Samtale og råd

Del : fbtw

Bekymringssamtalen

Bekymringssamtalen er et forebyggende verktøy som benyttes overfor mindreårige som har begått lovbrudd eller som er i miljøer hvor kriminalitet utøves. Målet er tidlig intervensjon for å hindre videre kriminell atferd. Politiet innkaller ungdommen, sammen med foreldre/foresatte. Når politiet kaller inn til en slik samtale har ungdommen plikt til å møte. 

Gjennom bekymringssamtalen kartlegges ungdommens situasjon og nettverk, årsaker til lovbruddet og risikoen for gjentatt kriminalitet. Det legges vekt på å ansvarliggjøre ungdommen og diskutere tiltak for å forhindre en videre kriminell utvikling. 

Konfliktrådet
Megling i konfliktrådet er lovregulert, gratis og det må samtykkes fra partene. I meglingsmøtet kan partene få snakket ut om saken og finne frem til løsninger de anser hensiktsmessige. Megling blir tilrettelagt og ledet av Konfliktrådets meglere som skal ivareta partene på en upartisk måte. Etter avtale med megler kan partene ha med seg støttepersoner. Ved behov kan det avholdes formøter med partene enkeltvis. Partene må møte personlig.

Møte i konfliktrådet gir den fornærmede mulighet til blant annet: 

  • Å snakke med den andre part ansikt til ansikt i trygge omgivelser og fortelle sin side av saken og hvordan for eks butikken og de ansatte er berørt av handlingen.
  • Å synliggjøre dine og deres behov og få gjenopprettet skaden som er påført deg, de ansatte og butikken.
  • Å få mulighet til å avslutte saken på en måte du og dere anser som hensiktsmessig. 

Ved inngåelse av en skriftlig bindende avtale i straffesaker har partene en uke angrefrist, mens det ikke er angrefrist i sivile saker. Avtalen kan inneholde erstatning ved betaling, arbeid som å putte varer i poser eller enige om andre måter. Konfliktrådet opplyser politiet om avtaleinngåelse og hvorvidt avtalen innfris eller ikke. Blir straffesaken innfridd er saken løst når konfliktrådet returnerer saken til politiet, er saken ikke løst er det opp til politiet hva som videre gjøres i saken. 

Straffesaker som løses i konfliktråd anmerkes ikke på ordinær straffeattest, men vil stå anmerket på uttømmende politiattest i to år. Forutsetningen for sletting etter to år, er at det ikke skjer nye straffbare forhold. 

(Konfliktrådet har bekreftet at det vil bli endring i lovverket, sannsynligvis fra 2013, slik at en annen kan møte enn den som anmeldte forholdet eks. vekter, senterleder, butikksjef samt at meklingsmøte kan holdes hos den fornærmede).