Salgsbevilling – salg av alkohol

Del : fbtw

Ønsker du å selge alkoholholdig drikke i butikken din, må du søke om salgsbevilling fra den kommunen butikken ligger i.

Bevillingen gis bevillingshaver, det vil si til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken. I franchiseforhold vil dette være franchisetaker.

Bestå kunnskapsprøven

Uansett om det er ny bevillingshaver eller skjedd et eierskifte, må styrer eller stedfortreder som skal søke om salgsbevilling, bestå kunnskapsprøven før de kan søke om bevilling.

Bevillingen kan gis for inntil fire år av gangen. En bevilling kan også gis for en bestemt del av året og for en enkelt bestemt anledning. Bevillingen gjelder kun for det bestemte lokalet den er gitt for.

Alkoholholdig drikk gruppe 1

Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges, men et avslag skal begrunnes. Det gis ikke salgsbevilling for alkoholholdig drikke til bensinstasjoner eller kiosker.

En kommunal salgsbevilling gir kun rett til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Søker til næringsetaten i Oslo

– Komplette søknader med fullstendige opplysninger og alle dokumentasjonskrav tar to til tre måneder å behandle. Mangelfulle søknader må sendes tilbake til søker med ny frist for fullstendiggjøring. Da kan det fort ha gått en måned til, opplyser direktør Gunnhild Haugen i næringsetaten i Oslo kommune.

Ved eierskifter er det viktig å huske på at overdragelsen skal finne sted mellom den som har bevilling og ny driver. Dette må dokumenteres dersom ny eier skal kunne drive videre på tidligere eiers bevilling etter alkoholloven.

For å drive videre på tidligere eiers bevilling, må det også sendes søknad om eierskifte til Næringsetaten senest innen 30 dager etter at eierskiftet fant sted. Fristen er absolutt og helgedager forlenger ikke fristen.

Dokumentasjonskrav

Det er viktig å lese dokumentasjonskravene nøye og sende inn søknaden med samtlige dokument. Husk å legge ved:

  • Firmaattest
  • Aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene. Det er kun aksjeselskap som skal levere revisorbekreftet aksjeeierbok.
  • Dokumentasjon på bakenforliggende eierforhold. Dett er nødvendig for eksempel der et aksjeselskap er eid av flere aksjeselskaper og det må dokumenteres hvem eierne bak disse selskapene er.
  • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt og fremleiekontrakt, eventuelt franchiseavtale.I forholdtil franchisetakere krever Næringsetaten hovedleieavtalen mellom gårdeier og franchisegiver, samt en bekreftelse fra franchisegiver om at de godkjenner bevillingssøkende selskap som franchisetaker og at de har tilgang til lokalet det søkes bevilling for.
  • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven, med mindre prøven er avlagt i Oslo
  • Eventuell kjøpekontrakt

Hva skjer med søknaden?

Alle som sender inn søknad vil motta foreløpig svar innen to uker. Dersom det er mangler ved søknaden vil dette bli opplyst i det foreløpige svaret, og det vil bli gitt en frist for å ettersende den manglende informasjonen. Det er viktig at denne fristen overholdes. I motsatt fall vil saksbehandlingstiden bli lengre.

Alkoholloven krever at alle søknader om bevilling skal sendes til politiet og bydelen til uttalelse. Bydelen skal uttale seg som helse- og sosialtjeneste. I henhold til alkoholloven har ikke næringsetaten anledning til å fatte vedtak før politiet og bydelen har uttalt seg om søknaden. Det er kun en bydel som har delegert til administrasjonen å avgi uttalelser etter alkoholloven. De 14 andre bydelene sender saken til bydelsutvalget som har møte ca. hver fjerde uke. Denne høringsprosessen tar dermed noen uker. I henhold til bystyrets vedtak skal samtlige søknader etter alkoholloven, også eierskifter, sendes til Skatteetaten og Kemneren for uttalelse.

Når begynner endelig saksbehandling?

Søknaden kan først underlegges endelig behandling når samtlige dokumenter som kreves er mottatt og når samtlige høringsinstanser har uttalt seg. I noen tilfeller kreves det også kommentarer fra søker på informasjon Næringsetaten har mottatt fra høringsinstansene.

Regelverk for salgs- og skjenkesteder i Oslo