Prosjektet «Grønn bydistribusjon» avsluttes

Del : fbtw

OHF har vært aktiv bidragsyter i prosjektet og ser det som viktig å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig varetransport.

Selv om prosjektperioden nå er over vil arbeidet med å legge til rette for varelevering i by videreføres med innspill til Utviklingsdivisjonen i Oslo kommunes arbeid med Strategi for 50 % reduksjon av miljøutslipp fra varedistribusjon innen 2020. Dette i tillegg til kommunenes arbeid med utvikling av Bylogistikkplan.

Oslo er også involvert i søknaden «NORSULP». Hovedmålet er å øke norske byers handlingsevne og strategiske virkemiddelbruk for å oppnå levende og levelige byer der varetransport kan foregå uten ulempe for bymiljøet.
Søknaden er et samarbeid mellom SINTEF og TØI og levert til programmet Transport 2025, Norges Forskningsråd. Videre er søknaden SERVO (Servicesenter for bylogistikk i Oslo) sendt til Regionale Forskningsfond Hovedstaden.

Oslo kommune deltar også i en søknad til Horizon 2020 (EU): «Smart, green and integrated transport» med tema: «Reducing impact and costs of freight and service trips in urban areas». 

Om prosjektet:
Prosjektet Grønn bydistribusjon i Oslo omhandler utvikling av miljøvennlige og effektive løsninger for varedistribusjon i by gjennom bedre organisering, nye tjenester og anvendelse av teknologi.
Hovedmålet er å utvikle miljøvennlige og effektive distribusjonsløsninger i Oslo sentrum gjennom å utvikle løsninger for

1. bedre utnyttelse av tilgjengelig gateareal og
2. bedre utnyttelse av døgn og uke.
3. Demonstrere bruk av miljøriktige og energieffektive kjøretøy og ubemannede varemottak

Prosjektet har gitt:
  • Kunnskapsløft om aktører, rolle- og ansvars fordeling, tiltak og effekter og behovet for lokal tilpasning.
  • Nyttig dokumentasjon og tallfesting av utfordringer innen varedistribusjon i by.
  • Kunnskap om at prosesser kan være tidkrevende med mange aktører og uforutsette utfordringer.
  • Kunnskap om at rolle og -ansvarsdeling må tydeligere og tidligere løftes fram for å skape «vinn-vinn situasjoner»
  • Fokus på tilrettelegging for seriøse aktører til fordel for gråsonemarkedet
Prosjektet har i stor grad bidratt til kompetanse-heving blant aktørene. Dette må overføres og bidra til kompetanseutvikling på fagområdet også innen universitetssektoren.