Ny politikk for sentrum i Oslo – om bilfritt byliv i Oslo sentrum

Del : fbtw

Oslo sentrum er regionens og landets viktigste handelsområde. Det er også et område der OHF har flest medlemmer, og det området som har opplevd størst politisk oppmerksomhet det siste året gjennom Oslo kommunes mål om «bilfritt byliv». Oslo kommune har nå lagt frem et forslag til «Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum». Programmet er foreslått av etatene i Oslo, og etter høringsrunden vil dette bli lagt frem for politisk behandling – dvs. først behandles hos Byrådet før Oslo Bystyre endelige vedtar programmet.

Programmet skal forplikte kommunens sentrumspolitikk i fire overordnete strategier, og deretter skal programmet styre kommunens fremtidige arbeid med budsjetter, reguleringer og enkelttiltak i sentrum av Oslo. OHF oppfatter at kommunen tenker å bruke handlingsprogrammet som et beslutningsgrunnlag. Samtidig har kommunen også valgt å gjøre et politisk mål som en betingelse i handlingsprogrammet:
«Et bilfritt sentrum er ett av flere virkemidler for å oppnå økt byliv i Oslo sentrum og en forutsetning for gjennomføring av handlingsprogrammet».


OHFs standpunkt

Oslo Handelsstands Forening har alltid vært sterkt engasjert i sentrumsutvikling, både Oslo sentrum og mindre sentrum / torg utover i vår region. Vår sentrumspolitikk har ligget fast, og hviler på dette verdigrunnlaget:

Sentrum er en møteplass for mennesker, der handel, service, opplevelser og servering tilbys. Et godt sentrum krever rammebetingelser for næringsdrivende som sikrer lønnsomhet, seriøsitet og langsiktighet. Sentrumspolitikk må derfor utformes slik at den sikrer positiv utvikling i handel og arbeidsplasser, og at eksisterende næringsliv blir involvert i fastlegging av rammebetingelser. Rammebetingelser i denne sammenheng er trafikkregler, kollektivtrafikk, bestemmelser for varelevering, trygghetstiltak, planbestemmelser, reguleringsbestemmelser, skjenkepolitikk, åpningstider og mye annet.

Om kommunens forslag

Det foreslåtte handlingsprogrammet er stort, og omtaler mange forhold ved sentrum – både hva som er der i dag; hva som ønskes å endre, og hvordan kommunen ønsker at sentrum skal være i fremtiden.
Oslo Handelsstands Forening har vært aktiv i kommunens arbeid med sentrumspolitikk, og vil fortsette med dette fremover. Vi ønsker derfor vurderinger, innspill og råd fra våre medlemmer i dette arbeidet – og da særlig synspunkter på temaene fra handlingsprogrammet:

1. Byliv kommer som følge av disse syv egenskaper:

a. By-økonomi (næring, handel og verdiskaping)
b. Kultur
c. Mobilitet
d. Fok (Hva betyr det?)
e. Arkitektur
f. Innovasjon
g. Natur

2. Sentrum kan deles inn i 13 delområder (soner), der hver sone har særlige karakterer, egenskaper og problemstillinger.

3. Strategier skal skje i to retninger:

a. Romlig, dvs. at byrommet skal utvikles i en fysisk utstrekning slik at det får bedre utforming, kobles sammen med andre byrom / delområder gjennom samferdsel, bygningstiltak o.a.
b. Organisatorisk, dvs. at strategien skal medføre at kommunen, innbyggerne, organisasjoner og næringsliv jobber sammen på en ny og bedre måte.
Hver enkelt sone er derfor beskrevet, analysert og foreslått tiltak m.v., da slik at både bylivsfaktorene og strategiene er lagt til grunn.

Vi oppfordrer våre medlemmer:

OHF ber i denne omgang våre medlemmer som ønsker å engasjere seg, om å gi tilbakemeldinger på følgende:

a) Soneinndelingen: Er beskrivelsen av de enkelte soner, og den analysen som kommunen har gjort i de enkelte soner i tråd med hvordan du tenker?
b) Er OHFs verdigrunnlag i sentrumspolitikk (se tekstboksen over) i tråd med dine tanker om sentrumspolitikk?
c) Til slutt ønsker vi gjerne medlemmenes konkrete innspill på hva som er viktigst å gjøre av tiltak eller løsninger å sikre god sentrumsutvikling.

JonAnders72_51

Jon Anders Henriksen

Høringsfristen for handlingsprogrammet utløper 16. mai 2017. Ønsker du at OHF skal kunne ta dine innspill med i betraktning, bør vi derfor høre fra deg innen 5. mai 2017. Spørsmål og kommentarer kan rettes direkte til Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF.