Risikovurdering

Del : fbtw

Risikovurderingen er lovpålagt og skal avdekke hvilke trusler/uønskede hendelser som utgjør størst risiko for ansatte og kunder. 

Etter gjennomføring og utarbeidelse av handlingsplan har dere et godt grunnlag for å innføre risikoreduserende tiltak i virksomheten.Risikovurderingen oppdateres i forbindelse med innføring av endringer i virksomheten som påvirker risikobildet.

Vi anbefaler årlig gjennomgang av risikovurderingen. Risikovurderingsskjema med handlingsplan får dere tilsendt ved å sende en epost til birgitte@ohf.no. Fremgangsmåten beskrives nærmere i
skjemaet.