelvis derfor ikke aksepteres.

Hvor lang periode er midlertidig?

Utbetalingsperioden fra NAV gir noe veiledning om i hvor lang tid man kan snakke om at en utfordring er midlertidig. NAV utbetaler dagpenger i 49 uker innenfor en 18-månedersperiode. Permitteringsperioden blir regnet fra og med den dagen arbeidstakeren blir registrert som permittert. Etter 30 uker med dagpenger ved permittering har arbeidsgiver lønnsplikt i 1 uke (5 arbeidsdager). En permitteringsperiode på 30 uker vil som utgangspunkt typisk bli akseptert som saklig når bedriften har brukt fremgangsmåten beskrevet nedenfor.

Hvordan går du frem?
1. Drøftinger med ansatte.

Hvis bedriften er bundet av tariffavtale skal drøfting foretas med de ansatte, men også selv om bedriften ikke er bundet av en avtale bør de tillitsvalgte tas med i en drøfting dersom bedriften vurderer permittering. I mindre bedrifter hvor det ikke er tillitsvalgte vil vurderingene arbeidsgiver har foretatt rundt permitteringen bare fremgå av varselet.

2. Hvem skal permitteres?

Hvis bedriften er bundet av tariffavtale skal ansiennitetsprinsippet i utgangspunktet legges til grunn. Det er imidlertid slått fast at fravik kan skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov. Dette betyr at det er krav til en individuell vurdering av hver enkelt arbeidstakers funksjon i virksomheten. Bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale er ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men må likevel gjøre utvelgelse ut i fra saklig grunn.

3. NAV skal varsles hvis 10 ansatte eller fler skal permitteres

Når permittering er besluttet og det er mer enn 10 ansatte som skal permitteres skal NAV varsles.

4. Varsel til den ansatte

De(n) ansatte skal normalt ha varsel om permittering senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt to dager. I tillegg må
• Permitteringsvarselet være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.
• Arbeidsgiver har ansvar for at det blir lagt fram protokoll fra forhandlingsmøter med de ansatte, eller annen tilsvarende dokumentasjon. Det skal fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering, og at arbeidsgiver på denne måten har gjort det man rimelig kan forvente.

5. Arbeidstakeren må selv søke om dagpenger

Arbeidstakeren kan velge å søke annet midlertidig arbeid i permitteringsperioden eller søke om dagpenger og arbeidsgiveren må fylle ut skjemaet som heter bekreftelse på permitteringsårsak NAV 04-08.04.
Andre konsekvenser av permittering
Med mindre noe annet fremgår av en tariffavtale så kan:
• Arbeidstaker pålegges å avvikle ferie i permitteringstiden.
• Etter at arbeidsgivers lønnspliktsperiode er over kan arbeidstakeren selv si opp med kun 14 dagers varsel fra dato den er mottatt av arbeidsgiver.
• Sier arbeidsgiver opp permittert arbeidstaker inntrer lønnsplikten for lovbestemt eller avtalt oppsigelsestid. Arbeidstaker vil normalt da ha arbeidsplikt, men hvis det ikke er arbeid i bedriften vil likevel arbeidsgiver ha lønnsplikt.
• Reglene for arbeidsledige som mottar dagpenger gjelder. Dette betyr at arbeidstakeren må være villig til å påta seg arbeid i den perioden permitteringen gjelder.
• Når virksomheten er et AS kan også daglig leder og eier permitteres.

Denne korte artikkelen omtaler kun hovedreglene. På NAVs hjemmesider finnes informasjon blant annet om korttidspermitteringer på 6 uker eller mindre osv.