Politivedtekter

Del : fbtw

Politivedtekter er lokale vedtekter for en kommune som er vedtatt av kommunestyret og godkjent av justisdepartementet.

Politivedtekter omhandler gjerne regler for ro og orden i kommunen, gatesalg, utendørs tilstelninger, reklameskilt, plakater, tilgrising, snørydding, strøing og lignende.

Overtredelse av vedtekten eller bestemmelser gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

Forskrift om politivedtekt for Oslo kommune:

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

Kapittel 4. Gårdeiers særlige plikter

Kapittel 5. Hindre tilgrising m.m.

Kapittel 6. Dyr

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted mv.

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser