Søndagsåpent

Del : fbtw

HØRINGSUTTALELSE – OSLO HANDELSSTANDS FORENING OM REGJERINGENS FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFRED – SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 

Regjeringen har fremmet to forslag til lovendringer, som vil sikre at handelen kan holde åpne butikker på søndager. Oslo Handelsstands Forening ønsker å uttale seg, og gi sin vurdering av forslaget med vekt på konsekvensene for vår næring. Da saken er av stor betydning for våre medlemmer, har den også vært styrebehandlet i Oslo Handelsstands Forening, som enstemmig slutter seg til denne uttalelsen.
Regjeringen legger til grunn denne forståelsen av hvordan handel i Norge virker:
«Åpningstider, priser, servicegrad samt bredde og kvalitet i varetilbudet er alternative måter for en butikk å konkurrere på. De uregulerte tilbudsformer som vareomfang, servicegrad, åpningstider på hverdager osv. finner i dag sin likevekt i markedet uten at myndighetene griper inn. Utvidelse av adgangen til å holde åpent vil finne sine tilsvarende løsninger i markedet.»

Oslo Handelsstands Forening (OHF) er opptatt av at handelen skal være lønnsom, men også med et forutsigbart og liberalt regelverk. Disse to helt sentrale hensynene er satt opp mot hverandre i denne saken, der liberale åpningstider kan utfordre lønnsomheten. Ideen om likevekt i markedet, som regjeringen legger til grunn, er altså ikke alltid til stede. Summen av rammevilkår – smått og stort – påvirker handelen og næringsaktiviteten. OHF har regelmessig påpekt at slike konsekvenser må i betydelig større grad vurderes nærmere i saker som påvirker næringslivet, og arbeidsplasser i det omfang handelen representerer.
Om regjeringens forslag

Hovedforslag:

Dagens regler (lov om helligdags fred § 5) forbyr butikker å holde åpent på helligdager inklusive alle søndager. Forslaget som fremmes vil fastslå at butikker må holde stengt på helligdager unntatt søndager. Det vil si at f.eks. 1. juledag og 2. påskedag vil det fortsatt være stengt, mens en ordinær søndag vil det være tillatt å holde åpent.

Forslaget er som følger:

I lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfreds foreslås følgende endringer:
§ 5 første ledd første punktum skal lyde: På helligdager som ikke er vanlige søndager, skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt.
§ 5 tredje ledd: Oppheves.
§ 5 fjerde ledd – åttende ledd: Blir nytt tredje ledd – syvende ledd.
Det vil fortsatt være adgang til å holde butikken åpen en hvilken som helst dag (altså nevnte særlige helligdager som bl.a. 1. juledag), dersom et eller flere av bestemte vilkår er fylt, som f.eks. kiosker eller dagligvarer under 100 kvm, turiststeder, utstillinger, auksjoner m.fl.

OHF vurderer og mener:

Reglene rundt søndagsstengte butikker har vært konkurransevridende mellom bransjer i handelen (innen hageartikler), og har medført tilpasninger fra butikkene som enten har økte kostnader (ombygging til 100 kvm) eller skapt uklarheter mellom forskjellige kommuner/regioner (turiststed).
Denne situasjonen er, sammen med prinsippet om liberalisering av regelverk, hovedbegrunnelsen for regjeringens forslag. OHF mener regjeringens situasjonsforståelse er riktig og viktig, og trenger å ryddes i.
Konsekvenser av lovendringen er gjennomgått i regjeringens høringstekst. OHF er sterkt opptatt av hvordan lovendringen vil påvirke lønnsomheten og utviklingsmulighetene til våre medlemmer, og hvordan handels-, service- og serveringsopplevelsen for våre kunder blir i regionen med søndagsåpent. Det må være et viktig prinsipp at regler utformes for å sikre langsiktighet, forutsigbarhet og økt verdiskaping.
Disse temaene er beskrevet i regjeringens notat:
1) Søndagen som en annerledes dag i uken
2) Konsekvenser for arbeidstakere
3) Konsekvenser for forbrukere
4) Mulige konsekvenser for næringen
5) Konkurransevirkninger
6) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
7) Forenkling
8) Distriktshensyn
9) Miljøkonsekvenser

OHF er opptatt av alle disse vurderingene, men vil stanse opp ved punktet – «mulige konsekvenser for næringen». Regjeringen skriver:

«Flere handelsdager kan på kort sikt bety økte kostnader for handelsstanden. Særlig økte lønnskostnader vil trekke i retning av høyere priser. Samtidig vil mer effektiv utnyttelse av realkapitalen, mindre topper i omsetningen gjennom uken og konkurranseimpulser kunne bidra til å avgrense økningen i priser og kostnader. Nettovirkningen på lengre sikt vil være usikker, men utslagene vil neppe bli store.
(…) Kostnader til tilknyttede tjenester som distribusjon, renhold, vakttjenester vil også øke. Isolert sett kan dette føre til at lønnsomheten til næringen reduseres. På den annen side fører det til økt verdiskaping innenfor de tilknyttede tjenestenæringene. På tross av økte kostnader viser erfaringer fra bl.a. Danmark at mange av butikkene velger å holde åpent på søndager dersom de får mulighet til det, for å konkurrere om markedsandeler. Dette kan føre til effektivisering og restrukturering i næringen. Ifølge Handelens samarbeidsutvalg (HSU) kan vi vente oss større og færre vareutsalg og at mer av handelen flytter inn i kjøpesentre. Dette kan føre til en omstrukturering i bransjen og avskalling av de minst lønnsomme bedriftene.»

Dette oppfatter OHF som svakt begrunnete påstander. Det er ingen grunn til å tro at økte kostnader kun vil være en kortsiktig virkning; en ekstra åpningsdag har selvsagt permanente kostnader. Vil total omsetning øke dersom handelen også skjer på søndag? Dette finnes det etter vår kjennskap, ingen rapporterte undersøkelser på. Regjeringen sier for øvrig selv at det er usikkert om omsetningen vil øke som følge av søndagsåpne butikker, men at dagens handel vil fordele seg over flere dager.
«Mer effektiv utnyttelse av realkapital» er en uklar observasjon, og vi må be departementet forklare nærmere hvordan en evt. større utnyttelse av butikklokaler og varelager enten vil øke inntekter eller holde kostnader nede.
«Mindre topper i omsetningen» – her antar vi det også menes færre topper, slik at forutsigbare topper kan sørge for mindre behov for ekstrahjelp/økt bemanning. Dette vil selvsagt kunne bli en effekt med betydning for kostnadsbildet til butikkene, men dette underbygger poenget med at total omsetning er et nullsumspill, hvilket også er vår antakelse.
«Konkurranseimpulser avgrenser økningen i prisene» vil være en gevinst for kundene, men vil derimot ha effekt for butikkenes lønnsomhet og påfølgende konkurranseevne. Derfor er det underlig at dette fremstår som et fordelaktig poeng.
«Nettovirkningen vil være usikker» er vel det mest presise poenget i regjeringens vurdering.
I sum mener vi at konsekvensene for handelsnæringen på ingen måte er hverken utredet eller tatt opp til grundig vurdering.

Det er derimot et punkt vi vil dvele særlig ved, og som rommer betydelig samfunnsutvikling dersom dette forslaget vil vedtas: «Dette (forslaget) kan føre til en omstrukturering i bransjen og avskalling av de minst lønnsomme bedriftene.»
Handelsvirksomhet i Norge (og i verden) er avhengig av stort volum, og lett distribusjon. Lønnsomhet er allerede svært presset, og da særlig for frittstående og mindre butikker. Derfor er utviklingstrenden større handel gjennom kjeder, større handelsvolum gjennom kjøpesentre og mindre konkurransekraft i

frittstående nisjeforretninger. Dette forårsakes av mange forhold; byutviklingspolitikk, samferdsel, arbeidsregelverk, skattepolitikk og mer.
OHF er primært opptatt av å tilby gode handelsopplevelser, og våre medlemmer vil derfor tilpasse seg kundenes ønsker. Men handelens minste virksomheter – nisjeforretninger, spesialforretninger, strøksbutikker, og kombinasjonsbutikker der tjeneste og vare leveres – er i tillegg ønsket i alle byutviklingsområder, også blant dem som har regelmessig lavest lønnsomhet. Disse butikkene er avhengige av lave kostnader i lønn, varelager og drift, og vil neppe oppleve stor, brutto omsetningsøkning dersom markedet krever at de holder åpent på søndag for ikke å miste kunder. Disse vil derfor være de som løper risikoen for å bli «avskallet» dersom rammevilkårene medfører dårligere lønnsomhet (enn i dag).
Et annet tema innen konsekvenser for næringslivet, er i noe grad berørt under pkt. 2) konsekvenser for arbeidstakere. Det er forøvrig en arbeidsgiverkonsekvens som ikke er fullt ut vurdert.
Vi oppfatter at regjeringen mener at arbeidsmiljølovens regler ikke hindrer at butikkene kan pålegge ansatte å jobbe på søndager. Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeid på søn- og helligdager ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.
Varehandelen er den nest største arbeidsgiver i Norge, kun offentlig sektor er større. En hovedregel om at søndager er arbeidsfri etter arbeidsmiljøloven, krever etter vårt syn en grundigere gjennomgang når den skal fravikes. Det vil antagelig være nødvendig med en diskusjon om denne hovedregelen i arbeidsmiljøloven bør endres i tråd med endringen i lov om helligdagsfred. Et annet forhold er at det i varehandelen er mange som er omfattet av tariffbestemmelser, som sikrer søndagstillegg. Dersom denne forpliktelsen består selv med endret lov, vil kostnadene forbundet med søndagsåpne butikker bli formidable. Dette har heller ikke regjeringen undersøkt nærmere, men burde åpenbart vært adressert i fremlegget. Dette spørsmålet er av enorm betydning for drift og utvikling i bransjen med landets største (private) arbeidsgivere, og bør derfor vurderes ekstra nøye før regelendringen vedtas.
Vi har gjennomført en uformell spørreundersøkelse blant våre medlemmer, for å sikre at vi har oppfattet mulige konsekvenser for næringen. Et åpenbart flertall svarer at det ikke ventes vekst i omsetning som følge av søndagsåpen handel, og at lønnsomheten vil bli redusert (8 av 10 svarer dette).
Et viktig spørsmål er om en generell adgang til å holde åpent, vil være en praktisk plikt for butikkene, eller om våre butikkmedlemmer vil stå fritt i sitt valg. Vår observasjon er at dette er fordelt likt, der 4 av 10 mener at de blir nødt til å holde åpent (evt. mot sin vilje), mens 5 av 10 vil ikke holde åpent. Det er meget viktig å understreke at dette ikke er en faglig undersøkelse, men en kort meningsmåling.

2. Dersom loven tillater søndagsåpent, vil du holde åpent på søndager?

Ja, dette vil virke positivt for min butikk 7,3 %
Ja, markedet krever det 20,0 %
Ja, kjøpesenteret krever det 20,0 %
Ja, kjeden krever det 5,5 %
Nei 47,3 %

Konklusjon på regjeringens hovedspørsmål

OHF er enig i at grunnlaget for å endre lovbestemmelsene er viktig å gjøre noe med. Det bør være opp til næringsaktørene selv å utvikle fornuftige og lønnsomme virksomheter, etter rammevilkår som er langsiktige og forutsigbare. Vi er derimot bekymret for hvordan mangfoldet i handelen skal kunne tilpasse seg et nytt søndagsmarked på kort sikt, og mener dette i for liten grad er vurdert i høringsnotatet.

Vi ønsker derfor at regjeringen gjennomfører en grundigere vurdering av dette temaet, og da særlig ser nærmere på hvordan norsk sentrumsutvikling, knutepunktutvikling og bykjernepolitikk kan bidra til å styrke konkurransekraften for alle aktører i handel, service og servering, samtidig med en liberalisering av åpningstidsbestemmelsene i tråd med regjeringens fremlegg. OHF deltar gjerne i en slik arbeidsprosess, for å finne praktiske løsninger.
Regjeringens subsidiære forslag:
Regjeringen ber om høringsinstansenes vurderinger om å la kommunene få bestemme adgangen til å holde åpent søndager, inkl. om det skal være variasjoner over hvilken adgang kommunen selv kan få bestemme alt eller bare delvis. Sitat:
«Vi ber om høringsinstansenes syn på spørsmålet om en lovregulering hvor avgjørende beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune kan være et hensiktsmessig alternativ til departementets primærforslag. Konkret vil en slik lovregulering kunne gjøres ved for eksempel å innføre et nytt ledd i helligdagsloven § 5 som fastsetter at kommunen ved forskrift kan tillate at faste utsalgssteder i kommunen kan holde åpent utover det som ellers følger av rammene i bestemmelsen. Departementet forutsetter at eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne innebære en innstramming i forhold til dagens rammer».

OHF vurderer og mener

OHF har siden sin etablering utviklet seg til å bli en næringsorganisasjon for handel, service og servering i hele Oslo og Akershus-regionen. Denne utviklingen er et svar på en faktisk utvikling, der Oslo og Akershus – inkl. alle kommunene i Akershus – er blitt et felles arbeids- og boligmarked med tilhørende handel, næringsliv og tjenestemarked. Oslo kommune, så vel som den enkelte kommune i Akershus, er i dag altså ikke et naturlig avgrenset handelsområde.
En variasjon av regelverk i et slikt område vil skape en vanskelig situasjon for våre medlemsbedrifter, som kan ha opptil flere utsalgssteder i hver enkelt kommune. Ulike regelverk med tilhørende konsekvenser for ansatte, vareleveringer, sikkerhet, markedsføring etc. vil være svært problematisk. Det vil ikke minst medføre risiko for ustabilitet i rammevilkår, som medfører stor fare for at handelen reduserer sine investeringer i områder der det hefter usikkerhet rundt regelverket. Allerede i dag merker våre medlemmer vanskelighetene med forskjeller i regelverket rundt salg og servering av alkohol og andre regulerte varer. Vi vil advare mot å skape enda flere rammevilkår som skaper ulike og uforutsigbare markedssituasjoner.

Konklusjonen på regjeringens subsidiære forslag er at OHF advarer mot en løsning der det skapes ulike regelverk i kommunene.

 

For OSLO HANDELSSTANDS FORENING

Jon Anders Henriksen
Næringspolitisk direktør